Innan du startar

Begreppen hör till två olika områden och det är viktigt att man inte blandar ihop dem.

Fast etableringsställe är ett begrepp inom momsområdet.

Fast driftställe är ett begrepp inom inkomstskatteområdet, men kan även påverka andra skatter.

Ett godkännande för F-skatt visar att det är arbetsgivaren som ansvarar för att betala in skatter och arbetsgivaravgifter på ersättningen för utfört arbete. Om verksamheten inte är godkänt för F-skatt måste istället kunden dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen till Skatteverket. Många svenska uppdragsgivare anlitar därför helst företag som är godkända för F-skatt.

Om du bara säljer varor i din verksamhet spelar det ingen roll om du är godkänd för F-skatt, eftersom du inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter då.

Verksamheten behöver uppfylla ett antal kriterier och du behöver göra en ansökan för att bli godkänd för F-skatt. Du ansöker i tjänsten Registrering av utländska företag i Sverige.

Registrera verksamhet

Ja, du kan ansöka om företagsregistrering innan du påbörjat din verksamhet. I vissa fall kan du behöva styrka din avsikt att starta verksamheten med handlingar om exempelvis investeringar, avtal eller marknadsföring.

Du ska registrera dig som arbetsgivare när du har skrivit anställningsavtal med en eller flera anställda.

Återkoppling

Handläggningstiden är ungefär två till åtta veckor beroende på Skatteverkets utredning. Detta förutsätter att blanketterna är korrekt ifyllda och att alla bilagor är med. I vissa fall kan handläggningstiden bli längre.

När Skatteverket har fattat ett beslut i ditt ärende skickas ett registreringsbevis automatiskt till företagsadressen.

Skatter, avgifter och moms

Om du inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan du begära att vi omprövar det. Detta gör du genom att skicka in en skriftlig begäran till ditt skattekontor.

Använd gärna vår blankett för omprövning. Av blanketten framgår vilka uppgifter som ska finnas med i en begäran om omprövning.

Du måste skicka in din begäran om omprövning senast i slutet av det kalenderår som infaller sex år efter beskattningsåret.

Anstånd med betalning av skatt

I samband med att du begär omprövning kan du ansöka om att få anstånd med betalning av skatt. Du ansöker om anstånd på en särskild blankett och skickar den till ditt skattekontor.

Överklaga Skatteverkets beslut

Förvaltningsrätten

Du kan överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till Skatteverket. Du måste skicka in ditt överklagande senast i slutet av det kalenderår som infaller sex år efter beskattningsåret.

Kammarrätten

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga detta hos kammarrätten. Överklagandet ska göras skriftligt och sändas till den förvaltningsrätt som fattat det beslut du vill överklaga. Ditt överklagande ska ha kommit till förvaltningsrätten senast inom två månader från den dag du fick del av förvaltningsrättens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen

Du kan överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Ditt överklagande tas bara upp till prövning om Högsta förvaltningsrätten meddelar prövningstillstånd.

I regel är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd beskattning, eller omvänd skattskyldighet, är det i stället köparen som ska redovisa och betala moms till staten.

Här kan du läsa om vad omvänd beskattning innebär när du är säljare respektive köpare.

Skattesatsen anges som ett pålägg i procent av beskattningsunderlaget, det vill säga försäljningspriset utan moms. Ibland kan det vara bra att kunna beräkna momsen på priset inklusive moms. Procentsatsen för den beräkningen kallas marginalprocent. Sambandet framgår av följande tabell.

Du får tillbaka den ingående momsen på inköp av varor och tjänster och på import som används i din momspliktiga verksamhet. Det gäller inköp som har ett samband med företagets momspliktiga omsättning eller omsättning som ger dig rätt till återbetalning. Momsen du har rätt att begära tillbaka redovisar du i fält 48 i momsdeklarationen.

Avdragsrätt

Om du säljer momspliktiga varor och tjänster har du avdragsrätt för moms på inköp som har ett samband med de varor och tjänster du säljer. Du redovisar moms på din försäljning och på dina EU-förvärv, och drar av den moms på dina inköp som du får dra av i momsdeklarationen.

Blir moms på försäljning och EU-förvärv högre än moms på inköp i momsdeklarationen, ska du betala in mellanskillnaden till Skatteverket. Blir den avdragsgilla momsen på inköp högre än momsen på försäljning och EU-förvärv i momsdeklarationen, får du tillbaka den överskjutande momsen. Den överskjutande momsen sätts in på ditt skattekonto hos Skatteverket.

Återbetalningsrätt

Du har rätt att få momsen återbetalad om du säljer varor eller tjänster som är kvalificerat undantagna. Då debiterar du ingen moms i fakturan på den försäljningen och redovisar inte utgående moms till skatteverket, men du har ändå rätt att få tillbaka momsen på inköp för de varor och tjänster som du har sålt utan moms.

För att få tillbaka moms måste du:

 • begära tillbaka momsen i momsdeklarationen
 • ha ett underlag (faktura) som styrker ditt inköp
 • skicka in en momsdeklaration undertecknad av behörig firmatecknare i original eller lämna in momsdeklarationen digitalt själv eller med ombud
 • skicka in momsdeklarationen till Skatteverket.

Du får inte dra av moms på följande inköp av varor och tjänster:

 • inköp som har ett direkt samband med den momsfria verksamheten
 • privata inköp
 • personbil eller motorcykel, om inköpet inte görs för vissa ändamål som exempelvis återförsäljning
 • bilhyra (du får vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet)
 • inköp till stadigvarande bostad
 • moms som avser representation, där finns begränsningar.

Säljer du både momspliktiga och momsfria varor eller tjänster driver du en blandad verksamhet. Då gäller vissa begränsningar för avdragsrätten.

Du får dra av hela momsen

 • för inköp till den del av verksamheten som är momspliktig
 • för gemensamma inköp som till mer än 95 procent ska användas i den del av verksamheten som är momspliktig eller ger rätt till återbetalning
 • för gemensamma inköp till verksamheten om den till mer än 95 procent är momspliktig och den ingående momsen för inköpet inte överstiger 1 000 kronor.

Du får inte dra av någon moms för inköp till den del av verksamheten som är momsfri.

Om du köper något som ska användas i både momspliktig och momsfri verksamhet ska du göra ett avdrag som motsvarar användningen i den momspliktiga verksamheten.

Ett tips! Informera Skatteverket om vilken procentsats du använder och hur du har beräknat din fördelning, till exempel pro rata.

Det är obligatoriskt för företag från länder utanför EU som ska betala moms i Sverige att anlita ett ombud i Sverige eller EES. Ombudet ska lämna in momsdeklarationen för att få tillbaka moms. Ombudet ska även i andra fall lämna in deklarationen, till exempel när moms ska betalas in till Skatteverket eller vid noll i deklarationen.

Anmäl vem som ska vara ditt ombud på blanketten nedan. Skicka blanketten till den adress som står på blanketten.

För att få tillbaka moms kan du antingen själv lämna in en momsdeklaration eller välja att anlita ett deklarationsombud. Deklarationsombudet kan lämna in en momsdeklaration för att få tillbaka moms i e-tjänsten för momsdeklaration.

Anmäl vem som ska vara ditt deklarationsombud på blanketten nedan. Skicka blanketten till den adress som står på blanketten.

Nej, du kan bara begära utbetalning till ditt eget bankkonto eller till dig själv.

Arbetsgivare

Sociala avgifter för en enskild näringsidkare kallas egenavgifter i Sverige. Du ska oftast betala egenavgifter i Sverige om du vistas i Sverige och arbetar i din näringsverksamhet här.

Undantag för egenavgifter

Vissa utländska enskilda näringsidkare behöver inte betala egenavgifter i Sverige. Du ska till exempel inte betala egenavgifter i Sverige om du vanligen utför arbete som egenföretagare i ett annat land inom EU/EES eller Schweiz och är i Sverige för att bedriva en liknande verksamhet i upp till 24 månader. Du ska då betala socialavgifter i det land där du vanligen utför arbete.
För att du inte ska behöva betala egenavgifter i Sverige ska du visa ett intyg som styrker att du tillhör ett annat lands socialförsäkringssystem. Intyget kallas A1 eller E101 inom EU/EES och Schweiz.

Du ansöker om intyget hos din socialförsäkringsmyndighet.

Ett socialavtal skrivs mellan de anställda och en verksamhet som saknar fast driftställe i Sverige. I avtalet framgår att de anställda själva ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter, istället för att du som arbetsgivare gör det.

De anställda ska registrera sig med hjälp av en blankett hos Skatteverket inom två veckor från det att ni skrev avtalet. Om du har tecknat ett socialavgiftsavtal med dina anställda ska du ändå fortsätta lämna in en kontrolluppgift vid slutet av året.

Det beror på om företaget har fast driftställe i Sverige eller inte.

Om företaget har fast driftställe ska du betala 31,42 % i arbetsgivaravgifter.

Om företaget inte har fast driftställe ska du dra av 19,8 % i arbetsgivaravgifter (2020).

Fakturering

När du säljer en tjänst till ett företag ska du skicka en faktura till företaget. Säljer du till en privatperson eller säljer mindre tjänster kan det räcka med ett kvitto.

Här kan du läsa om vad fakturan ska innehålla och hur du ska göra.

Oavsett vilken valuta du fakturerar i måste du ange momsen också i svenska kronor.

Undantag

Om du har euro som redovisningsvaluta får du ange den svenska momsen i euro. Om du måste räkna om momsbeloppet till svenska kronor ska du använda någon av följande växelkurser:

 • den mittkurs som publiceras på Riksbankens webbplats.
 • den växelkurs som offentliggjorts av Europeiska Centralbanken.