På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Aktier

Har du sålt aktier ska du redovisa resultatet av försäljningen i inkomstslaget kapital. Även inlösen av aktier och vissa aktiebyten måste redovisas.

Deklarera i e-tjänsten

I e-tjänsten får du

  • förifyllda uppgifter i din K4-bilaga
  • hjälp att beräkna omkostnads-beloppet
  • automatiska uträkningar och överföringar

Våra e-tjänster

Du redovisar de försäljningar, inlösen eller byten du har gjort under 2016 på en K4-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration. Viktigt att veta i samband med försäljningar i närheten av årsskiftet är att försäljningsdag är den dag fondnota/avräkningsnota upprättas eller kontrakt undertecknas, och inte den dag du får betalt. Överlåtelser genom arv, gåva eller bodelning ska inte redovisas i inkomstdeklarationen.

Det finns tillfällen när du inte sålt dina aktier men ändå måste göra en kapitalvinstberäkning. Sådana tillfällen är vid konkurs eller likvidation.

Konkurs eller likvidation

  • Om det bolag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat aktierna. En svensk aktie anses avyttrad den dag det bolag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor.    
  • Denna regel gäller även utländska motsvarigheter till svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening, om det utländska företaget hör hemma inom EES-området (för utländska företag som hör hemma inom EES-området finns dock möjlighet att välja om företaget istället ska anses vara avyttrat då det blir upplöst genom konkursen). För företag utanför EES-området anses inte avyttring skett förrän bolaget är upplöst genom konkursen.   
  • I likvidationsfallet får du normalt inte avdrag för förlusten förrän likvidationen är avslutad. Om du får utdelning i likvidationen, tar du upp det beloppet som försäljningspris.

Kontrolluppgifter

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift när du sålt aktier. På kontrolluppgiften får du information om försäljningspris för aktierna efter avdrag för försäljningsprovision (courtage), hur många aktier du sålt och namnet på aktierna.

Redovisa försäljning i din deklaration

Vid redovisningen ska du ta upp vad du fick betalt för aktierna, det vill säga försäljningspriset minskat med det courtage (avgift till banken) som betalades vid försäljningen. Detta belopp framgår av avräkningsnotan och kontrolluppgiften. Det är därför viktigt att du sparar dina notor. Från försäljningspriset gör du sedan avdrag för vad du betalat för aktierna, det vill säga omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, d.v.s. vanligen det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper. För aktier kan det i vissa fall ha skett händelser i bolaget som gör att ditt omkostnadsbelopp blir lägre än vad du har betalat. 

Om du inte köpt aktierna, utan istället förvärvat dem genom gåva, arv eller bodelning, så övergår den tidigare ägarens omkostnadsbelopp till dig. Om du till exempel har ärvt aktier, saknar alltså aktiernas värdering i bouppteckningen betydelse för din vinstberäkning, det är i stället arvlåtarens omkostnadsbelopp som du ska använda.

Viktiga händelser

Ditt omkostnadsbelopp kan påverkas av olika händelser i bolaget.

Avknoppning/Fission/Lex Asea-utdelning

När orden avknoppning eller fission används i beskattningssammanhang avses ofta att ett moderbolag delar ut aktierna i dotterbolag till sina aktieägare. Ett sådant förfarande förekom inte tidigare, eftersom utdelning alltid utlöste beskattning hos mottagarna.

Sedan 1991 finns en regel som innebär att en utdelning blir skattefri om den består av aktier i ett dotterbolag. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda, bl.a. ska det utdelande bolagets aktier vara marknadsnoterade och samtliga aktier i dotterbolaget delas ut.

Syftet med lagrummet är att underlätta omstruktureringar. Den användes för första gången när Asea delade ut aktier i Incentive år 1991, och regeln kallas därför "Lex Asea". När regeln tillämpas, ska moderaktiernas omkostnadsbelopp fördelas mellan dessa aktier och de utdelade aktierna.

Skatteverket utfärdar allmänna råd eller lämnar ett brevsvar om fördelningen av omkostnadsbeloppet.

