Skatteverket | Pressmeddelanden http://skatteverket.se/funktioner/rss/pressmeddelandenrss.4.dfe345a107ebcc9baf800017652.html Skatteverkets pressmeddelanden sv Skatteverket SiteVision 4.2.0.3 Tue, 18 Dec 2018 09:53:16 +0100 Skatteverket föreslår stärkt system för samordningsnummer http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketforeslarstarktsystemforsamordningsnummer.5.309a41aa1672ad0c8376e2c.html Tue, 30 Oct 2018 09:00:00 +0100 Privat och offentlig sjukvård ska behandlas lika i fråga om förmånsbeskattning http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/privatochoffentligsjukvardskabehandlaslikaifragaomformansbeskattning.5.22501d9e166a8cb399f285.html Fri, 26 Oct 2018 10:30:00 +0200 Skydda dig mot obehörig adressändring med Skatteverkets e-tjänst http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skyddadigmotobehorigadressandringmedskatteverketsetjanst.5.22501d9e166a8cb399f277.html Thu, 25 Oct 2018 09:16:31 +0200 Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/momsskabetalasviduthyrningavvardpersonal.5.22501d9e166a8cb399f15.html Thu, 18 Oct 2018 08:00:00 +0200 Dags att lämna in skattejämkning för nästa år http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/dagsattlamnainskattejamkningfornastaar.5.35c34f651660af3747c47be.html Thu, 11 Oct 2018 09:00:00 +0200 Skatteverket öppnar för betalning med Swish http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/skatteverketoppnarforbetalningmedswish.5.35c34f651660af3747c4040.html Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 +0200 Nu öppnar e-tjänsten för hyreshustaxeringen http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nuoppnaretjanstenforhyreshustaxeringen.5.2cf1b5cd163796a5c8b16b49.html Tue, 04 Sep 2018 10:00:07 +0200 Fyra miljarder i skatteåterbäring i september http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/fyramiljarderiskatteaterbaringiseptember.5.2cf1b5cd163796a5c8b15bef.html Mon, 06 Aug 2018 12:29:47 +0200 3 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/3miljarderiskatteaterbaringbetalasutiaugusti.5.2cf1b5cd163796a5c8b132b3.html Tue, 24 Jul 2018 09:00:00 +0200 Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser http://skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2018/2018/nyregeltidsbegransarvissasjalvrattelser.5.2cf1b5cd163796a5c8bff22.html