Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Fastighetsskatt för bostadsfastighet som saknar byggnadsvärde

Datum: 2008-04-17

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 234616-08/111
Obs! Detta ställningstagande gäller endast t.o.m. inkomståret 2009 (2010 års taxering). Därefter gäller genom lagändring i 3 § a) och b) lag om kommunal fastighetsavgift att kommunal fastighetsavgift betalas för tomtmark med uppförda småhus utan byggnadsvärde (SFS 2009:1410).

1 Sammanfattning

Fastighetsskatt ska betalas för tomtmark med tillhörande bostadsbyggnad om byggnaden inte åsatts byggnadsvärde för småhus eller hyreshus vid fastighetstaxeringen. Ett vanligt exempel är småhusenheter med administrativ typkod 213.

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt nya regler som gäller fr.o.m. 1 januari 2008 ska kommunal fastighetsavgift betalas för bostadsfastigheter. Fastighetsskatt betalas däremot fortfarande för bl.a. bostäder under uppförande och obebyggd tomtmark avsedd för bostäder.

Frågan är om kommunal fastighetsavgift eller fastighetsskatt ska betalas för tomtmark för småhus eller hyreshus där det finns en bostadsbyggnad med så lågt värde att byggnadsvärde inte åsatts?

Sådan tomtmark utgör vanligen en egen taxeringsenhet av typen småhusenhet eller hyreshusenhet men kan också ingå i en större sådan taxeringsenhet. Tomtmarken kan också ingå i en lantbruksenhet. Byggnadsvärde åsätts inte när byggnadens värde understiger 50 000 kr.

3 Gällande rätt m.m.

Vid fastighetstaxeringen ska bl.a. beslutas om indelning av byggnader och mark, fastigheters skatte- och avgiftspliktsförhållanden samt indelning i taxeringsenheter. Taxeringsvärde ska inte bestämmas för fastigheter som är undantagna från skatte- och avgiftsplikt, 1 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen(FTL). Bostadsfastigheter är endast undantagna om de ägs av vissa institutioner och till övervägande del används i deras verksamhet, 3 kap. 4 § FTL.

Enligt 2 kap. 2 § FTL ska samtliga byggnader indelas i byggnadstyper. När det gäller bostadsbyggnader är småhus och hyreshus de byggnadstyper som kan komma ifråga. För att en byggnad ska utgöra en värderingsenhet krävs enligt 6 kap. 2 § FTL att byggnaden/byggnaderna ska ha ett värde av minst 50 000 kr. För bostadsbyggnader (värderingsenhet småhus eller hyreshus) där värdet beräknas understiga 50 000 kr åsätts enligt 7 kap. 16 § FTL inget värde eftersom dessa enligt de grundläggande definitionerna i 6 kap inte utgör värderingsenheter.

Kommunal fastighetsavgift betalas för fastigheter som innehåller en eller flera värderingsenheter för bostäder (uppförda småhus eller hyreshus), 1 § och 3 § a, b och c i lag om kommunal fastighetsavgift (FAvL). För bostadsbyggnad under uppförande och obebyggd tomtmark betalas statlig fastighetsskatt, 1 § och 3 § a och b i lag om statlig fastighetsskatt (FSL). Fastighetsskatt eller fastighetsavgift betalas inte för fastigheter som varken är skatte- eller avgiftspliktiga enligt FTL, 1 § FSL och 1 § FAvL.

4 Skatteverkets bedömning


 
För att en värderingsenhet för tomtmark ska omfattas av kommunal fastighetsavgift måste det finnas en tillhörande värderingsenhet för bostäder (småhus eller bostadshyreshus) vid fastighetstaxeringen. Någon sådan värderingsenhet finns inte när värdet för byggnaden understiger 50 000 kr. Taxeringsvärde och värderingsenheter bestäms således för taxeringsenheten som om tomtmarken är obebyggd. I taxeringsvärdet ingår endast värdet av tomtmarken och inget värde av byggnaden. Sådan tomtmark ska därför omfattas av fastighetsskatt och inte av kommunal fastighetsavgift.

Skatteverket kan genom en administrativ typkod i fastighetstaxeringsbeslutet för vissa taxeringsenheter notera att det finns en byggnad av något slag på tomtmarken även om denna inte åsatts något värde. Ett vanligt exempel är småhusenheter med typkod 213. En sådan uppgift förändrar inte att tomtmarken ska anses obebyggd vid bedömningen av kommunal fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Taxeringsvärdet innefattar endast en värderingsenhet för obebyggd tomtmark vilket utgör underlag för fastighetskatt.