Inlösen/Återköp av egna aktier

När du löser in aktier i ett bolag anses du ha sålt aktierna. Du måste därför lämna en bilaga K4 och göra en beräkning av vinst eller förlust. Inlösenlikviden är aktiens försäljningspris. Betalning sker vanligtvis i kontanter men det förekommer också att man får betalning i form av aktier i andra företag eller i form av andra värdepapper än aktier. Det belopp du ska redovisa som försäljningspris framgår i regel av den kontrolluppgift du fått och av din inkomstdeklaration.

Inlösen av aktier sker oftast på något av följande sätt:

a) Split med obligatorisk inlösen: Bolaget har beslutat om att genomföra en split av aktien i kombination med att en av de splittade aktierna blir en obligatorisk inlösenaktie (IL).  I dessa fall ska omkostnadsbeloppet fördelas mellan de ursprungliga aktierna och inlösenaktierna. Skatteverket lämnar i dessa fall ett allmänt råd eller ett brevsvar, som talar om hur omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan inlösenaktien och övriga aktier.

b) Inlösen genom inlösenrätter/Återköp genom säljrätter: Bolaget har beslutat att ge ut inlösen- eller säljrätter. För varje aktie erhålls en inlösen- eller säljrätt. Det krävdes ett visst antal rätter för att få en aktie inlöst/återköpt för ett fastställt pris. Aktieägaren kan välja mellan att lösa in aktierna eller att sälja inlösen- eller säljrätterna.

Om du valt att lösa in aktierna, ska du redovisa det som en vanlig aktieförsäljning, där försäljningspriset motsvaras av inlösen- eller återköpsbeloppet och omkostnadsbeloppet motsvarar den genomsnittliga anskaffningsutgiften.

Om du valt att sälja dina inlösen- eller säljrätter räknas hela det belopp du sålt dem för som vinst (inget omkostnadsbelopp). Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 jan 2006 anses nämligen inlösen- och säljrätter som en aktieägare fått på grund av aktieinnehav anskaffade för noll kronor. Schablonmetoden får inte användas vid vinstberäkningen om rätterna erhållits på grund av aktieinnehav.

» Inlösen av aktier - exempel

Mer information om händelser i de olika akteslagen hittar du i Aktiehistoriken. Här finns också länkar till Skatteverkets allmänna råd och brevsvar.

» Aktiehistorik

Onoterade aktier

Särskilda regler gäller för beskattning av vissa aktier och andelar i svenska företag och utländska juridiska personer som inte är marknadsnoterade. Vill du ha mer information om beskattning av onoterade aktier kan du läsa mer om detta i Rättslig vägledning, Onoterade aktier och andelar. Länk hittar du längst ner på sidan.

E-tjänster

Du redovisar marknadsnoterade aktier på bilaga K4. Du redovisar kvalificerade andelar - fåmansföretag på bilaga K10. Du redovisar okvalificerade andelar - onoterade företag på bilaga K12. Du lämnar enklast bilagorna med e-legitimation i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 tillsammans med din inkomstdeklaration. Deklarerar du elektroniskt får du värdepapprets namn, antal sålda värdepapper och din ersättning ifylld på rätt plats. Du får vinst eller förlust automatiskt uträknad och överförd till rätt ruta på inkomstdeklarationen. Dessutom räknas din skatt ut. Väljer du att inte deklarera elektroniskt, se nedan under Blanketter för mer information.

Blanketter

Du redovisar marknadsnoterade aktier på blankett K4, avsnitt A. Vinst eller förlust för du sedan över till sammanställningen för inkomstslaget kapital vid punkt 7.4 respektive 8.3 i inkomstdeklarationen.

Om du under 2016 sålt aktier som inte är marknadsnoterade ska du redovisa försäljningen på blankett K10 (kvalificerade andelar - fåmansföretag) eller på blankett K12 (okvalificerade andelar - onoterade företag).

Tänk på att det i din inkomstdeklaration kan finnas förtryckta uppgifter om till exempel vinster eller förluster på fondandelar. Du måste då själv summera ihop dessa med vinster eller förluster från K-blanketterna och skriva in detta på huvudblanketten.

Skatteverket

Till toppen