Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Undantagande av handlingar från revision enligt 3 kap. 13 § taxeringslagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-09-19

Område: Förfarande och process

Dnr/målnr/löpnr:
1233-04
Uppgifter om telefonsamtal som någon gör i egenskap av anställd har inte ansetts beröra dennes integritet på ett beaktansvärt sätt och har därför inte ansetts ha ett betydande skyddsvärde.

Vid en revision som en skattemyndighet företog hos ett bolag lämnade bolaget uppgifter om de löneavdrag som bolaget gjort med anledning av anställdas användning av arbetsgivarens mobiltelefoner för privata samtal. Skattemyndigheten förelade därefter bolaget att överlämna underlag avseende anställdas samtal med tjänstemobiltelefoner i form av samtalslistor. Bolaget yrkade i länsrätten att befrias från föreläggandet och gav till länsrätten in exempel på samtalslistor. I sin dom beslutade länsrätten att de ingivna samtalslistorna skulle undantas från revisionen. Skattemyndigheten överklagade domen och yrkade att kammarrätten skulle besluta att aktuella handlingar inte skulle undantas från revisionen. I kammarrätten medgav skattemyndigheten att bolaget skulle få rätt att beträffande privatsamtal utplåna eller undertrycka andra uppgifter än uppringande telefon och samtalskostnad. Kammarrätten biföll överklagandet delvis och angav i domslutet att bolaget hade rätt att ta bort uppgifter enligt vad skattemyndigheten hade gått med på.

Efter överklagande av bolaget uttalade Regeringsrätten bl.a. följande i sin dom:

”Kammarrättens dom får anses innebära att de två anställda, i den mån det inte redan har skett, ges tillfälle att markera eventuellt förekommande privatsamtal och att bolaget i fråga om dessa endast behöver lämna ut uppgifter om uppringande telefon och samtalskostnad. I Regeringsrätten gäller alltså målet beträffande dessa samtal endast om också nu nämnda uppgifter skall undantas från revisionen.

Bolaget har åberopat de anställdas intresse av skydd för sin personliga integritet. Enligt Regeringsrättens mening kan uppgifter om telefonsamtal som någon gör i egenskap av anställd inte anses beröra dennes integritet på ett beaktansvärt sätt. Att en enskild för en myndighet tvingas uppge vilka privata telefonkontakter han eller hon har haft innebär däremot allmänt sett en oacceptabel integritetskränkning. De uppgifter som det nu är fråga om beträffande samtal som redovisats eller kommer att redovisas som privata är dock inte sådana att ett utlämnande av dem kan anses innebära att de anställdas integritet kränks. Om en anställd i bolaget har underlåtet att redovisa ett samtal som privat och det alltså uppfattas som ett tjänstesamtal skulle ett utlämnande av de mera omfattande uppgifterna i och för sig kunna innebära en integritetskränkning. Den anställde har dock möjlighet och skyldighet att markera vilka samtal som är privata. Vid revisionen kan därför ett privatsamtal komma att behandlas som ett tjänstesamtal endast om markeringarna inte har gjorts på ett riktigt sätt. Att i en sådan situation behandla privatsamtal som tjänstesamtal kan inte anses innebära att den anställdes integritet kränks. De uppgifter som målet gäller kan således inte anses ha ett betydande skyddsvärde och överklagandet skall därför avslås.”