På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet (SOU 2013:64) Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (A 2013/3986/A)

Datum: 2014-03-31

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:

131 771144-13/112

1 Sammanfattning

Skatteverket avstyrker den nuvarande utformningen av bestämmelsen om verkets uppgiftsskyldighet till arbetslöshetskassorna.

Förslaget om utökad uppgiftsskyldighet till arbetslöshetskassorna kommer att innebära ökade kostnader för Skatteverket.  

I övrigt har Skatteverket inga erinringar mot förslagen i betänkandet.

2 Skatteverkets synpunkter

2.1 Skatteverkets uppgiftsskyldighet till arbetslöshetskassorna (avsnitt 5.3)

I betänkandet lämnas ett förslag om en skyldighet för Skatteverket att till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om utbetald tjänstepension som finns tillgängliga i kontrolluppgifter för den sökande och som täcker den tidsperiod som ansökan om arbetslöshetsersättning avser.

I betänkandet  lämnas förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. En ny bestämmelse om Skatteverkets uppgiftsskyldighet till arbetslöshetskassorna föreslås i 48 f § med följande lydelse.

”Skatteverket ska till den sökandes arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om sökanden:

  1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer, och
  2. med vilket belopp utbetalning av tjänstepension redovisats i kontrolluppgift för den sökande som täcker den tidsperiod som ansökan om arbetslöshetsersättning avser.”

Skatteverket anser att den föreslagna lydelsen har fått en alltför generell innebörd. Bestämmelsen bör därför kompletteras med att aktuella uppgifter om utbetalda tjänstepensioner endast ska lämnas ut efter begäran från arbetslöshetskassan. På så sätt markeras att initiativet till uppgiftslämnandet ligger hos arbetslöshetskassan. Om begäran om uppgifter sker för viss namngiven person behöver bestämmelsen inte innehålla någon begäran av utlämnande av identifikationsuppgifter. Mot denna bakgrund föreslår Skatteverket därför att 48 f § ska ha följande lydelse:

”Skatteverket ska på begäran lämna arbetslöshetskassa uppgift, avseende viss sökande hos arbetslöshetskassan, om med vilket belopp utbetalning av tjänstepension redovisats i kontrolluppgift för den sökande som täcker den tidsperiod som ansökan om arbetslöshetsersättning avser.”

3 Kostnader för Skatteverket

I betänkandet finns ett avsnitt om konsekvenser för företag och offentlig verksamhet (avsnitt 11.3). Avsnittet anger inte vilka konsekvenser utredningens förslag om utökad uppgiftsskyldighet kan få för Skatteverkets verksamhet.

Om Skatteverkets förslag genomförs kommer ca 500 personer att beröras. Skatteverkets hantering kommer att ske manuellt och kostnaderna för uppgiftslämnandet beräknas till ca 2 miljoner kr per år. Denna kostnadsberäkning gäller för den hantering som uppkommer när arbetslöshetskassorna begär uppgifter om utbetalda tjänstepensioner för vissa namngivna personer.

Om betänkandets förslag genomförs kommer uppgiftslämnandet att beröra alla arbetslöshetskassor och omfatta betydligt fler personer. Även om denna hantering i större utsträckning kan ske maskinellt kan kostnaden för uppgiftslämnandet enligt betänkandets förslag inte beräknas bli lägre än enligt Skatteverkets förslag.   .