Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kommunikationsskyldighet

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-04-13

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
4587-05 m.fl.
Omprövningsbeslut till skattskyldigas nackdel saknar laga verkan då rättidigt inkomna svar på överväganden inte beaktats vid beslutsfattandet
 
Inkomsttaxering 2002

Kammarrätten har den 13 april 2007 meddelat sju domar där domstolen beträffande 2002 års taxering "undanröjer länsrättens dom och Skatteverkets omprövningsbeslut".

En skattemyndighet fattade sju omprövningsbeslut avseende sju skattskyldiga. Besluten, som var till de skattskyldigas nackdel, fattades utan att beakta att de skattskyldiga lämnat in svar till myndigheten samma dag som angetts som senaste svarsdag i de överväganden som sänts till de skattskyldiga. Sedan de skattskyldiga överklagat omprövningsbesluten framkom att svaren inkommit rättidigt. De skattskyldigas erinringar beaktades inför den obligatoriska omprövningen i anledning av överklagandena. Länsrätten avslog överklagandena. De skattskyldiga överklagade länsrättens domar.

Kammarrättens majoritet fann att Skatteverket inte fullgjort sin kommunikationsskyldighet enligt 3 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324), att det förhållandet att svaren senare beaktats inte kan anses läka bristen och att omprövningsbesluten saknar laga verkan.

En ledamot var skiljaktig. Hon delade uppfattningen att kommunikationsskyldigheten inte fullgjorts, anförde att det inte var fråga om skälighets- eller bedömningsfrågor, ansåg att de skattskyldiga "inte kommit i ett sämre läge än om besluten fattats på ett formellt korrekt sätt" och framhöll att svaren beaktats före de obligatoriska omprövningsbesluten. Enligt henne framstår de brister som framkommit avseende kommunikationsskyldigheten som mindre grova varför rättssäkerhetsskäl inte kan anses kräva att besluten undanröjs.

Kommentar: Skatteverket anser att de rättidigt inkomna svaren borde ha beaktats. 

Omständigheterna är likartade omständigheterna i Kammarrättens i Stockholm mål nummer 3817—18-03, dom den 18 september 2006. Som framgår av rättsfallsreferat avseende nyssnämnda dom (ACBR-6WDEVQ) har Skatteverket överklagat domen i syfte att få till stånd en prövning av verkan av den felaktiga handläggningen. I konsekvens med den linje Skatteverket driver i detta mål har Skatteverket överklagat sex av de sju nu meddelade domarna.

Beträffande det sjunde målet var förutsättningarna annorlunda såtillvida att den skattskyldige i detta fall hade redovisat och, i grundläggande beslut om årlig taxering, taxerats för den aktuella inkomsten av passiv näringsverksamhet. Detta förefaller inte ha beaktats under processens gång. Då Skatteverkets beslut om taxeringsåtgärder m.m. i anledning av kammarrättens dom är felaktigt, genom att förhandenvaron av det grundläggande beslutet inte beaktats, har Allmänna ombudet hos Skatteverket överklagat Skatteverkets beslut om taxeringsåtgärder.