På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Remiss av kommissionens riktlinjer för stöd till energi och miljö

Datum: 2014-01-27

Dnr/målnr/löpnr:

131 777421-13/112

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats yttra sig över ovannämnda riktlinjer. Skatteverket har följande synpunkter som är kopplade till utformningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Skatteverket avstyrker att uppgifter om enskilda stödmottagare ska publiceras i enlighet med vad som föreslås i avsnitt 5.1.7 Transparency i utkastet till riktlinjer såvitt avser stöd som lämnas i form av skattenedsättning eller skattebefrielse.

Skatteverket anser att det är angeläget att bestämmelserna i miljöriktlinjerna utformas så att förutsättningar ges att utforma de svenska skattebestämmelserna på ett sätt som lätt går att tillämpa för de skattskyldiga och är möjliga att kontrollera för Skatteverket, men har inga specifika erinringar mot de föreslagna riktlinjerna.

1 Skatteverket synpunkter

1.1 Uppgiftslämnande (avsnitt 5.1.7)

Skatteverket avstyrker att uppgifter om enskilda stödmottagare ska publiceras i enlighet med vad som föreslås i avsnitt 5.1.7 Transparency i utkastet till riktlinjer såvitt avser stöd som lämnas i form av skattenedsättning eller skattebefrielse. Uppgifterna går utöver vad företagen idag lämnar till Skatteverket för beskattningsverksamheten och ett inhämtande av uppgifter enligt förslaget skulle medföra att företagens administrativa börda ökar. Eftersom det inte alltid är den som är skattskyldig och redovisar reducerad skatt eller gör avdrag i deklarationen respektive den som är återbetalningsberättigad som är stödmottagaren kommer denna administrativa börda att läggas på annan än stödmottagaren, om det är den skattskyldige respektive återbetalningsberättigade som ska lämna uppgifterna.

Så som lagen om skatt på energi är utformad blir det i vissa fall oklart vem som är den egentlige stödmottagaren. Bestämmelserna om återbetalning av skatt på el och bränsle som förbrukas för framställning av värme skulle behöva ändras så att det framgår vem som är stödmottagaren. Det måste finnas en tydlig koppling mellan bränslet och elen som ger rätt till återbetalning och värmekunden.

Om den slutliga versionen av miljöriktlinjerna kommer att innehålla krav på att uppgifter avseende stödmottagare ska publiceras enligt förslaget i avsnitt 5.1.7 Transparency även avseende skattenedsättning eller skattebefrielse anser Skatteverket att det bör undersökas om det finns någon myndighet som är mer lämplig än Skatteverket att hantera uppgifterna.

Om Skatteverket ska hantera uppgifterna måste en analys göras av vad det skulle innebära för Skatteverket. Skatteverket har i nuläget inte möjlighet att uttala sig om kostnaderna, men kan konstatera att det förutom arbete med att samla in ytterligare uppgifter, lämna information till de skattskyldiga och utbilda verkets personal, skulle krävas omfattande system-förändringar.

Om Skatteverket ska begära in uppgifter utöver vad som krävs för beskattningsverksamheten måste Skatteverket ha lagstöd för detta. Lagstiftningen skulle även behöva ändras så att verket ges rätt att elektroniskt hantera och lämna ut sådana uppgifter. Det är främst lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet som berörs av detta. Även offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan bli berörd.

1.2 Övriga synpunkter

Om det skulle införas en beloppsgräns för när uppgifter om stöd ska publiceras påpekar Skatteverket att en stödmottagare kan få stöd i form av nedsättning eller befrielse enligt flera olika bestämmelser i lagen om skatt på energi. En stödmottagare som inte själv är skattskyldig eller återbetalningsberättigad kan få stöd förmedlat till sig via flera olika skattskyldiga eller återbetalningsberättigade. Även stöd enligt en och samma bestämmelse kan lämnas via flera olika skattskyldiga eller återbetalningsberättigade. Exempelvis kan en elförbrukare få el levererad med reducerad skattesats från flera olika elleverantörer i olika delar av landet och kan även byta elleverantör under året.