Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande 2014-04-07, bilaga 1

Sammanställning av kostnader för införande av personalliggare i byggbranschen

I tabellen har hela utvecklingskostnaden lagts år 0

Kostnad för kontrollbesök har beräknats utifrån att kontrollfrekvensen under de första två åren är högre som ett led i att säkerställa att bestämmelserna efterlevs. De två första åren krävs motsvarande 90 årsarbetskrafter för att sedan halvera antalet årsarbetskrafter under åren tre och framöver.

 År 0, MkrÅr 1, MkrÅr 2, MkrÅr 3, MkrÅr 4, MkrÅr 5, Mkr
Utveckling IT-stöd44 -----
Varav lån (efter schablon 40 %) 18 -----
Varav anslag 26 -----
Amortering & ränta-3,9 3,9 3,8 3,7 3,6
Förvaltning IT-stöd-24 22 20 17,5 15,5
Kontrollbesök nivåhöjning permanent behov (45+1 åak)-303030 30 30
Kontrollbesök initialt för att säkra efterlevnaden av ny lagstiftning (ber. efter ca 10000 besök, s:a 90+2 åak år 1-2)-30 30 ---
Utredningar kontrollavgift, omprövning o överklaganden-5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Utbildning3,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Expenser-1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Totalt anslag29,1 95,593,561,458,856,7
Totalt låneförändring (-amortering)18 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6