På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattetillägg

Skattetillägg är en avgift som du kan få betala om du har lämnat en oriktig uppgift i inkomstdeklarationen eller om du har skönsbeskattats.

Du som privatperson kan bli skyldig att betala skattetillägg vid inkomstbeskattningen om

  • du på annat sätt än muntligen lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i till exempel en inkomstdeklaration. Exempel på oriktig uppgift är att du begär avdrag för en utgift som du inte har haft. En uppgift är oriktig om det klart framgår att den är felaktig. Att låta bli att lämna en uppgift som du är skyldig att lämna anses också vara en oriktig uppgift. Har du lämnat en riktig beskrivning av de faktiska omständigheterna blir du inte skyldig att betala skattetillägg.
  • avvikelse har skett från inkomstdeklarationen genom att Skatteverket skönsbeskattat dig
  • skönsbeskattning har skett på grund av att du inte har lämnat någon inkomstdeklaration. I detta fall ska skattetillägget tas bort om du kommer in med en deklaration inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet om skattetillägg meddelades. Till exempel om beslutet meddelades 10 augusti ska du komma in med din deklaration senast 31 december för att skattillägget ska tas bort.

Om du gör sannolikt att du inte har fått kännedom om skattetillägget före utgången av den månad då beslutet meddelades ska skattetillägget tas bort, om du kommer in med en deklaration inom fyra månader från den dag då du fick sådan kännedom. Till exempel om du fick kännedom om beslutet den 5 september ska du komma in med din deklaration senast den 5 januari för att skattetillägget ska tas bort.

I dessa fall får skattetillägget inte tas ut

Skattetillägg får inte tas ut om

  • den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret (inkomståret).
  • du på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften. Är det däremot så att du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt den oriktiga uppgiften i din deklaration kan skattetillägg tas ut. Exempelvis kan det vara så att Skatteverket har skickat en förfrågan till dig om den aktuella uppgiften.
  • det skattebelopp som kunde ha undandragits är obetydligt.

Om en skattebrottsprocess har inletts får skattetillägg inte tas ut för samma felaktighet eller passivitet.

Så här beräknas skattetillägget

När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Om den oriktiga uppgiften beror på att ett belopp hänförts till fel beskattningsår är skattetillägget 10 procent i stället för 40 procent. Om du har skönsbeskattats, är skattetillägget 40 procent.

Om rättelsen av den oriktiga uppgiften eller skönsbeskattningen medför en minskning av ett underskott i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet som inte utnyttjas samma beskattningsår, ska skattetillägget inte beräknas på skatt som du inte hade behövt betala om den oriktiga uppgiften hade godtagits eller skönsbeskattningen inte hade skett. Skattetillägget ska i stället beräknas på en fjärdedel av minskningen av underskottet.

När underlaget för skattetillägg ska bestämmas tar man bara hänsyn till förhållanden som har direkt samband med den fråga som föranlett skattetillägget.

Befrielse från skattetillägg

Du kan helt eller delvis befrias från skattetillägg om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp, till exempel om felaktigheten eller passiviteten som har lett till avgiften kan antas ha berott på

  • ålder, hälsa eller liknande förhållande,
  • en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller
  • föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

Du kan också få befrielse om avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten. Vid delvis befrielse från skattetillägg sker nedsättningen normalt till hälften eller en fjärdedel av ett fullt skattetillägg. Om nedsättning ner till dessa nivåer inte ger ett rimligt resultat kan ytterligare nedsättning ske.

Skatteverket

Till toppen