På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemorian Tullverkets förslag till ny tullbrottsdatalag

Datum: 2014-03-10

Dnr/målnr/löpnr:

131 16022-14/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Fi2013/4100 )

Skatteverket tillstyrker förslaget i stort. Verket har några synpunkter vilka i huvudsak följer textavsnitten i promemorian.

8.3.3 Tillhandahållande av information till utländska brottsbekämpande myndigheter eller organisationer

När Tullverket lämnar ut uppgifter som behövs för att fullgöra internationella åtaganden bör reglerna om särskilda upplysningar i förslagets 4 kap. 3 § tillämpas för uppgifterna även när de inte är gemensamt tillgängliga uppgifter. Till exempel bör en direkt personuppgift avseende en person som inte är misstänkt åtföljas av denna för den enskildes integritet viktiga upplysningen. 

8.3.6 Tillhandahålla information till annan verksamhet inom Tullverket

Enligt förslaget ska personuppgifter få överföras från Tullverkets brottsbekämpande verksamhet till Tullverkets fiskala verksamhet i vilken uppgifterna ska användas för att försvåra för allvarligt kriminella att fortsätta brottslig verksamhet. Skatteverket ser behov av en djupare analys av konsekvenserna när det gäller den föreslagna möjligheten till uppgiftslämnande mellan Tullverkets olika verksamheter. Det är viktigt för Skatteverket att veta till vilket eller vilka ändamål uppgifter lämnas ut eftersom det kan ha betydelse för sekretessprövningen hos Skatteverket.

Om exempelvis Tullverkets brottsbekämpande verksamhet efter sekretessprövning skulle få en uppgift från Skatteverkets skattebrottsenheter och uppgiften därefter utan vidare används även i Tullverkets fiskala verksamhet skulle den situation kunna uppkomma att Tullverkets fiskala verksamhet får del av en uppgift från Skatteverkets skattebrottsenheter genom Tullverkets försorg trots att motsvarande uppgift inte skulle få lämnas från Skatteverkets skattebrottsenheter till Skatteverkets beskattningsverksamhet. 

8.5 Bokningsuppgifter från transportföretag

Tullverkets möjligheter att samla in uppgifterna från transportföretagen förutsätter att uppgifterna behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Behandling förslås dock få ske för planering av kontrollverksamhet och urval av kontrollobjekt vilket kan föra tankarna även till Tullverkets fiskala verksamhet. Det stämmer inte överens med de primära ändamålen som ju avser brottsbekämpande verksamhet. Avsikten med de föreslagna bestämmelserna bör förtydligas.

10.4 Utlämnande på medium för automatiserad behandling

Det vore lämpligt att i förarbetena klart ange till exempel huruvida en hel förundersökning anses omfattas av begreppet enstaka uppgifter och därmed få lämnas ut på medium för automatiserad behandling till berörda. Detta skulle underlätta bedömningen i de enskilda fallen samt medföra en mer enhetlig tillämpning av bestämmelsen.

Även journalister bör kunna få del av förundersökningsmaterial i elektronisk form, under förutsättning att det inte är olämpligt i det enskilda fallet. Omfattningen av förundersökningsmaterialet tenderar att öka och en allt större del av materialet förekommer i elektronisk form. Att medge ett elektroniskt uppgiftslämnande till journalister vore såväl effektivt som miljövänligt. Det borde inte medföra några större integritetsrisker då möjlighet finns att lämna ut materialet med förbehåll i enlighet med 10 kap. 14 § offentlighets- och sekretesslagen.

8 § förslaget till tullbrottsdataförordning

Justitiekanslern skulle kunna tas med i uppräkningen av mottagare som kan få fler än enstaka personuppgifter utlämnade till sig i elektronisk form. I polisdataförordningen (2010:1155) återfinns Justitiekanslern i motsvarande bestämmelse.