Bokföring

Ett utländskt företag som bedriver verksamhet i Sverige kan vara bokföringsskyldigt här. Reglerna skiljer sig åt beroende på om företaget drivs genom en filial eller inte.

Ett utländskt företag som driver näringsverksamhet i Sverige genom filial är bokföringsskyldigt för den verksamheten. Detta gäller oavsett om företaget har registrerat filial i Sverige hos Bolagsverket eller inte.

Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring. För filialens bokföring gäller samma regler som för bokföringen i ett svenskt företag av motsvarande slag.

Regler om bokföring framgår av bokföringslagen och bestämmelser från Bokföringsnämnden.

Språk

Räkenskapsinformation som filialen själv upprättar ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda något annat språk.

Valuta

Redovisningsvalutan i filialens bokföring ska vara svenska kronor (SEK). I utländska företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan redovisningsvalutan i filialen vara euro.

Arkivering och förvaring

Bokföringen ska förvaras i Sverige i sju år.

Årsredovisning eller årsbokslut

En filial ska som huvudregel avsluta den löpande bokföringen på samma sätt som ett svenskt företag av motsvarande slag. Det innebär t.ex. att filialer till företag som är jämförbara med aktiebolag ska upprätta en årsredovisning. Filialer till företag inom EES som är jämförbara med ett aktiebolag får dock upprätta ett årsbokslut istället för en årsredovisning.

Ett utländskt företag som inte bedriver verksamheten i Sverige genom filial är inte bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen. Däremot måste det utländska företaget uppfylla en generell dokumentationsskyldighet som gäller för den som ska betala skatter och avgifter i Sverige.

Generell dokumentationsskyldighet

Dokumentationsskyldigheten innebär att företaget måste se till att det finns underlag för deklarationen och för att Skatteverket ska kunna kontrollera att du har redovisat rätt skatter och avgifter.

Ett utländskt företag med ett fast driftställe i Sverige kan behöva betala inkomstskatt för det fasta driftstället här. Företaget ska då lämna inkomstdeklaration och se till att det finns underlag för deklarationen. Det innebär att det måste finnas räkenskaper eller liknande för de olika posterna i inkomstdeklarationen för det fasta driftstället.

Företaget ska lämna momsdeklaration och arbetsgivardeklaration om det är momsregistrerat eller registrerat som arbetsgivare. Företaget måste då se till att det finns underlag för de olika posterna som redovisas i deklarationerna.

Arkivering och förvaring

Företaget måste förvara underlagen och fakturorna i Sverige i sju år. De ska förvaras här i ordnat skick och på ett betryggande och överskådligt sätt. Företaget kan ansöka om att få dispens för e-fakturor.

Bokföring

En utomlands bosatt person som bedriver näringsverksamhet i Sverige är bokföringsskyldig här. Du ska oftast använda de regler som gäller för enskilda näringsidkare.

När du som utomlands bosatt fysisk person bedriver näringsverksamhet i Sverige är du bokföringsskyldig för den verksamheten. Du anses alltid bedriva näringsverksamhet när du äger eller brukar en näringsfastighet. Att hyra ut din privatbostad anses inte vara näringsverksamhet.

Din näringsverksamhet i Sverige ska ha en egen bokföring som är skild från din övriga bokföring. För bokföring av din näringsverksamhet i Sverige gäller samma regler som för svenska fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Språk

Räkenskapsinformation som du upprättar för ditt företag ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda något annat språk.

Valuta

De affärshändelser som du är bokföringsskyldig för i Sverige ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor (SEK).

Arkivering och förvaring

Utomlands bosatta fysiska personer som omfattas av filiallagen och som bedriver verksamhet i Sverige ska förvara sin bokföring i Sverige i sju år. Detta gäller även efter det att verksamheten har avslutats i Sverige.

Årsbokslut

Du som bedriver en näringsverksamhet i Sverige ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut om du inte valt att upprätta en årsredovisning.

I vissa fall är du som är utomlands bosatt inte bokföringsskyldig men ändå skattskyldig från ett fast driftställe i Sverige. Du måste då fullgöra en generell dokumentationsskyldighet som gäller för den som ska betala skatter och avgifter i Sverige.

Generell dokumentationsskyldighet

Dokumentationsskyldigheten innebär att du måste se till att det finns underlag för deklarationen och för att Skatteverket ska kunna kontrollera att du har redovisat rätt skatter och avgifter.

En utomlands enskild näringsidkare med ett fast driftställe i Sverige kan behöva betala inkomstskatt för det fasta driftstället här. Du ska då lämna inkomstdeklaration och se till att det finns underlag för deklarationen. Det innebär att det måste finnas räkenskaper eller liknande för de olika posterna i inkomstdeklarationen för det fasta driftstället.

Du ska lämna momsdeklaration och arbetsgivardeklaration om verksamheten är momsregistrerad eller registrerad som arbetsgivare. Du måste då se till att det finns underlag för de olika posterna som redovisas i deklarationerna.