Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:4) om skattedeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;¹
  

SKVFS 2004:17
Skattebetalning
Utkom från trycket den 6 oktober 2004

beslutade den 30 september 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 4 och 5 §§ skall ha följande lydelse.

4 §   En fysisk eller juridisk person får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument om den fysiska eller juridiska personen har anmält sig för detta ändamål till Skatteverket och blivit registrerad där.

5 §   En juridisk person skall utöver vad som anges i 4 § till Skatteverket ha anmält behörig firmatecknare som får lämna en skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument för den juridiska personens räkning. Firmatecknarens behörighet skall ha styrkts och den behörige firmatecknaren skall ha blivit registrerad hos Skatteverket.
   Om en fysisk person som anmälts enligt första stycket inte längre får lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den juridiska personen anmäla detta till Skatteverket.

¹Ändrade partier är markerade med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 oktober 2004.