På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Skattereduktion för gåvor

Du kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund under åren 2012 till 2015. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Skattereduktion för gåvor avskaffades den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat att slopa skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet från och med den 1 januari 2016.

För gåvor lämnade under 2015 gäller samma regler som tidigare. Detta innebär bland annat att godkända gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket för de skattereduktionsgrundande gåvor de har tagit emot under 2015.

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.
  • Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Du måste skänka minst 2 000 kr under året. Det kan vara gåvor till en eller till flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva, avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Här nedan kan du läsa om fler förutsättningar för skattereduktion och hur du gör för att få reduktionen.

Max 1 500 kronor i skattereduktion

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion.

Om gåvan

För att du ska kunna få skattereduktion måste det vara en penninggåva. Ändamålet du ger till ska vara att främja

  • social hjälpverksamhet, eller
  • vetenskaplig forskning.

Hjälpverksamheten kan vara ekonomisk eller bestå av stöd och omsorg till exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning, asylsökande eller socialt utsatta personer.

Det är viktigt att du, senast vid gåvotillfället, talar om för gåvomottagaren vilket ändamål gåvan ska användas till. Detta för att mottagaren ska kunna avgöra om gåvan ska ingå i underlaget för skattereduktion och därmed särskiljas från eventuella övriga gåvor. Ofta kan gåvomottagaren hjälpa dig hur du ska göra här.

För de gåvor som är skattereduktionsgrundande ska mottagaren sedan lämna kontrolluppgift. Om du inte vill att kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt, alternativt till ändamål som inte omfattas av reglerna för skattereduktion för gåva, eller ge en gåva som inte uppgår till 200 kr per gåvotillfälle.

De gåvor som du ger kan lämnas till en eller till flera gåvomottagare. Varje enskild gåva måste vara minst 200 kronor för att gåvan ska räknas med i underlaget för skattereduktion. Tänk på att om du behöver dela upp betalningen, är varje inbetalning att se som ett gåvotillfälle, även om betalningarna går till samma gåvomottagare.

Gåvomottagaren måste vara godkänd

Förutsättningen för att du ska kunna få skattereduktion är att gåvomottagaren är godkänd när du ger gåvan. Observera att du måste kontrollera detta vid varje gåvotillfälle.

Ett beslut om godkännande gäller från den dag beslutet fattats och tre år efter detta år. Godkännandet kan sedan förnyas. Om ett godkännande återkallas, på mottagarens begäran eller på Skatteverkets initiativ, gäller godkännandet gentemot dig som givare fram till beslutet om återkallelse. Som givare är du alltså skyddad om du vid gåvotillfället kontrollerat att givaren då var godkänd.

Ett godkännande för en stiftelse, ideell förening eller registrerat trossamfund innebär inte alltid att all den verksamhet som de bedriver omfattas av godkännandet. En gåvomottagare kan både ha verksamhet som omfattas av godkännandet och verksamhet som inte omfattas.

Vem kan få skattereduktion?

Det är bara privatpersoner som har rätt till skattereduktion för gåvor. Du måste fylla 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan. Dessutom krävs att du är obegränsat skattskyldig i Sverige under någon del av beskattningsåret. Det innebär att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige, oavsett vilket land inkomsterna kommer ifrån.

Om du inte är bosatt i Sverige, men är begränsat skattskyldig i Sverige och har begärt att få betala skatt enligt inkomstskattelagen i stället för att betala särskild inkomstskatt, kan du också få skattereduktion. Förutsättningen är att dina sammanlagda inkomster, uteslutande eller så gott som uteslutande, förvärvats i Sverige.

För att kunna få skattereduktionen krävs också att du har tillräckligt med skatt att räkna av skattereduktionen mot. Skattereduktion räknas av mot kommunal och statlig skatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift efter en särskild turordning.

Ett dödsbo kan få skattereduktion om den avlidne själv har lämnat gåvan före dödsfallet. Dödsbons gåvor eller gåvor som lämnas i ett testamente ger inte rätt till skattereduktion.

Du kan också få skattereduktion om du ska ta upp värdet av en gåva som inkomst i din inkomstdeklaration. Värdet av gåva kan till exempel vara om din arbetsgivare ger en gåva på minst 200 kr till en godkänd gåvomottagare i ditt namn. Då ses det som en skattepliktig löneförmån.

Omkostnader för en gåva får inte räknas med i gåvounderlaget.

Hur får jag skattereduktionen?

För att få skattereduktion ska du lämna ditt personnummer. Är alla förutsättningar för att få skattereduktion uppfyllda, behöver du inte göra något mer. De godkända gåvomottagarna, såväl svenska som utländska, är nämligen skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för de gåvor som de har tagit emot och som omfattas av dessa bestämmelser. Kontrolluppgifterna står förifyllt i din inkomstdeklaration och utgör underlag för din skattereduktion.

Lämnar du gåvan anonymt har mottagaren vare sig skyldighet eller möjlighet att lämna kontrolluppgift. Vet gåvomottagaren ditt personnummer ska de lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Du kan inte tacka nej till att en kontrolluppgift lämnas. Om du inte vill att en kontrolluppgift ska lämnas kan du lämna gåvan anonymt, alternativt till ändamål som inte omfattas av reglerna för skattereduktion för gåva, eller ge en gåva som inte uppgår till 200 kr per gåvotillfälle.

I din inkomstdeklaration kommer alltså ett sammanlagt gåvobelopp mellan
2 000 kronor och 6 000 kronor att vara förifyllt. Varje gåvomottagares namn respektive mottaget gåvobelopp kommer att finnas angivet, förutsatt att gåvobeloppet är minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle. Skattereduktionen beräknas utifrån dessa uppgifter.

Begära rättelse

Har en gåvomottagare inte lämnat någon kontrolluppgift eller lämnat en felaktig kontrolluppgift till Skatteverket kan du begära rättelse under ”Övriga upplysningar” i din inkomstdeklaration. Skriv namnet på den godkända gåvomottagaren och det totala gåvobeloppet. Du behöver inte skicka med utdrag från ditt konto eller liknande när du deklarerar. Men vid en eventuell förfrågan från Skatteverket ska du kunna visa att du har haft utgift för gåvan. Under ”Övriga upplysningar” kan du även begära att ta bort redan förifyllt underlag om du inte önskar skattereduktion för de gåvor du har lämnat.

Rättsinformation

Bestämmelserna om skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare finns intagna i lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva samt i 67 kap. 20 — 26 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Skatteverket

Till toppen