Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:5.
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter
(RSFS 2003:11) om anmälan för registrering,
ansökan om F-skattsedel och preliminär
självdeklaration som får lämnas i form av ett
elektroniskt dokument;
RSFS 2003:19
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 2 juni 2003
beslutade den 26 maj 2003.

   Riksskatteverket beslutar med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §  En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Patent- och registreringsverkets och Riksskatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som godtas av Riksskatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 6.3 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2003 och tillämpas från och med den 15 maj 2003.