På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag (Ju2014/2639/L1)

Datum: 2014-05-26

Dnr/målnr/löpnr:

131-219849-14/112

Justitiedepartementet


Skatteverket avstyrker förslaget om att sänka lägsta tillåtna aktiekapital till 1 kr. I övrigt har verket inte några synpunkter.

Frågan om aktiekapitalets storlek har utretts så sent som 2008/2009 genom Utredningen om ett enklare aktiebolag, som redovisade sin syn på aktiekapitalets storlek i delbetänkandet SOU 2008:49. Utredningen fann att aktiekapitalet inte borde understiga 50 000 kr. I sitt remissvar motsatte sig Skatteverket inte en sänkning av aktiekapitalet till 50 000 kr men avstyrkte en nedsättning till 1 kr. Regeringen delade utredningens bedömning i prop. 2009/10:61. Riksdagen beslutade i enlighet med detta och lägsta möjliga aktiekapital nedsattes från 100 000 kr till 50 000 kr genom en ändring i aktiebolagslagen som trädde ikraft 1 april 2010.

Det som då ansågs tala mest mot att sänka kravet ytterligare var aktiekapitalets funktion som spärr mot ogenomtänkt och oseriöst företagande (a. prop. sidan 11). Bedömningen bör vara densamma även idag.

Det fanns även andra skäl som ansågs tala emot en ytterligare sänkning, bl.a. skulle reglerna om tvångslikvidation bli problematiska vid ett lägre ställt krav på aktiekapitalets storlek. I det nu aktuella förslaget med SUP-bolag är borgenärsskyddet tänkt att garanteras genom att utdelning förhindras i vissa situationer. Detta framstår som otillräckligt.  I små- och medelstora företag är det generellt sett knappast obefogade uttag ur bolaget som utgör det största hotet för borgenärerna. Inte minst för sådana borgenärer som inte kan säkerställa sina fordringar genom avtal, till vilka staten hör, är det angeläget att ha regler likt de nuvarande bestämmelserna i 25 kap. ABL, som skyddar mot att en förlustbringande verksamhet drivs vidare med uppkomst av nya skulder som följd.

En annan risk med det föreslagna direktivet är att det i och för sig vällovligt snabba förfarandet vid bildandet av ett SUP förhindrar praktiska möjligheter att kontrollera företrädare för bolaget. Detta tillsammans med kravet på endast 1 kr i aktiekapital gör det ännu lättare för bedragare att exempelvis starta upp bolag med hjälp av kapade identiteter eller bulvaner. Detta är ytterligare skäl för att upprätthålla ett högre krav på aktiekapitalets storlek.