Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Tidpunkt ränteavdrag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-10-25

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
När ränta beräknas kvartalsvis och läggs till kreditbeloppet samt betalas samtidigt med lånet medges avdrag vid den senare tidpunkten.
 
Inkomsttaxeringarna 2007-2009
 
Ett företag har introducerat en låneprodukt på marknaden, där privatpersoner erbjuds att låna pengar för privat konsumtion med säkerhet i den egna permanentbostaden (villafastighet eller bostadsrätt). Lånet förfaller till betalning vid dödsfall, flyttning från bostaden eller när bostaden överlåts. Lånet är amorteringsfritt under löptiden. Räntan på lånet, som är rörlig, beräknas kvartalsvis. Avsikten är att låntagaren inte betalar räntan kontant. I stället läggs upplupen ränta - jämte tillkommande kostnader - till det ursprungliga lånet. Vid varje kvartalsslut beviljas ny kredit för upplupen ränta m.m. Räntan beräknas därefter dels på det ursprungliga lånet, dels på upplupna och obetalda räntor m.m. Räntan förfaller till betalning samtidigt som det ursprungliga lånet.
 
Frågorna i ärendet är om en låntagare som i enlighet med det anförda betalar ränta först när lånet förfaller till betalning på grund av att bostaden avyttras har rätt till avdrag det beskattningsåret och, om så är fallet, huruvida avdraget kan göras mot en kapitalvinst som uppkommer vid avyttringen.
 
FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
Sökanden ska dra av räntan på lånet vid den tidpunkt då lånet betalas.

 
Fråga 3
 
Räntan får dras av mot kapitalvinsten vid avyttringen av permanentbostaden.
 

MOTIVERING

 
Fråga 1
 
Enligt 41 kap. 9 §1 st . IL, skall i inkomstslaget kapital utgifter dras av som kostnad då den skattskyldige betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna.
 
Att avdrag för ränta i inkomstslaget kapital endast får ske för det beskattningsår, varunder räntan utbetalats, dvs. enligt den s.k. kontantprincipen, har gällt under lång tid enligt uttryckliga bestämmelser i inkomstskattelagstiftningen (jfr p. 2 av anv. till 39 § KL i dess ursprungliga lydelse intill 30.12.1987, jfr vidare bl.a. prop. 1987/88:62 s. 6, prop. 1989/90:110 s. 701 och prop. 1999/2000:2 del 2 s.121 f . och 488). Regeln har också bekräftats i praxis, av vilken följer att ränta som inte betalas kontant utan i stället när det ursprungliga lånet betalas inte kan anses ha betalats löpande (RÅ 1948 ref. 1, RÅ 1948 ref. 50, RÅ 1957 Fi 901, jfr även Englund, Rätt beskattningsår vid kontantmässig inkomstberäkning 1962 s.176 f .). Räntan skall därför dras av det beskattningsår då det ursprungliga lånet betalades.

 
Fråga 3
 
Förhandsbeskedet i denna del följer av de grundläggande bestämmelserna för inkomstslaget kapital i 41 kap. IL.
 
Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.
 
Skillnaden mellan det här fallet och de s.k. seniorbolånen där låntagaren har löpande avdragsrätt är att i de senare fallen betalas räntan löpande med en redan tidigare upptagen kredit. Här är det avtalat att räntan inte ska betalas förrän i samband med att lånet löses, men räntan läggs till skulden utan att betalas vare sig kontant eller med hjälp av en redan erhållen kredit.