Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kommunikationsskyldighet

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-09-18

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
3817—18-03
Omprövningsbeslut till skattskyldigs nackdel saknar laga verkan då rättidigt inkommet svar på övervägande inte beaktats vid beslutsfattandet.
 
Inkomsttaxering 1998
 
Den skattskyldiga tillställdes ett övervägande om omprövning till hennes nackdel. I övervägandet angavs den 20 december 1999 som senaste svarsdag. Skattemyndigheten med skattenämnd fattade beslut i enlighet med övervägandet vid sammanträde den 21 december 1999. Efter sammanträdet framkom att den skattskyldiga den 20 december 1999 gett in ett svar i anledning av övervägandet. Oaktat detta meddelades det fattade beslutet. Vid den obligatoriska omprövning som gjordes sedan den skattskyldiga överklagat myndighetens omprövningsbeslut beaktades hennes svar. Det obligatoriska omprövningsbeslutet innebar viss ändring till hennes fördel.

 
Kammarrättens majoritet fann att Skatteverket inte fullgjort sin kommunikationsskyldighet enligt 3 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324), att det förhållandet att svaret senare beaktats inte kan anses läka bristen och att myndighetens omprövningsbeslut saknar laga verkan.

 
En ledamot var skiljaktig och ansåg att det i och för sig var fel att inte beakta svaret men att den skattskyldigas synpunkter hade beaktats vid den senare omprövningen "vilket inte innebar någon större skillnad i sak. Felet bör därför enligt min mening inte föranleda att omprövningsbeslutet den 21 december 1999 skall sakna laga verkan".

 
Kommentar: Skatteverket delar uppfattningen att det var felaktigt att inte beakta den skattskyldigas rättidiga svar. Skatteverket har överklagat kammarrättens avgörande i syfte att få till stånd en prövning av verkan av den felaktiga handläggningen, bl.a. i belysning av Regeringsrättens ställningstagande i RÅ 1999 ref. 52 och RÅ 1999 not. 210. Om Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och finner att beslutet den 21 december 1999 saknar laga verkan uppkommer frågan om verkan av det förhållandet att skattemyndighetens obligatoriska omprövningsbeslut inte undanröjts.