Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tripep AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

¹

SKV M
2005:36

Erbjudandet


Tripep AB (Tripep) har uppgett följande.
Vid extra bolagsstämma i Tripep den 9 juni 2005 beslutades att genomföra en nyemission och en emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.

Avstämningsdag var den 16 juni 2005.

Teckning skedde med hjälp av teckningsrätter och tre befintliga aktier berättigade till teckning av en ny aktie till en kurs av 5,50 kr.

För varje tecknad aktie erhölls två optionsrätter, en av serie F och en av serie G. Fyra optionsrätter av serie F berättigade till teckning av en ny aktie och fyra optionsrätter av serie G berättigade till teckning av en ny aktie.

Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätter av serie F var fastställd till 8 kr per aktie och för optionsrätter av serie G till 12 kr per aktie.

Nyteckning av aktier kan ske under perioden den 1 augusti 2005 - 31 januari 2006 för optionsrätter av serie F och under perioden den 1 augusti 2005 - 31 augusti 2006 för optionsrätter av serie G.
 

Skatteregler


Anskaffningsutgiften för nytecknade aktier förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier ska fördelas mellan aktien och optionsrätterna på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktien och teckningsoptionerna.
Aktierna i Tripep är noterade vid Stockholmsbörsens O-lista.
Anskaffningsutgiften för teckningsrätter tilldelade vid nyemissionen är 0 kr.
Har teckningsrätter anskaffats på annat sätt än genom tilldelning vid emissionen utgör likviden för teckningsrätterna en del av anskaffningsutgiften för de nytecknade aktierna i Tripep.
 

Beräkning


Teckningsoptionerna av serie F och G noterades vid Stockholms-börsen från och med den 29 augusti 2005.  Medianen av de lägst betalade kurserna de fem första handelsdagarna var 0,23 kr för både teckningsoptioner av serie F och G. Motsvarande mediankurs för aktien för samma tidsperiod var 6,95 kr.

Av anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie i Tripep bör därför (6,95/(2x0,23+6,95)) 94 procent hänföras till aktien i Tripep och (0,23/(2x0,23+6,95)) 3 procent hänföras till vardera teckningsoptionen av serie F och G (totalt 6 procent).
 

Exempel


Om den totala anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie i Tripep uppgår till 5,50 kr ska 94 procent eller 5,17 kr hänföras till aktien.
Motsvarande del för teckningsoptioner i serie F och G är 6 procent eller 0,33 kr (16,5 öre för vardera teckningsoptionen av serie F och G).

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2005:42