Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss med förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Datum: 2010-03-12

Dnr/målnr/löpnr:
131 131605-10/112
Transportstyrelsen
Trafikregistret
701 88 Örebro

Skatteverket har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.
 
Skatteverket har förutom nedanstående påpekande inget att erinra mot förslaget.
 
Begreppen jordbrukstraktor och trafiktraktor är numera utmönstrade ur lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Jordbrukstraktor bör därför ändras till traktor klass II i 2 kap. 7 § 2 och trafiktraktor bör ändras till traktor klass I i 2 kap. 7 § 2 och 3.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarat skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtenson och rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande.