På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Författningsförslag: En utförligare reglering av myndigheters investeringar och avgifter (Fi2014/2712)

Datum: 2014-10-13

Dnr/målnr/löpnr:

131-444547-14/112

Finansdepartementet
103 33  Stockholm


1  Sammanfattning

Skatteverket anser att den del av förslaget som avser samhällsinvesteringar kan övervägas, men att föreskrift om prognosrapportering begränsas till de myndigheter som är ansvariga för denna typ av investering.

Skatteverket anser att de delar av förslaget som avser verksamhetsinvesteringar inte bör genomföras. Förslaget innebär en oönskad rapportering från myndigheten och ger en ökad administrativ börda som inte motsvarar värdet av rapporteringen, utöver de prognoser om låneram som lämnas i dag.

2  Remissvaret

Skatteverket yttrar sig inte i de delar av förslaget som rör ”Förslag till förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:19)”. Myndigheten upptar inte de avgifter som avses i förslaget. I övrigt lämnas yttrandet nedan baserat på den struktur som anges i förslaget och för de delar som är relevanta för Skatteverkets verksamhet. 

2.1  Kap 4.1.3 Uppgifter om samhällsinvesteringar i budgetunderlaget

Att förbättra myndigheternas prognosrapportering för samhällsinvesteringar bör övervägas. Förslaget bör dock begränsas till att gälla bara för de myndigheter som är ansvariga för denna typ av investering.

2.2  Kap 4.1.4 Uppgifter om verksamhetsinvesteringar i budgetunderlaget

Skatteverket anser att förslaget om en förändrad prognosrapportering för verksamhetsinvesteringar inte bör genomföras. Myndigheternas verksamhetsinvesteringar utgör bara en mindre del av statens investeringar, varför en samlad redovisning av verksamhetsinvesteringar inte i någon större utsträckning bidrar till helheten. Utöver detta har Skatteverket inte något behov av ta fram prognoser under den period som budgetunderlaget gäller. I Skatteverkets fall detaljplaneras investeringsverksamheten under innevarande budgetår. Åren därefter planereras verksamheten enbart efter planerade budgetramar. Av detta skäl kan inte heller robusta prognoser lämnas för investeringar över en viss nivå (10 mnkr).

Skatteverket menar att förslaget innebär:

  • Ökad administration då föreslagen rapporteringsstruktur inte stöds av myndighetens interna uppföljning.
  • Prognoser med godtagbar kvalitet kan bara levereras under den tidsperiod där myndigheten detaljplanerar investeringsverksamheten.
  • Budgetunderlaget lämnas tidigt på året innan prognosperioden. Kopplat till vad som ovan sagts om myndighetens planering riskerar prognosen bli inaktuell redan innan prognosperioden påbörjas.    

Den föreslagna informationen i budgetunderlaget syftar främst till att ge underlag för regeringens ställningstagande till myndigheternas samlade låneram. Skatteverket anser därför att de prognoser som lämnas om framtida låneramar fyller detta behov. För det fall regeringen anser sig behöva fördjupad information kan detta beslutas i regleringsbrev, både generellt och för enskilda investeringar.