Innan du startar

Att registrera ett företag för skatteändamål i Sverige skiljer sig beroende på om du för närvarande driver ett företag utomlands som du vill etablera i Sverige eller om du vill starta ett helt nytt företag i Sverige.

Om du vill starta ett helt nytt företag i Sverige ska du bortse från den här guiden och istället läsa mer om olika företagsformer samt hur du registrerar din verksamhet på sidan Starta och registrera företag.

Registrera verksamhet

Ett utländskt företag som bedriver verksamhet i Sverige kan vara skyldigt att registrera en filial i Sverige. Företaget bör därför, innan det skatteregistrerar sin verksamhet på Skatteverket, kontakta Bolagsverket och fråga om det ska registrera en filial i Sverige.

Sker registrering hos Bolagsverket står denna myndighet för tilldelningen av svenskt identitetsnummer.


Om ditt företag är skyldigt att registrera en filial gör du så här:

1. Registrera filial på Bolagsverket

Du registrerar en filial för ditt företag hos Bolagsverket.

2. Registrera företag på Skatteverket

När filialen är registrerad hos Bolagsverket skatteregistrerar du verksamheten på Skatteverket.

Ett utländskt företag som ska bedriva verksamhet i Sverige ska i de flesta fall registrera sig hos Skatteverket. Det gäller oavsett om företaget har fast driftställe eller inte.

Registrering är aktuellt för företag som är i någon eller flera av följande situationer:

I Sverige kan en företagare själv välja om hen vill ansöka om godkännande för F-skatt eller inte. Tänk på att många svenska uppdragsgivare helst anlitar företag som har svensk F-skatt. Utländska företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige bör därför ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt. Det gäller även företag som inte ska betala inkomstskatt i Sverige.

Företag som har F-skatt ansvarar för att betala in sin egen preliminärskatt och sociala avgifter. Om företaget inte har F-skatt kan alltså uppdragsgivaren bli ansvarig för att betala preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för utfört arbete.

Du ska momsregistrera din verksamhet om du avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster i Sverige som du ska betala momsen för. Det gäller oavsett om företaget är etablerat i Sverige eller inte.

De flesta företag som har verksamhet med anställda i Sverige ska registrera företaget som arbetsgivare, betala och redovisa arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag från de löner och förmåner som du betalar till dina anställda. Det finns dock undantag från de här reglerna som du kan läsa mer om på sidan Registrera arbetsgivare.

Utländska företag har skyldighet att informera om ändrade förhållanden. Skatteverket måste få del av ändrade förhållanden för att kunna göra en ny bedömning av företagets situation.

Du ska ändra din registrering om

 • din verksamhet ändrar företagsform
 • din verksamhet expanderar med en ny verksamhetsgren
 • din vistelseperiod i Sverige blir längre eller kortare än vad du tidigare meddelat
 • tidsperioden för ditt byggprojekt i Sverige blir längre eller kortare än tidigare uppgett
 • du börjar eller slutar att anställa personal i Sverige
 • du ökar eller minskar vinsten som påverkar din preliminärskatt
 • din omsättning blir högre än 1 miljon svenska kronor och du gör din momsdeklaration en gång om året
 • din omsättning blir högre än 40 miljoner svenska kronor och du gör din momsdeklaration en gång per kvartal
 • din verksamhet ändrar räkenskapsår
 • du inte längre ska vara momsregistrerad
 • du vill ändra adressen som du lämnat till Skatteverket
 • din verksamhet i Sverige upphör.

Det är viktigt att du lämnar in en anmälan om avregistrering om företagets verksamhet upphör i Sverige. Annars riskerar du att få förseningsavgifter och kanske skattetillägg. Så länge företaget är registrerat i Sverige ska du lämna deklarationer och redovisa skatter och avgifter.

