På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Datum: 2014-05-06

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:

131-215174-14/112

Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

(Finansdepartementets beteckning Fi2014/1430)

1 Sammanfattning

Skatteverket har inga invändningar mot att gruppregistreringen till mervärdesskatt avskaffas. Skatteverket anser dock att förslaget behöver kompletteras.

Skatteverket tillstyrker förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande.

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen om höjd skatt på tobak, alkohol och lätta fordon. Skatteverket har inte heller några synpunkter på förslaget om höjt belopp för förenklad faktura.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Förslaget att avskaffa gruppregistreringen till mervärdesskatt

Skatteverket har inga invändningar mot att gruppregistreringen till mervärdesskatt avskaffas.  Skatteverket anser dock att förslaget behöver kompletteras, vilket redogörs för nedan.

2.1.1 Allmänna synpunkter på förslaget

Ett avskaffande av reglerna om gruppregistrering skulle innebära att befintliga mervärdesskattegrupper upphör att existera den 1 januari 2015. Som en följd av detta kommer de företag som har ingått i grupperna att från och med den dagen vara egna beskattningsbara personer. De flesta av dessa nya beskattningsbara personer kommer att vara verksamma inom den finansiella sektorn. Vissa av dem kommer att bedriva verksamhet som inte alls eller bara delvis medför skattskyldighet till mervärdesskatt medan andra kommer att vara fullt ut skattskyldiga. Skatteverket anser att en utförligare beskrivning av de rättsliga och praktiska konsekvenserna av denna förändring måste göras.

Reglerna om gruppregistrering är i första hand tillämpliga på företag inom den finansiella sektorn. Efter ett avskaffande av reglerna kommer tillhandahållanden mellan de tidigare gruppmedlemmarna att utgöra omsättningar. För att omsättningarna ska medföra skattskyldighet krävs dessutom att de är skattepliktiga. Bestämmelserna om undantag från skatteplikt inom det finansiella området är emellertid i många fall svåra att tillämpa. Reglerna i mervärdesskattedirektivet är i flera avseenden otidsenliga och trots en omfattande rättspraxis finns en stor osäkerhet om undantagens omfattning. Enligt Skatteverkets bedömning kommer ett avskaffande av reglerna om gruppregistrering att medföra ett ökat antal frågor och processer rörande skatteplikten för de tjänster som tillhandahålls mellan de tidigare medlemmarna i de finansiella mervärdesskattegrupperna.

I promemorian görs antagandet att de företag som i dag ingår i mervärdesskattegrupper kommer att omstrukturera sig för att minska sina kostnader för ingående skatt. Skatteverket delar denna bedömning. Det är troligt att sådana omstruktureringar kommer att ge upphov till nya rättsliga frågor som Skatteverket måste hantera. Detta gäller särskilt de omstruktureringar som görs efter att gruppregistreringen har avskaffats.

2.1.2 Övergångsbestämmelser

De tidigare gruppmedlemmarna kommer att överta och fortsätta att driva en del av den verksamhet som har bedrivits i mervärdesskattegruppen. I promemorians övergångsbestämmelser regleras de tidigare gruppmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller jämkning av avdrag för ingående skatt och frivillig skattskyldighet för lokalupplåtelse. Enligt Skatteverkets uppfattning bör också följande regleras.

  • Ändring ska i vissa fall göras av tidigare redovisad utgående eller ingående skatt enligt 13 kap. 24-26 §§ mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Det bör klargöras vem som är skyldig att göra en sådan ändring i ett fall då mervärdesskattegruppen varit skattskyldig för omsättningen men skyldigheten att ändra skatten uppkommer för en redovisningsperiod under vilken mervärdesskattegruppen inte längre finns.
  • Ändring ska i vissa fall göras av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 13 kap. 28 § ML. Det bör även här klargöras hur ändringen ska göras när mervärdesskattegruppen inte längre finns.
  • Undantaget från skatteplikt för överlåtelse av vissa tillgångar i 3 kap. 24 § ML gäller bara om den beskattningsbara personen kan visa att han inte haft rätt till avdrag för ingående skatt. Det bör klargöras att undantaget inte gäller i de fall en mervärdesskattegrupp i vilken överlåtaren har ingått har haft rätt till avdrag eller återbetalning vid förvärvet av tillgången eller vid mer betydande förvärv av varor eller tjänster som tillförts tillgången.

2.1.3 3 kap. 23 a § ML

De företag som i dag ingår i mervärdesskattegrupper kommer även i framtiden att ha ett starkt intresse av att minska sina kostnader för ej avdragsgill ingående skatt. En av de möjligheterna kan vara att utnyttja undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster i 3 kap. 23 a § ML. Detta undantag infördes i ML samtidigt som möjligheten till gruppregistrering. Till skillnad från reglerna om gruppregistrering är undantaget obligatoriskt enligt mervärdesskattedirektivet. Utformningen av undantaget i ML avviker dock i flera avseenden från det undantag som föreskrivs i mervärdesskattedirektivet (se exempelvis Högsta förvaltningsdomstolens dom den 9 april 2014 i mål 7581-13). Eftersom tillämpningen av undantaget nu förväntas öka bör 3 kap. 23 a § ML ses över och utformas så att den så långt som möjligt överensstämmer med artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet. På så sätt skulle det bli helt tydligt att EU-domstolens praxis är direkt tillämplig också på undantaget i ML och den rättsliga förutsebarheten skulle öka.

2.2 Övriga förslag i promemorian

Skatteverket tillstyrker förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande eftersom det innebär en förenkling och att skattekrediterna minskar.

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen om höjd skatt på tobak, alkohol och lätta fordon. Skatteverket har inte heller några synpunkter på förslaget om höjt belopp för förenklad faktura.

3 Skatteverkets kostnader

Förslaget om slopad gruppregistrering innebär ökade kostnader för Skatteverket enligt följande.

Kostnader av engångskaraktär beräknas uppgå till 1,5 miljoner kronor. Detta inbegriper utrednings- och registreringsarbete, ombyggnad av BAS-registret och informations- och utbildningsinsatser.

Den årliga kostnadsökningen för Skatteverket beräknas uppgå till 4,6 miljoner kronor. Detta omfattar ökade kostnader för handläggning och utredning till följd av att antalet beskattningsbara personer kommer att öka och att transaktioner mellan de tidigare gruppmedlemmarna blir föremål för mervärdesskatt.