Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Datum: 2010-02-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 934486-09/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2009-12-15 (S2009/10066/SF).
 
Av de i promemorian lämnade förslagen berörs Skatteverket endast av den föreslagna sänkningen av egenavgifterna. Skatteverket motsätter sig inte förslaget. Avgiftssänkningen avses träda i kraft den 1 juli 2010. Skatteverket vill därför erinra om att ändrade avgiftsnivåer för egenavgifter, som införs under ett löpande år, medför viss ökning av de administrativa kostnaderna för egenföretagarna. Varje avgiftsskyldig måste vid redovisningen i sin inkomstdeklaration ange vilka inkomster som uppburits första respektive andra halvåret 2010.
 
Skatteverkets kostnader till följd av förslaget för nödvändiga ändringar i IT-systemet, ändringar i blanketter och broschyrer samt övrig information kan beräknas till 300 000 — 400 000 kr.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad tillförordnad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit skattedirektören Urban Strömberg och rättslige experten Mikael Sindahl, föredragande.