Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Implementering av hållbarhetskriterier

Datum: 2010-11-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 629797-10/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning N2010/5763/E

Skatteverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad rapport.

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom verkets verksamhetsområde. Verket anser dock att följande synpunkter på rapporten måste beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Skatteverket utgår från att lagen (1994:1776) om skatt på energi ändras på det sätt som aviseras i prop. 2009/10:164 vilket ger verket möjlighet att utgå från Energimyndighetens beslut avseende hållbarhetskriterierna. Vidare utgår Skatteverket från att regelverket avseende hållbarhetskriterier utformas så att det dels klart framgår i vilken utsträckning bränslen och råvaror kan hanteras utanför massbalanssystemet, dels i vilken utsträckning de omfattas av systemet samt dels när avstämning ska göras.

Från och med 2012 gäller att avdragsrätt för skatt på visst bränsle förutsätter att den skattskyldige kan visa att bränslet uppfyller vissa hållbarhetskriterier. Förslagen redogör inte för den närmare utformningen av tillsynsmyndighetens förhandsbesked och beskedens koppling till specifika bränslemängder. I det fortsatta arbetet måste därför beaktas att utformningen av förhandsbeskeden kan påverka rätten till avdrag för skatt som belöper på en viss specifik bränslemängd. Det är därför viktigt att förhandsbeskeden utformas så att den skattskyldige kan visa sambandet mellan bränslemängden och förhandsbeskedet.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson samt rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.