På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Datum: 2014-06-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 178318-14/112

Socialdepartementet

(S2014/1703/FST)

1 Sammanfattning

Skatteverket begränsar sitt yttrande till att främst avse de delar av betänkandet som gäller Skatteverkets verksamhet.

Skatteverket tillstyrker förslaget.

Skatteverket har dock synpunkter på innehållet i några av de föreslagna bestämmelserna. Skatteverket föreslår följande.

  • Att den föreslagna bestämmelsen i 51 kap. 16 b § socialförsäkringsbalken (SFB) förtydligas på så sätt att det av paragrafen klart framgår att om en försäkrad som köper personlig assistans tar emot ersättning från en anordnare av personlig assistans så ska den ersättningen inte ha anses använts för köp av personlig assistans oavsett om ersättningen utges i pengar, varor eller tjänster.
  • Att den föreslagna bestämmelsen i 9 e § lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kompletteras med ett krav på att annordnare av assistans ska vara godkänd för F-skatt.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Förtydligande av 51 kap. 16 b § SFB

Avsikten med förslaget är att en brukare inte ska kunna få lön av assistansföretaget för eget arbete med administration. Skatteverket ansett att detta ”förbud” skulle kunna utökas även till andra incitament och inte bara avse eget arbete. Skatteverket föreslår därför att paragrafen utformas på följande sätt

16 b § Om en försäkrad som köper personlig assistans tar emot ersättning från en anordnare av personlig assistans, alternativt varor eller andra tjänster än personlig assistans, ska det anses som att denna ersättning, eller värdet av varan eller tjänsten inte har använts för köp av personlig assistans.

Avsikten med det ändrade förslaget är att en brukare endast ska köpa personlig assistans från en anordnare. Motprestationen ska utgöra personlig assistans av brukaren och andra motprestationer ska, vad verket kunnat finna, vara undantagna. Incitament som semesterresor, kapitalvaror och andra event är exempel på ersättningar som inte bör ses som personlig assistans till den del de ersätts av anordnaren av personlig assistans. För att tydliggöra detta kan paragrafen utvidgas till att avse även andra ersättningar än lön.

2.2 Krav på F-skatt

I utredningen föreslår man att ett lagstadgat krav på ett skriftligt avtal mellan brukare och anordnare införs. Avsikten med avtalet är att ge brukaren eller brukarens företrädare en bättre möjlighet att ställa tydliga krav på anordnaren. För att ytterligare säkerställa brukarens situation vad gäller skyldigheten att göra skatteavdrag och i förekommande fall betala arbetsgivaravgifter bör det av avtalet även framgår att anordnaren är godkänd för F-skatt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Gunilla Hedwall och den rättsliga experten Pia Blank Thörnroos, föredragande.