Skatteverkets skatteuträkning   (fysiska personer och dödsbon)
 
Inkomståret 2018 (deklarationen 2019)

Fyll i födelseår För dödsbo ange även dödsår för person som avlidit före 19-01-01.
Kommunal- och
landstingsskatt

%

Begravningsavgift
%
Avgift till trossamfund
Svenska kyrkan
%
Övriga trossamfund
%
Fyll i din preliminära skatt.
1 Inkomster - Tjänst
Lön, förmåner m.m. lön 
Sjukpenning, akassa, m.m. sjp 
Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning sja 
  Summa          03 
Lön m.m. (inte sjukpenning) understigande 1 000 kr un 
Kostnadsersättningar. 05 
Allmän pension och tjänstepension m.m. 14 
   Varav sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning gar 
Privat pension och livränta 15 
Andra inkomster som inte är pensionsgrundande 16 
   Varav ersättningar från vinstandelstiftelse m.m. vis 
Inkomster, t.ex. hobby, som du själv ska betala egenavgifter för. Läs i hjälptexten. 19 
   Varav sjukpenning 20 
Vissa inkomster från fåmansföretag 22 
2 Avdrag - Tjänst
Resor till och från arbetet. Fyll i totalbeloppet. Programmet drar automatiskt av 11 000 kr. 01 
Tjänsteresor 08 
Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor. 09 
Övriga utgifter. Fyll i totalbeloppet. Programmet drar automatiskt av 5 000 kr. 06 
3 Allmänna avdrag
Socialförsäkringsavgifter enligt EU-förordningen m.m. 43 
4 Skattereduktioner
Rotarbete enligt meddelande eller som förmån. Läs i hjälptexten. 46 
Rutarbete enligt meddelande eller som förmån. Läs i hjälptexten. 49 
Preliminär skattereduktion för rot-/rutarbete. Läs i hjälptexten. phu 
Underlag för skattereduktion för förnybar el, kWh. Läs i hjälptexten. 48 
5/6 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
Småhus/ägarlägenhet hel avgift  Läs i hjälptexten hur du ska fylla i underlaget. 0,75 % 80 
Småhus/ägarlägenhet halv avgift  Läs i hjälptexten hur du ska fylla i underlaget. 0,375 % 82 
Småhus/ägarlägenhet: tomtmark, byggnad under uppförande. 1,0 % 84 
Har du rätt till skattereduktion för fastighetsavgift? Läs i hjälptexten.
Min del av reduktionsfastighetens underlag för fastighetsavgift, småhus hel avgift rde 
Min del av reduktionsfastighetens underlag för fastighetsavgift, småhus halv avgift rda 
7 Inkomster - Kapital
Schablonintäkter, investeringssparkonto och investeringsfond 56 
Ränteinkomster, utdelningar m.m. Vinst andelar räntefond 50 
Överskott vid uthyrning av privatbostad 51 
Vinst marknadsnoterade aktier, fondandelar m.m. 54 
Vinst ej marknadsnoterade fondandelar m.m. 64 
Vinst försåld småhus/bostadsrätt m.m. 65 
Vinst försåld näringsfastighet/näringsbostadsrätt 75 
Schablonintäkt, uppskovsbelopp. Fyll i uppskovsbeloppet. Programmet räknar ut schablonintäkten. upp 
8 Avdrag - Kapital
Ränteutgifter m.m. Förlust andelar räntefond 53 
Förlust marknadsnoterade aktier, fondandelar m.m. 81 
Förlust ej marknadsnoterade fondandelar m.m. 83 
Förlust försåld småhus/bostadsrätt m.m. 85 
Förlust försåld näringsfastighet/näringsbostadsrätt 88 
Investeraravdrag  Läs i hjälptexten. 89 
9 Utländsk försäkring - Avkastningsskatt
Skatteunderlag för kapitalförsäkring 62 
Skatteunderlag för pensionsförsäkring 63 
Klicka här om du inte har näringsverksamhet eller inkomst i ruta 19
10 Näringsverksamhet
  Enskild firma Handelsbolag 
Överskott av aktiv näringsverksamhet 100  117 
Summa sjukpenning som redovisas i aktiv näringsverksamhet spa 
 
Överskott av passiv näringsverksamhet 102  119 
 
Gemensamma uppgifter för enskild firma och handelsbolag
Inkomster för vilka uppdragsgivare ska betala socialavgifter (bruttoinkomst) 127 
Kostnader hänförliga till bruttoinkomsten i ruta 127 131 
 
Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för egen pensionsförsäkringspremie m.m. 120 
Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda 104 
Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader 121 
11 Räntefördelning
Positiv räntefördelning. 52 
Negativ räntefördelning. 55 
12 Underlag för expansionsfondsskatt
Ökning av expansionsfond 128 
Minskning av expansionsfond 132 
13 Nedsättning av egenavgifter
Regionalt nedsättningsbelopp, endast näringsverksamhet i stödområde. Läs i hjälptexten. 141 
14 Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
Underskott av aktiv näringsverksamhet som du får kvitta mot förvärvsinkomst
45 
15/16 Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
Hyreshus, bostäder hel avgift 0,3 % 93 
Hyreshus, bostäder halv avgift 0,15 % 94 
Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande 0,4 % 86 
Hyreshus, lokaler 1,0 % 95 
Industri och elproduktionsenhet,värmekraftverk 0,5 % 96 
Elproduktionsenhet: vattenkraftverk 1,6 % 97 
Elproduktionsenhet: vindkraftverk 0,2 % 98 
Uppgifter för dig som har fyllt i inkomst i ruta 19, 100 eller 117
Har du under någon del av 2018 fått hel sjuk- eller aktivitetsersättning?
Förväxla inte sjukpenning med sjukersättning! Läs i hjälptexten.
 JaNej
Har du under hela 2018 fått hel ålderspension (förtida uttag av hel inkomstpension/tilläggspension och hel premiepension)?  JaNej
Fyll i hur många karensdagar du anmält till försäkringskassan avseende sjukpenning av annat förvärvsarbete än anställning.
Du ska ange det antal dagar du haft för respektive karenstid.
Karenstid:
1 dag  
7 dagar  
14 dagar  
30 dagar  
60 dagar  
90 dagar  
Övriga uppgifter 
Har du in- eller utvandrat under 2018?   Nej  Invandrad  Utvandrad
Hur många månader var du bosatt i Sverige under 2018?     
Uppgifter för sjömän
Antal dagar i närfart    
Antal dagar i fjärrfart    
Stäng fönstret