Bokföring och dokumentation

Ett utländskt företag som bedriver verksamhet i Sverige

 • kan vara bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen eller
 • måste i vart fall se till att det finns underlag för att kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet och för att Skatteverket ska kunna kontrollera att rätt uppgifter är lämnade till Skatteverket.

Genomför ditt företag försäljning mot kontant betalning, betalning mot kontokort, eller mot någon form av digital betalning som Swish? Då ska du registrera försäljningen i ett kassaregister.

Om du är arbetsgivare inom vissa branscher måste du bokföra vilka personer som arbetar, och när de arbetar i en personalliggare. Det gäller om ditt företag finns inom någon av dessa branscher:

 • Bygg
 • Restaurang
 • Frisör
 • Tvätteri
 • Service av motorfordon
 • Kroppsvård och skönhetsvård
 • Grossist inom livsmedel eller tobak

Kravet för byggverksamhet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Det är byggherren som har en sådan skyldighet.

När det gäller byggverksamhet ska personalliggaren föras elektroniskt. För övriga verksamheter kan personalliggaren föras manuellt eller elektroniskt. Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverkets kontroll i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen. Uppgifterna i personalliggaren ska bevaras under en viss tid.

Vissa undantag finns från skyldigheten att föra personalliggare.

Deklarera

Utländska företag med fast driftställe i Sverige ska lämna inkomstdeklaration här. Utländska företag som inte har fast driftställe kan i vissa fall behöva lämna in en inkomstdeklaration, till exempel om företaget har en fastighet i Sverige.

Läs om vad ett fast driftställe är och hur du bedömer om ditt företag har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Där framgår även hur skatter, avgifter och bokföring påverkas om företaget har ett fast driftställe i Sverige.

Du ska själv ta ställning till om företaget har ett fast driftställe beroende på hur du driver ditt företag.

Att deklarera inkomst innebär följande:

1. Lämna preliminär inkomstdeklaration

När ett utländskt företag registrerar sin verksamhet i Sverige och är skyldigt att betala inkomstskatt i Sverige ska företaget redan under beskattningsåret löpande (varje månad) betala in preliminärskatt. Detta för att undvika att all skatt betalas på en gång. För att Skatteverket ska kunna räkna ut hur mycket preliminärskatt företaget ska betala måste företaget lämna in en preliminär inkomstdeklaration.

2. Lämna inkomstdeklaration

Året efter beskattningsåret lämnar företaget in en inkomstdeklaration och redogör för föregående års resultat. Med inkomstdeklarationen som grund räknar Skatteverket ut den slutliga skatten. Den slutliga skatten jämförs med den preliminära skatten för beskattningsåret.

Företag som är momsregistrerade i Sverige ska deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska momsregistrera din verksamhet om du avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster i Sverige som du ska betala momsen för. Det gäller oavsett om företaget är etablerat i Sverige eller inte.

Vid vilken tidpunkt du ska lämna momsdeklarationen beror på hur du är registrerad. Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad.

Som huvudregel är försäljning av varor och tjänster momspliktig, men det finns vissa undantag. Några av undantagen gör att företaget har rätt till återbetalning. Dessa kallas kvalificerade undantag. Här kan du läsa vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem.

De flesta företag med anställd personal ska betala arbetsgivaravgifter. Avgifternas storlek påverkas av om ditt företag har ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Läs om vad ett fast driftställe är och hur du bedömer om ditt företag har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Där framgår även hur skatter, avgifter och bokföring påverkas om företaget har ett fast driftställe i Sverige.

Du ska själv ta ställning till om företaget har ett fast driftställe beroende på hur du driver ditt företag.

Hur mycket du ska betala beror även på den anställdas födelseår och hur länge arbetet varar. Om ditt företag har personal som är utsända till Sverige ska personalen ibland fortsätta vara socialförsäkrade i sitt hemland. I dessa fall behöver du som arbetsgivare inte betala sociala avgifter i Sverige. Det gäller framför allt företag som inte har fast driftställe i Sverige.

