På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Finansdepartementets promemoria Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Datum: 2014-07-25

Dnr/målnr/löpnr:

131 381300-14/112

Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

(Fi2014/2485)

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria med förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

1 Sammanfattning

Skatteverket har inga erinringar mot förslagen i sak. Skatteverket har dock några synpunkter på författningsförslagen och författningskommentarerna.

Skatteverket anser att övergångsbestämmelsen i punkt 3 av ikraftträdande- och övergångs­bestämmelserna behöver ändras och lämnar ett förslag till hur denna istället kan utformas. Skatteverket har synpunkter på utformningen av 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ LSE och lämnar förslag till hur lagtexten istället kan utformas. Skatteverket anser även att det behövs vissa förtydliganden i författningskommentarerna.

Skatteverket bedömer att förslagen endast medför kostnader av engångskaraktär för Skatteverket. Kostnaderna beräknas uppgå till 340 000 kr.

2  Skatteverkets synpunkter

2.1.1 Synpunkter på författningsförslagen

7 kap. 3 a och 3 d §§ LSE

Det framgår inte tydligt av 7 kap. 3 a och 3 d §§ LSE att det även fortsättningsvis endast är sådana beståndsdelar i FAME som har framställts av biomassa som ska omfattas av skatte­befrielsen.

Första och andra punkten i första stycket av 7 kap. 3 a § respektive 3 d § LSE separeras genom ”eller”, vilket medför att bestämmelserna kan uppfattas som att den skattskyldige för samma mängd motorbränsle inte kan göra avdrag för skatt både på den andel som utgörs av FAME och den andel som utgörs av annan beståndsdel som framställts av biomassa än FAME. Skatteverket har dock uppfattat att avsikten inte är att införa en sådan begränsning av avdragsrätten.

Den föreslagna lydelsen av 7 kap. 3 a § respektive 3 d § LSE innebär att lagtexten blir onödigt svårtillgänglig för läsaren. Skatteverket anser att lagtexten bör formuleras på ett för läsaren mer lättillgängligt sätt.

Med hänsyn tagen till ovanstående kan de aktuella paragraferna formuleras på t.ex. följande sätt:

7 kap.

3 a §  Om inte annat följer av 3 c­-3 d §§ får en skattskyldig göra avdrag för energiskatt med 100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent på bränsle som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle, upp till belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränslet som utgörs av beståndsdel som framställts av biomassa. Om sådan beståndsdel utgörs av fettsyrametylester (FAME) enligt KN-nr 3824 90 99 får den skattskyldige istället göra avdrag med ett belopp som motsvarar 8 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten på den andel av motor­bränslet som utgörs av sådan beståndsdel.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller bestånds­delen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas eller för den beståndsdel av motorbränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.

3 d § För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige göra avdrag för energi­skatt med 84 procent och för koldioxid­skatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av bestånds­del som framställts av biomassa. Om sådan bestånds­del utgörs av fettsyrametylester (FAME) enligt KN-nr 3824 90 99 får den skattskyldige istället göra avdrag med ett belopp som motsvarar 8 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten på den andel av motor­bränslet som utgörs av sådan beståndsdel.

Avdrag enligt första stycket får under respektive redovisnings­period endast göras för skatt motsvarande skatten på bestånds­delens andel av motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 volymprocent av den totala mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisnings­perioden.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, får den skattskyldige dock göra avdrag enligt 3 a § för belopp som motsvarar skatten på den andel av motorbränsle som bränslet utgör.

Med redovisningsperiod förstås här period enligt 26 kap. 10 § eller 17 § eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller bestånds­delen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

7 kap. 3 c och 3 d §§ LSE 

Genom SFS 2013:957 gjordes i förtydligande syfte en redaktionell ändring i första stycket av 7 kap. 3 c § respektive 3 d § LSE genom att ordet ”bränslet” byttes ut mot ”motorbränslet”. I prop. 2013/14:246 föreslås att SFS 2013:957 ska utgå. Skatteverket anser att det är lämpligt att denna redaktionella ändring genomförs i det nuvarande lagstiftningsärendet istället. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt första meningen av punkt 3 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska äldre bestämmelser fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraft­trädandet, dvs. före den 1 januari 2015. Enligt andra meningen av denna punkt gäller den upphävda paragrafen ”dock för förhållanden som avses i 7 kap. 3 d § tredje stycket och som hänför sig till tiden före den 1 maj 2014”. Det framgår redan av första meningen att den upphävda paragrafen ska tillämpas på de i andra meningen angivna förhållandena för tiden före den 1 maj 2014. Den andra meningen är sannolikt avsedd att reglera att den upphävda paragrafen, trots vad som sägs i första meningen, inte ska tillämpas på de aktuella förhållan­dena för tid från och med den 1 maj 2014. För att reglera detta behöver den tredje punkten av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna formuleras om, t.ex. på följande sätt:

3.  Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Den upphävda paragrafen gäller dock inte för förhållanden som avses i 7 kap. 3 d § tredje stycket och som hänför sig till tid från och med den 1 maj 2014.

2.1.2 Synpunkter på författningskommentarerna

7 kap. 3 a § LSE

I författningskommentaren till 7 kap. 3 a § LSE anges att paragrafen reglerar skattebefrielse för höginblandade motorbränslen. Enligt 7 kap. 3 c och 3 d §§ LSE omfattar avdragsrätten enligt 7 kap. 3 a § dock i vissa fall även bränsle som låginblandas i bensin och dieselbränsle m.m. För att undvika missförstånd bör detta framgå även av författningskommentaren.

7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ LSE

För beståndsdelar som genom en kemisk reaktion framställts av olika råvaror är bestämmelserna i 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ LSE inte klargörande avseende vilken del av beståndsdelen som ska anses vara framställd av biomassa när inte alla råvaror utgör biomassa. Detta gäller t.ex. FAME. Skatteverket anser att det i en kommande proposition bör finnas förtydligande författningskommentarer om vad som ska gälla i detta avseende. 

3 Skatteverkets kostnader

Skatteverket bedömer att förslagen endast kommer att medföra kostnader av engångs­karaktär för Skatteverket. Kostnaderna beräknas uppgå till 340 000 kr, varav 300 000 kr avser anpassning av IT-stödet och 40 000 kr avser ändring av informationstexter och riktad information till berörda skattskyldiga.

Detta yttrande har beslutats av tillförordnad generaldirektör Stina Ögren. Vid den slutliga handläggningen har även rättsliga experten Hillevi Hejenstedt, föredragande, deltagit.