På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Datum: 2014-05-19

Dnr/målnr/löpnr:

131-219985-14/112

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Fi2014/1456)

1 Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i sig.

Skatteverket har emellertid följande synpunkter på innehållet i några av de föreslagna bestämmelserna och anser att det i övrigt behövs förtydliganden eller kompletteringar av bestämmelser i vissa delar. Skatteverket föreslår följande:

–      Förtydligande av i vilka situationer skatt ska tas ut vid resandeinförsel av cigaretter.

–      Kompletteringar av bestämmelsen i 8 § avseende slutdatum för hög kostnadsränta, räntesatser för kostnadsränta och intäktsränta samt förtydligande av ”ursprunglig förfallodag”.

–      Förtydligande av begreppet beskattningsmyndighet.

–      Ändring av tidsfrist vid omprövning och överklagande från 60 dagar till två månader.

–      Förtydligande av författningskommentaren till 17 § avseende överklagande av beslut.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1                  Inledande bestämmelser (avsnitt 6)

Av förslaget framgår att en enskild person som har förvärvat och som själv, för sitt eller sin familjs personliga bruk, till Sverige transporterar cigaretter från Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern ska betala skatt med 1 krona och 48 öre per styck. Skatt ska dock inte tas ut till den del införseln uppgår till högst 300 cigaretter från respektive uppräknad medlemsstat i Europeiska unionen.

Av författningskommentaren framgår att beskattning av införsel av cigaretter från de uppräknade länderna endast ska ske om Sverige är det första land inom Europeiska unionen till vilket den enskilde själv transporterar cigaretterna.

Skatteverket anser att den föreslagna bestämmelsen och uttalandet i författningskommentaren är motsägelsefulla och att bestämmelsen därför ska förtydligas så att det framgår i vilka situationer som skatt ska tas ut. Skatteverket framhåller även vikten av att skatt ska tas ut av Sverige på den privatinförsel av cigaretter som den enskilde personen transporterar via andra medlemsländer och där skatt inte har tagits ut/betalats i nivå med minimiskattenivån.

2.2 Skattskyldighet, redovisning och betalning av skatten (avsnitt 6)

I 8 § första stycket bör slutdatum framgå för när hög kostnadsränta inte längre ska debiteras. Skatteverket föreslår att första meningen i första stycket av bestämmelsen ges följande lydelse:

 ”Om skatten inte betalas i tid ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats till och med den dag då beloppet betalas.”

Skatteverket anser att 8 § andra stycket bör kompletteras med en hänvisning för att fastställa vilken kostnadsränta som avses. Förtydligande kan t.ex. ske genom följande tillägg:

”Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL.” 

Skatteverket anser att 8 § fjärde stycket bör kompletteras med en hänvisning för att fastställa vilken intäktsränta som avses. Förtydligande kan t.ex. ske genom följande tillägg:

”Intäktsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar intäktsräntan enligt 65 kap. 4 § tredje stycket SFL.”

Av 8 § andra stycket framgår att kostnadsränta på skatt som ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol ska beräknas från och med beloppets ursprungliga förfallodag. Skatteverket anser att det är lämpligt att i författningskommentaren förtydliga vilken dag som är den ursprungliga förfallodagen genom att ange ”Med ursprunglig förfallodag avses den dag som inträder två veckor efter att skattskyldighet inträtt enligt 4 §.”.

Av förslaget framgår att Skatteverket beslutar om den skatt som ska betalas för varje skattepliktig införsel. Det framgår även av förslaget att om en deklaration lämnas till en tulltjänsteman på en bemannad tullplats eller om en skattepliktig vara påträffas vid en deklarationskontroll ska Tullverket fatta beslut för Skatteverkets räkning och får i samband därmed uppbära skatten, samt vidta nödvändig skattekontroll. Skatten ska enligt föreslaget betalas in till beskattningsmyndigheten genom insättning på särskilt konto. Eftersom såväl Skatteverket som Tullverket kan fatta beskattningsbeslut anser Skatteverket att det är oklart vilken myndighet som avses med begreppet beskattningsmyndighet. Detta gäller även de efterföljande bestämmelserna som avser befrielse av kostnadsränta, inbetalning av och befrielse från särskild avgift. Skatteverket anser därför att begreppet beskattningsmyndighet bör definieras eller förtydligas.

2.3 Omprövning och överklagande (avsnitt 6)

I det flertal sammanhang som den föreslagna lagtexten tar upp tidsfrister för omprövning och överklagande anges ”60 dagar”. För att möjliggöra att fristen på ett vedertaget och enkelt sätt kan beräknas och bestämmas enligt lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid anser Skatteverket att tidsfristen i stället ska anges till ”två månader”.

I författningskommentaren till 17 § anges på två ställen att Skatteverket har rätt att överklaga sina egna beslut.

Skatteverket vill framhålla att det är en rättsligt etablerad grundsats att en myndighet inte kan överklaga sina egna beslut. Av det skälet inrättades det allmänna ombudet hos Skatteverket. Principen omnämns bl.a. i prop. 2002/03:99, Det nya Skatteverket, avsnitt 6.14 (s. 257): 

”Genom att Riksskatteverket enligt regeringens förslag slås samman med skattemyndigheterna till en ny myndighet och den nya myndigheten inte kommer att kunna överklaga sina egna beslut måste dagens bestämmelser om att Riksskatteverket kan överklaga ett skattebeslut till länsrätt utmönstras. Det allmänna ombudet avses i stället överta Riksskatteverkets nuvarande rätt att överklaga taxerings- och beskattningsbeslut enligt taxeringslagen (1990:324) respektive skattebetalningslagen (1997:483).”

Skatteverket anser inte att det allmänna ombudet ska få befogenhet att överklaga besluten eftersom en sådan rätt inte finns i nuvarande författning. Skatteverket bedömer den inte heller som nödvändig med hänsyn till den föreslagna befogenheten för Skatteverket att ompröva sina beslut såväl till den skattskyldiges fördel som till nackdel.  Skatteverket anser mot bakgrund av detta att ordalagen om Skatteverkets överklagande ska ändras i författningskommentaren.

3 Skatteverkets kostnader

Skatteverket bedömer att förslagen medför engångskostnader uppgående till totalt ca 250 000 kr. Kostnaderna avser utveckling av IT-system, framtagande av deklarationsblankett, beslutsblankett, beslutsmallar, handläggningsrutiner samt information till Skatteverkets webbplats.