På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Remiss gällande promemorian ”Husbilar och efterfordon”

Datum: 2005-03-29

Dnr/målnr/löpnr:

130 75043-05/112

Remissyttrande

Skatteverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på nämnda promemoria.

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågor inom verkets verksamhetsområde.

Skatteverkets synpunkter på promemorian

Fordonsdefinitioner

Skatteverket har inget att erinra mot att fordonsdefinitionen i lagen om vägtrafikdefinitioner ändras så att personbil delas in i två klasser, personbil klass I och personbil klass II.

Skatteverket har inget att erinra mot att definitionen av efterfordon anpassas till det förhållandet att terrängsläp numera utgör en typ av släpfordon.

Fordonsskatt

Enligt förslag i promemorian ska ändringen av vägtrafikdefinitioner tas i samband med införande av koldioxidbaserad fordonsskatt för personbilar av modellår 2006 eller som tillhör miljöklass 2005. Obligatorisk uppgiftsskyldighet avseende koldioxidutsläpp på lätt lastbil och buss inträder troligtvis först år 2008.

Äldre personbilsregistrerade husbilar och lastbilsregistrerade husbilar kommer även fortsättningsvis att beskattas efter vikt och drivmedel.

I promemorian anges på s. 11 att husbilar som enligt förslaget i denna promemoria betecknas som personbil klass II, normalt inte ska belastas med en högre fordonsskatt än lätta lastbilar i jämförbara viktklasser. Skatteverket kan se att vissa svårigheter kan uppstå med samma skatteuttag för personbilar klass II och lätta lastbilar då beräkningen av fordonsskatten kommer att ske på olika sätt.

Skatteverket anser att det bör utredas om fordonsskatten på personbil klass II med modellår 2006 eller som tillhör miljöklass 2005 ska vara
vikt- eller koldioxidbaserad. Ur miljösynpunkt finns skäl för att fordonsskatten ska vara koldioxidbaserad.

Karosserikod

I promemorian s. 9 nämns att de personbilar som finns registrerade idag och som kan hänföras till personbil klass II kan identifieras genom karosserikod.

Av Vägverkets föreskrifter om karosserikoder (VVFS 1993:3)framgår att karosserikod 08 anges för fordon som försetts med permanent bostadsinredning.

Av rådets direktiv 70/156/EEG bilaga II framgår de minimikrav som uppställts för att ett fordon ska få tillhöra personbil klass II. Dessa är i överensstämmelse med de krav som föreslås i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner för personbil och personbil klass II.

Skatteverket anser att det bör säkerställas att de fordon som nu hänförs till koden 08 uppfyller de kriterier som föreslås för personbil klass II.

Övriga synpunkter

Skatteverket ställer sig frågande till om ordet ”åtminstone” i definitionen av personbil respektive personbil klass II fyller någon funktion.