Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttrande 2014-09-09, bilaga 1

Bilaga till yttrande över promemoria om genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

1 Förslag till lag om identifiering av rapporteringsskyldiga konton med anledning av FATCA-avtalet

Definitioner

2 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet (IDKL) innehåller definitioner och förklaringar. Förutom detta kapitel innehåller även 3 kap 8-22 §§ definitioner. Skatteverket anser att detta förvirrar och försvårar läsandet av lagen. Skatteverket föreslår att samtliga definitioner hålls samman i ett kapitel.

Om definitioner pga. avtalets utformning ändå ska finnas på mer än ett ställe i lagen anser Skatteverket att det i så fall bör framgå av kapitel 2 att det även finns och vilka definitioner som förekommer på andra ställen i lagen. 

Svenska begrepp

Skatteverket noterar att på flera ställen i promemorian används ord som normalt inte ingår i vardagligt språk eller i svensk skatterätt. Det innebär enligt Skatteverket att översättningen försvårar läsandet, tolkningen och tillämpningen av reglerna. Skatteverket föreslår att följande ord byts ut:

  • förbipasseringsbetalning till transportbetalning,
  • revolverande krediter till rullande krediter,
  • egenförsäkran till kontohavarens eget intygande och
  • bedömd efterlevande till enhet som bedöms fullfölja.

Översättning

Av 2 kap. 8 § framgår vem som är en finansiell enhet. Där anges bl.a. att den som i sin näringsverksamhet för en kunds räkning bedriver handel med råvarufutures omfattas.  I Sverige handlas det med futures och forwards. I skatterätten används samlingsbegreppet terminer. Skatteverket föreslår att detta begrepp används istället för det direkt översatta futures.

Svenska förhållanden

Av 2 kap. 13 § framgår vad som gäller om det inte finns någon som kan få rätt till pengarna eller ändra avtalets förmånstagare. I sådant fall ska varje person som i avtalet anges som försäkringstagare och varje person med förvärvade rättigheter till utbetalning i enlighet med avtalet anses som kontohavare. Detta är en företeelse som inte är aktuell utifrån svenska regler. Skatteverket anser att paragrafen bör vara formulerad utifrån vad som gäller i Sverige.

Läkning av indikationer

I 4 kap. 9 § anges vilka möjligheter som finns för att visa att ett konto inte är rapporteringspliktigt. Bl.a. så finns enligt lagrummets sista stycke möjlighet för den finansiella enheten att hämta in eller ha tillgång till en rimlig förklaring av skälet till att kontohavaren inte har intygande om att det amerikanska medborgarskapet upphört eller att han inte blev amerikansk medborgare vid födseln. Skatteverket anser att det bör kommenteras närmare i författningskommentaren vad som avses. Detta för att ge en bättre ledning vid tillämpning.

2 Förslag till lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

3 §

Av paragrafen framgår när Skatteverket ska underrätta den amerikanska federala skattemyndigheten respektive när de ska underrätta Skatteverket om att man upptäckt administrativa eller andra mindre felaktigheter. Det framgår inte av lagtexten att första stycket avser uppgifter som Skatteverket har tagit emot som kommer från en amerikansk rapporteringsskyldig finansiell enhet i USA. Inte heller framgår det att andra stycket avser uppgifter som en rapporteringsskyldig finansiell enhet i Sverige. Att det avser detta framgår av lagkommentaren. Skatteverket anser att detta bör framgå direkt av lagtext.

3 § första stycket föreslås få följande lydelse:

”…skäl att tro att administrativa fel eller andra mindre felaktigheter begåtts som kan ha lett till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rapporterats från Amerikas förenta stater…”

3 § andra stycket föreslås få följande lydelse:

”…skäl att tro att administrativa fel eller andra mindre felaktigheter begåtts som kan ha lett till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rapporterats från Sverige…”

5 §

Av paragrafen framgår att Skatteverket ska vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att finansiell enhet använder sig av strategier som syftar till att kringgå sin rapporteringsskyldighet. Skatteverket anser att det är otydligt vilka åtgärder som avses här och att det därför är önskvärt att detta förtydligas.

3 Förslag om ändringar i Skatteförfarandelagen

23 a kap. 3 §

Skatteverket anser att det i förslaget till 23 a kap. 3 § inte tydligt av lagtexten framgår att uppgiften ska lämnas om en kontohavare. Istället används begreppet ”innehav av ett konto”. En definition på kontohavare finns i 2 kap. 13 IDKL, där det anges att inte bara försäkringstagaren utan även en förmånstagare omfattas av begreppet.  Att det är tydligt att det avser en kontohavare är viktigt med tanke på att förmånstagare inte direkt innehar kontot. Det framgår av författningskommentaren att även 3 § tar sikte på kontohavare men Skatteverket anser att det även ska framgå av lagtexten. Tolkningen av 3 § får även bäring på för vilka personer det ska lämnas uppgift om enligt 4 §. 

23 a kap. 3 § SFL föreslås få följande lydelse:

”kontrolluppgift ska lämnas för fysiska eller juridiska personer som är kontohavare enligt 2 kap. 13 § lagen (2015:000) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet….”

Ikraft- och övergångsbestämmelserna till SFL

Av punkt 8 ikraft- och övergångsbestämmelserna till SFL framgår att en rapporteringsskyldig finansiell enhet under 2015 och 2016 ska lämna uppgift till Skatteverket om namn på de icke-FATCA deltagande finansiella enheter som uppgiftslämnaren har gjort betalningar till. Av lagkommentaren till denna punkt framgår att det inte finns någon skyldighet för Skatteverket att överföra dessa uppgifter till USA. Skatteverket anser att detta även ska framgå av lagtexten.

Skatteverket föreslår att följande tillägg görs i punkt 8:

Dessa uppgifter ska inte föras över till amerikanska federala skattemyndigheten. Uppgifterna ska förvaras hos Skatteverket.

4 Övrigt

FATCA-avtalets benämning i fulltext

I förslagen till nya lagar och förändringar av befintliga lagar så uttrycks det s.k. FATCA-avtalet på olika sätt. Skatteverket anser att det är lämpligt att begreppet definieras dvs. att det framgår tydligt vilket avtal som avses. Dessutom bör det göras en översyn av samtliga föreslagna lagar och förordningar så det tydligt framgår vad som avses när begreppet användas.

Skatteverket föreslår att begreppet definieras enligt följande:

”FATCA-avtal: det avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA.”