På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Datum: 2014-10-13

Dnr/målnr/löpnr:

131 553497–14/112

Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM


(Fi2014/3347)

Skatteverket har anmodats att yttra sig över rubricerad promemoria.

1  Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker förslaget om slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, se dock kommentar nedan om gränsdragningsproblem.

Skatteverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian. Se dock kommentar nedan om gränsdragningsproblem när det gäller förslaget om slopad skattereduktion för läxhjälp samt risk för tolkningsproblem när det gäller särskild löneskatt för äldre.

De omfattande systemanpassningarna leder till att tidsaspekten är mycket viktig för att Skatteverket ska klara av att genomföra lagändringarna till den 1 januari 2015.

Skatteverket anser dock att de flesta föreslagna ändringar ingår i den anpassning som årligen görs på grund av ny eller förändrad lagstiftning. Några av förslagen innebär ökade initiala kostnader för Skatteverket, för bland annat ändringar i befintliga blanketter, i flera IT-system och av e-tjänster. Skatteverket bedömer att de initiala kostnaderna för dessa anpassningar uppgår till ca 6 300 000 kr och den större delen av dessa kostnader kommer att hamna på år 2015. Gränsdragningsproblematiken avseende den slopade avdragsrätten för förvaltnings-utgifter leder även initialt till att det troligtvis inte blir några kostnadsbesparingar de första åren.

2  Skatteverkets synpunkter

När det gäller förslaget om särskild löneskatt för äldre (avsnitt 5) anser Skatteverket att lagtexten i 2 § lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster bör formuleras om så att den blir entydig. Första stycket i paragrafen behandlar initialt passiv näringsverksamhet men i den föreslagna nya sista meningen regleras vad som ska gälla aktiv näringsverksamhet utan att detta uttryckligen anges.

När det gäller förslaget om slopad skattereduktion för läxhjälp (avsnitt 8) vill Skatteverket peka på att vissa gränsdragnings- och kontrollproblem kan uppkomma, mot bakgrund av att företag på marknaden erbjuder både barnpassning (ger reduktion) och läxhjälp (ger inte reduktion).  För att slippa gränsdragningsproblem bör lagtexten förtydligas, t.ex. genom att ange att läxläsning inte alls får ingå i begreppet barnpassning.

Skatteverket tillstyrker förslaget om slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter (avsnitt 9). Skatteverket vill dock framhålla att det även finns andra utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster enligt 42 kap. 1 § IL, vilka även fortsättningsvis kommer att vara avdragsgilla. Vidare är det sannolikt att en del av de avdrag som i dag rubriceras som förvaltningsutgifter inte är förvaltningsutgifter utan utgifter att förvärva inkomster i kapital som även dessa kommer att vara avdragsgilla. Sådana utgifter är till exempel utgifter för bankgarantier.

3  Systemtekniska synpunkter

De flesta förslagen påverkar den preliminära skatteberäkningens IT-system samt skattetabellerna. Det är flera omfattande förändringar i skatteberäkningen som kommer samtidigt och med kort tid till ikraftträdande och det påverkar komplexiteten i arbetet.

Systemutveckling tar alltid tid eftersom det finns många olika delmoment som måste hanteras, och detta rör i hög grad systemutveckling för skatteberäkningens och preliminärskattens sida som har komplicerade samband till varandra.

Tidsaspekten är alltså mycket viktig för att Skatteverket ska klara av att genomföra dessa systemanpassningar och lagändringar till den 1 januari 2015.

Om ett riksdagsbeslut fattas sent leder det till att skattetabeller inte kan utfärdas enligt Skatteverkets normala tidsplan. De som har tidiga utbetalningar, såsom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har då ingen annan möjlighet än att använda sig av 2014 års skattetabeller i januari 2015. Utbetalarna har visserligen rätt att i januari använda sig av skattetabellerna för året innan, men då tas inte hänsyn till beslutade regelförändringar. Detta leder till att skatteavdragen för januari för stora delar av Sveriges befolkning kan bli fel.

4  Kostnader för Skatteverket

Skatteverket anser att de flesta ändringarna ingår i den anpassning som årligen görs på grund av ny eller förändrad lagstiftning. 

Förslagen om slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, om särskild löneskatt för äldre samt om slopad nedsättning av socialavgifterna för unga innebär dock ökade initiala kostnader för Skatteverket. Anpassningar och förändringar måste bland annat göras i befintliga blanketter och i flera IT-system och e-tjänster. Skatteverket bedömer att de initiala kostnaderna för dessa anpassningar uppgår till ca 6 300 000 kr och den större delen av dessa kostnader kommer hamna på år 2015. Gränsdragningsproblematiken avseende den slopade avdragsrätten för förvaltningsutgifter leder även initialt till att det troligtvis inte blir några kostnadsbesparingar de första åren. Det bör även leda till ökat antal processer i de allmänna förvaltningsdomstolarna.