Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 1 januari 2008 genom verkets föreskrifter SKVFS 2007:28.
   
Riksskatteverkets föreskrifter
om undantag från skyldigheten att lämna
kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
RSFS 2003:24
Kontrolluppgifter
utkom från trycket
den 20 juni 2003
beslutade den 13 juni 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 18 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §   Kontrolluppgift enligt 8 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan ränteinkomst som avses i 8 kap. 6–7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande fordringsrätt.

2 §   Kontrolluppgift enligt 8 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan ränteutgift som avses i 9 kap. 7–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller om därtill hörande skuld.

3 §   Kontrolluppgift enligt 9 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan utdelning som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §   Kontrolluppgift enligt 10 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall inte lämnas om sådan avyttring genom inlösen av fordringsrätt enligt 44 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) som endast är att betrakta som en återbetalning av nominellt belopp till långivaren eller motsvarande, när varken kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår, exempelvis amortering av lån.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003.