Avgifterna beräknas på summan av utbetalda bruttolöner och förmåner. Du ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna varje månad.

Punktskatt är en sorts konsumtionsskatt som finns på särskilt utvalda varor.

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Skatten gäller också snus och tuggtobak. Tobaksskatten gäller för:

 • varor som tillverkas i Sverige
 • varor som förs in eller tas emot från ett annat EU-land
 • varor som importeras från ett land utanför EU.

Skattesatserna skiljer sig åt mellan olika EU-länder.

Alkoholskatt ska betalas för öl, vin och andra jästa drycker. Det gäller också mellanklassprodukter och etylalkohol. Skatten ska betalas för:

 • varor som tillverkas i Sverige
 • varor som förs in eller tas emot från ett annat EU-land
 • varor som importeras från ett land utanför EU.

Skattesatserna skiljer sig åt mellan olika EU-länder.

Punktskatt på energi ska betalas för el och olika typer av bränsle. Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas för de flesta bränslen som används för motordrift eller för uppvärmning. För bränslen med ett visst svavelinnehåll ska även svavelskatt betalas.

Om du är nätinnehavare eller producerar el ska du vanligtvis betala och deklarera energiskatt på elen. Skatten kan bli lägre om el eller bränsle förbrukas i vissa verksamheter eller för vissa ändamål. Det gäller exempelvis i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i jordbruksverksamhet.

Lämna särskilda uppgifter

Utländska juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige kan behöva lämna särskilda uppgifter här.

Betala in och få tillbaka

Om du betalar skatt i Sverige får du ett eget skattekonto hos Skatteverket. På ditt skattekonto kan du bland annat se inbetalningar och utbetalningar. Det här behöver du veta för att betala eller få utbetalning.

Skatteavdrag för arbete

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för ersättning för arbete i Sverige. Dessa regler berör dig som har utländskt företag som

 • betalar ut lön och andra ersättningar till anställda som arbetar i Sverige
 • fakturerar ett annat företag för arbete i Sverige.

Innan du startar

Om du redan är bosatt i Sverige och vill starta en enskild näringsverksamt i Sverige ska du bortse från den här guiden och istället läsa mer om olika företagsformer samt hur du registrerar din verksamhet på sidan Starta och registrera företag.

Du som kommer från ett land utanför EU/EES behöver tillstånd från Migrationsverket för att bedriva näringsverksamhet i Sverige.

Du som kommer från ett land utanför EU/EES behöver också utse en föreståndare som bor i Sverige som ansvarar för verksamheten. Du anmäler vem som är föreståndare till Bolagsverket.

Registrera verksamhet

Du som ska bedriva enskild näringsverksamhet i Sverige ska i de flesta fall registrera dig hos Skatteverket.

Registrering är aktuellt för företag som är i någon eller flera av följande situationer:

I Sverige kan en företagare själv välja om hen vill ansöka om godkännande för F-skatt eller inte. Tänk på att många svenska uppdragsgivare helst anlitar företag som har svensk F-skatt. Utländska företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige bör därför ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt. Det gäller även företag som inte ska betala inkomstskatt i Sverige.

Företag som har F-skatt ansvarar för att betala in sin egen preliminärskatt och sociala avgifter. Om företaget inte har F-skatt kan alltså uppdragsgivaren bli ansvarig för att betala preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för utfört arbete.

Du ska momsregistrera din verksamhet om du avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster i Sverige som du ska betala momsen för. Det gäller oavsett om företaget är etablerat i Sverige eller inte.

De flesta företag som har verksamhet med anställda i Sverige ska registrera företaget som arbetsgivare, betala och redovisa arbetsgivaravgifter samt göra skatteavdrag från de löner och förmåner som du betalar till dina anställda. Det finns dock undantag från de här reglerna som du kan läsa mer om på sidan Registrera arbetsgivare.

