Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2005 av aktier i HQ Fonder AB mot aktier i Hagströmer & Qviberg AB

¹

SKV:M
2005:38
Observera att detta meddelande endast kommer till användning vid juridiska personers deklaration. Fysiska personer använder sig vid andelsbyten av s.k. framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2006.
 

Erbjudandet


Hagströmer & Qviberg AB (Hagströmer & Qviberg) har uppgett följande.

Extra bolagsstämmor i Hagströmer & Qviberg och HQ fonder AB (HQ Fonder) beslutade den 5 augusti 2005 att bolagen skulle gå sam-man genom fusion. Enligt fusionsplanen skulle HQ Fonder gå upp i Hagströmer & Qviberg genom s.k. absorption, med Hagströmer & Qviberg som övertagande bolag och HQ Fonder som överlåtande bolag. Nyemitterade aktier i Hagströmer & Qviberg skulle utgöra fusionsvederlag.

För varje aktie i HQ Fonder erhölls 0,62 aktier i Hagströmer & Qviberg.

Courtage utgick inte.
 

Villkor


Som villkor för fusionen gällde bl.a. att bolagsstämmorna den 5 augusti 2005 i HQ Fonder respektive Hagströmer & Qviberg godkände fusionsplanen med två tredjedels majoritet av såväl avgivna röster som vid respektive stämma företrädda aktier, dels att bolagsstämman i Hagströmer & Qviberg beslutade om emission av fusionsvederlaget. Som villkor ställdes även att alla för fusionen nödvändiga myndighetstillstånd och godkännanden hade erhållits på villkor som var acceptabla för bolagen enligt respektive styrelses bedömning.

Fusionen registrerades vid Bolagsverket den 28 oktober 2005.
 

Skatteregler


När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.
 

Beräkning


Fusionen mellan HQ Fonder och Hagströmer & Qviberg registrerades vid Bolagsverket den 28 oktober 2005. Därmed får fusionen anses verkställd och parterna bundna av avtalet.
Aktierna i HQ Fonder får anses avyttrade vid denna tidpunkt.

Aktierna i Hagströmer & Qviberg är noterade vid Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs den 28 oktober 2005 för en aktie i Hagströmer & Qviberg var 211 kr.

För varje aktie i HQ Fonder erhölls 0,62 aktier i Hagströmer & Qviberg. Varje bortbytt aktie får därför anses såld för (0,62x211) 130,82 kr.

Varje aktie i Hagströmer & Qviberg som förvärvats genom bytet får anses köpt för 211 kr.
 

Deklarationen 2006


Hagströmer & Qviberg har uppgett att reglerna om andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers eller dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning. I praktiken innebär det att erhållna aktier i Hagströmer & Qviberg övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i HQ Fonder. Juridiska personer (med undantag för dödsbon) får vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av vinst. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust, utan förlusten ska då dras av direkt.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV A 2005:44