Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet, Ds 2010:9, samt utredningen Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp, SOU 2010:15

Datum: 2010-06-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 205501-10/112
Justitiedepartementet
Polisenheten
103 33 STOCKHOLM

1. Sammanfattning

Skatteverket anser det angeläget att insatserna mot ungdomsbrottsligheten effektiviseras och att nya åtgärder tas fram för att motverka kriminella grupperingar.

Enligt regleringsbrevet för Skatteverket för 2010 ska ekonomisk brottslighet förebyggas och avslöjas. Skatteverket gör därför den bedömningen att de åtgärder som kan komma till ett genomförande på de övergripande förslag som finns i promemorian resp. utredningen bör rymmas inom Skatteverkets normala verksamhet.

2. Effektivare insatser mot ungdomsbrottsligheten

Departementspromemorian Ds 2010:9 innehåller inga förslag som direkt synes påverka Skatteverkets verksamhet.

3. Kriminella grupperingar

Utredningen (SOU 2010:15) föreslår att Skatteverket ska ha kontaktpersoner till de sociala insatsgrupperna. Kontaktpersonernas ska kunna bidra med kunskap och medverka till en smidig hantering av ärenden inom Skatteverkets ansvarsområde.

Det kan här nämnas att Skatteverket redan i dag genom samverkan med polisen kan hjälpa till vid s.k. avhopp genom att ge skyddade personuppgifter. Detta sker genom att Skatteverket – efter utredning - kan fatta beslut om sekretessmarkering resp. kvarskrivning.

Vad gäller Skatteverkets möjlighet att mer ”konkret” medverka i insatserna mot ungdomsbrottsligheten och kriminella grupperingar kan nämnas Kunskapscentrum i Göteborg.

Göteborgs stad startade under hösten 2008 ett kunskapscentrum mot organiserad brottslighet som ska ha sin utgångspunkt i bred myndighetssamverkan.

Arbetet i centrumet fokuserar bl.a. att stödja brottsoffer och avhoppare.

Skatteregionens medverkan i Kunskapscentrum innebär att det inom skatteregionen finns en kännedom om verksamheten i Kunskapscentrum. Ett konkret exempel på värdet av detta är hämtat från ett av Skatteverkets servicekontor. En person tog, som första åtgärd för att lämna ett kriminellt nätverk, kontakt med folkbokföringen för att ansöka om skyddade personuppgifter. Personen fick då information om och uppmanades att ta direktkontakt med Kunskapscentrum. Kontakt etablerades och konkreta diskussioner pågår.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit produktionschefen
Suzanne Lindblom, enhetschefen Marie Berg och skattedirektören Bo Arvidsson, föredragande.