Du som bedriver enskild näringsverksamhet med F-skatt och arbetar eller planerar att arbeta som anställd behöver ansöka om F-skatt med villkor (så kallad FA-skatt). FA-skatt innebär att din arbetsgivare betalar in preliminärskatt och arbetsgivaravgifter på din lön till Skatteverket. Du fortsätter att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning du får för arbete som du utför i din näringsverksamhet.

Att ta en anställning kan påverka hur mycket preliminärskatt du behöver betala på din enskilda näringsverksamhet. Du behöver därför lämna in en preliminär inkomstdeklaration så att Skatteverket kan göra en ny beräkning av hur mycket preliminärskatt du ska betala in varje månad.

En utländsk enskild näringsidkare ska informera om ändrade förhållanden i näringsverksamheten. Skatteverket måste få del av ändrade förhållanden för att kunna göra en ny bedömning av verksamhetens situation.

Du ska ändra din registrering om

 • din verksamhet ändrar företagsform
 • din verksamhet expanderar med en ny verksamhetsgren
 • din vistelseperiod i Sverige blir längre eller kortare än vad du tidigare meddelat
 • tidsperioden för ditt byggprojekt i Sverige blir längre eller kortare än tidigare uppgett
 • du börjar eller slutar att anställa personal i Sverige
 • du tar anställning i Sverige. Du ska då ansöka om att ändra din skatteregistrering till FA-skatt.
 • din omsättning blir högre än 1 miljon svenska kronor och du gör din momsdeklaration en gång om året
 • du inte längre ska vara momsregistrerad
 • du vill ändra adressen som du lämnat till Skatteverket
 • din verksamhet i Sverige upphör.

Det är viktigt att du lämnar in en anmälan om avregistrering om din enskilda näringsverksamhet upphör i Sverige. Annars riskerar du att få förseningsavgifter och kanske skattetillägg. Så länge verksamheten är registrerad i Sverige ska du lämna deklarationer och redovisa skatter och avgifter.

Bokföring och dokumentation

En utländsk enskild näringsidkare som bedriver verksamhet i Sverige

 • kan vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen eller
 • måste i vart fall se till att det finns underlag för att kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet och för att Skatteverket ska kunna kontrollera att rätt uppgifter är lämnade till Skatteverket.

Genomför ditt företag försäljning mot kontant betalning, betalning mot kontokort, eller mot någon form av digital betalning som Swish? Då ska du registrera försäljningen i ett kassaregister.

Om du är arbetsgivare inom vissa branscher måste du bokföra vilka personer som arbetar, och när de arbetar i en personalliggare. Det gäller om ditt företag finns inom någon av dessa branscher:

 • Bygg
 • Restaurang
 • Frisör
 • Tvätteri
 • Service av motorfordon
 • Kroppsvård och skönhetsvård
 • Grossist inom livsmedel eller tobak

Kravet för byggverksamhet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs på en byggarbetsplats där byggherren har tillhandahållit utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras. Det är byggherren som har en sådan skyldighet.

När det gäller byggverksamhet ska personalliggaren föras elektroniskt. För övriga verksamheter kan personalliggaren föras manuellt eller elektroniskt. Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverkets kontroll i verksamhetslokalen eller på byggarbetsplatsen. Uppgifterna i personalliggaren ska bevaras under en viss tid.

Vissa undantag finns från skyldigheten att föra personalliggare.

Deklarera

Utländska enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige kan behöva lämna inkomstdeklaration här. I vissa fall kan det finnas andra anledningar till att lämna inkomstdeklaration som att du äger en fastighet.

Att deklarera inkomst innebär följande:

1. Lämna preliminär inkomstdeklaration

När en utländsk enskild näringsidkare registrerar sin verksamhet i Sverige och är skyldig att betala inkomstskatt i Sverige ska den redan under beskattningsåret löpande (varje månad) betala in preliminär inkomstskatt. Detta för att undvika att all skatt betalas på en gång. För att Skatteverket ska kunna räkna ut hur mycket preliminärskatt företaget ska betala måste företaget lämna in en preliminär inkomstdeklaration.

2. Lämna inkomstdeklaration

Året efter beskattningsåret lämnar du som är enskild näringsidkare in en inkomstdeklaration och en NE-bilaga för att redovisa resultatet från din verksamhet. Inkomstdeklarationen och NE-bilagan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter inkomståret.

Enskilda näringsidkare som är momsregistrerade i Sverige ska deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska momsregistrera din verksamhet om du avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster i Sverige som du ska betala momsen för. Det gäller oavsett om din enskilda näringsverksamhet är etablerad i Sverige eller inte.

Vid vilken tidpunkt du ska lämna momsdeklarationen beror på hur du är registrerad. Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad.

Som huvudregel är försäljning av varor och tjänster momspliktig, men det finns vissa undantag. Några av undantagen gör att företaget har rätt till återbetalning. Dessa kallas kvalificerade undantag.

De flesta enskilda näringsidkare med anställd personal ska betala arbetsgivaravgifter. Avgifternas storlek påverkas av om ditt företag har ett fast driftställe i Sverige eller inte.

Läs om vad ett fast driftställe är och hur du bedömer om ditt företag har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Där framgår även hur skatter, avgifter och bokföring påverkas om företaget har ett fast driftställe i Sverige.

Du ska själv ta ställning till om företaget har ett fast driftställe beroende på hur du driver ditt företag.

Hur mycket du ska betala beror även på den anställdas födelseår, och hur länge arbetet varar. Om du har personal som är utsänd till Sverige ska personalen ibland fortsätta vara socialförsäkrade i sitt hemland. I dessa fall behöver du som arbetsgivare inte betala sociala avgifter i Sverige. Det gäller framför allt för dig som inte har ett fast driftställe i Sverige. Avgifterna beräknas på summan av utbetalda bruttolöner och förmåner. Du ska redovisa och betala arbetsgivaravgifterna varje månad.

Punktskatt är en sorts konsumtionsskatt som finns på särskilt utvalda varor.

Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Skatten gäller också snus och tuggtobak. Tobaksskatten gäller för:

 • varor som tillverkas i Sverige
 • varor som förs in eller tas emot från ett annat EU-land
 • varor som importeras från ett land utanför EU.

Skattesatserna skiljer sig åt mellan olika EU-länder.

Alkoholskatt ska betalas för öl, vin och andra jästa drycker. Det gäller också mellanklassprodukter och etylalkohol. Skatten ska betalas för:

 • varor som tillverkas i Sverige
 • varor som förs in eller tas emot från ett annat EU-land
 • varor som importeras från ett land utanför EU.

Skattesatserna skiljer sig åt mellan olika EU-länder.

Punktskatt på energi ska betalas för el och olika typer av bränsle. Energiskatt och koldioxidskatt ska betalas för de flesta bränslen som används för motordrift eller för uppvärmning. För bränslen med ett visst svavelinnehåll ska även svavelskatt betalas.

Om du är nätinnehavare eller producerar el ska du vanligtvis betala och deklarera energiskatt på elen. Skatten kan bli lägre om el eller bränsle förbrukas i vissa verksamheter eller för vissa ändamål. Det gäller exempelvis i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i jordbruksverksamhet.

Lämna särskilda uppgifter

Utländska enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige kan behöva lämna särskilda uppgifter här.

Betala in och få tillbaka

Om du betalar skatt i Sverige får du ett eget skattekonto hos Skatteverket. På ditt skattekonto kan du bland annat se inbetalningar och utbetalningar. Det här behöver du veta för att betala eller få utbetalning.

Skatteavdrag för arbete

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för ersättning för arbete i Sverige. Dessa regler berör dig som har utländskt företag som

 • betalar ut lön och andra ersättningar till anställda som arbetar i Sverige
 • fakturerar ett annat företag för arbete i Sverige.