På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter avseende handledningen för mervärdesskatt 2005

Datum: 2005-05-30

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
130 318712-05/113

Årets upplaga av handledningen för mervärdesskatt (SKV 553, utg. 16) har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2005.

Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Dessutom har sedvanlig allmän uppdatering och korrigering gjorts.

I övrigt har avsnitten 8, 10, 29, 37 och 40 mer eller mindre omarbetats/skrivits om. Gamla bilagan 2 ”Frågeschema: Tjänst eller rörelse” har utgått, vilket medfört omnumrering av vissa av de efterföljande bilagorna. Bilagorna 4 ”Tröskelvärden – undantag för små företag” och 19 ”Fastighetsbegreppet – översikt” är nya. Slutligen har samtliga register uppdaterats, vilket också inkluderat en genomgång av samtliga gamla sökord.

För att det som är nytt i årets upplaga avseende annat än domar, förhandsbesked och ställningstaganden lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

Avsn. Innehåll Nyheter
  Förord Uppdaterad.
  Förkortningslista Uppdaterad.
 

Del I
Skattskyldighet m.m.

 
1 Definitioner och begrepp Ekonomisk verksamhet. Skatteverket.
2 Ändringar 1990-2004 och den 1 januari 2005 1 januari 2005.
3 Allmänt om mervärdesskatt

3.2 Avsnittet har omarbetats.

3.2.4 Direkt effekt – Lindöpark.

3.2.5 Rättsprinciper i momsmål.

3.2.6
Gemenskapsrättsliga begrepp.

3.4
Periodisk sammanställning.
e-tjänster.

4 Skattskyldighet 4.3.1 varor (el och gas).

4.5.1
EGD C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe om leveransbegreppet. Köplagen. Leverans, sammanfattning. Fakturering i utländsk valuta.

4.5.3
Skrivelse 2004-04-26 (dnr 130 322132-04/113) om handel med nya medlemsstater.
5 Skatteplikt Inga ändringar
6 Undantag från skatteplikt 6.7 SKVFS 2004:19 och skrivelse 2004-04-22 (dnr 130 312808-04/1152) om investeringsguld. Identitetskontroll.

6.10
Kommentaren har minskats då undantaget kommenteras i avsnitt 31.

6.12.1
Kommentar avseende tidigare lagstiftning har strukits.

6.13
EGD 348/87 SUFA och EGD C-8/01 Taksatorringen om fristående grupper enligt artikel 13 A 1 f.

6.18
3 kap. 30 § 3 st. ML.

6.19
3 kap. 31 § ML. 3 kap. 31 a § ML.
7 Omsättning 7.1 EGD 89/81 Hong Kong Trade om ersättning. EGD C-258/95 Fillibeck om subjektivt värde.

7.2
Inledningen. EGD C-320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe om leverans av varor. Civilrätt.

7.3
Inledningen. EGD 154/80 Aardappelenbewaarplaats om direkt samband. EGD C-16/93 Tolsma om gatumusikant. EGD 102/86 Apple and Pear om årlig avgift. EGD C-174/00 Kennemer Golf & Country Club om medlemsavgifter. Skrivelse 2004-10-15 (dnr 130 604257-04/111) om medlemsavgifter. EGD C-333/91 Sofitam, C-142/99 Floridienne och C-16/00 Cibo om utdelningar. EGD C-77/01 EDM om investeringsfonder. EGD C-172/96 First National Bank of Chicago om växlingstransaktioner. EGD C-498/99 Town & County Factors om rättsligt förhållande. RR-dom 2005-02-17 (mål nr 7395-03), SRN 2004-02-10 och RÅ 2004 not. 6 om förvaltningsarvode. EGD C-77/01 EDM om konsortium. EGD C-442/01 KapHag om inträde i bolag mot kontantinsats. Avträdesersättning.

7.4
KRNSu 2004-12-30 (mål nr 1120-02) om EU-bidrag. EGD C-384/95 Landboden om bidrag för att avstå från viss verksamhet. Skrivelse 2004-03-31 (dnr 130 1402-04/1152) om KULM-bidrag. Kommentaren avseende bidrag via CSN till bussföretag har strukits då den mot bakgrund av bestämmelsen om bidrag direkt kopplat till priset har bedömts inaktuell. RÅ 2003 ref. 25 om bidrag för annonsering.

7.6 EGD C-48/97 Kuwait Petroleum, 50/88 Kuhne, C-193/91 Mohsche, C-230/94 Enkler, C-415/98 Bakcsi, C-322/99 och C-323/99 Fischer och Brandenstein samt C-412/03 Scandic Gåsabäck om uttag.

7.6.1 Justeringar med anledning av EGD C-412/03 Scandic Gåsabäck.

7.6.1.1 Avsnittet om bokföring av varuuttag har utgått för att i stället inarbetas i den kommande förfarandehandledningen.

7.6.2.1 EGD C-193/91 Mohsche om användning av tillgångar. EGD C-258/95 Fillibeck om gratis transport åt anställda.
8 Yrkesmässig verksamhet Avsnittet har omarbetats och även till stora delar skrivits om. Ändringarna har gjorts med utgångspunkt från bl.a. skrivelse 2004-02-23 (dnr 130 205830-04/113) om näringsidkare, 2004-09-28 (dnr 130 553888-04/111) om mervärdesskatteregistrering, 2004-11-03 (dnr 130 553890-04/111) om undantag från yrkesmässighet, 2004-12-14 (dnr 130 645783-04/111) om hobby.

8.4.3.1 Skrivelse 2004-03-08 (dnr 130 4038-04/1152) om karantänsveterinärer.

8.6.3.3 SRN 2004-03-11 om direkt effekt.
9 Skattesubjekt 9.2 RÅ 1987 ref. 115 och skrivelse 2004-06-16 (dnr 421124-04/113) om retroaktiv företagsombildning. Europabolag.

9.3 SRN 2004-02-10 om vinstandelar från kommanditbolag.

9.9 Samfällighet (kommentaren har till stora delar flyttats från avsnitt 8).

9.10 RÅ 2004 ref. 34 om fackförbund.

9.11 Stat och kommun (kommentaren har till stora delar flyttats hit från avsnitt 8).

9.12 Ideella föreningar och trossamfund (kommentaren har till stora delar flyttats hit från avsnitt 8).
 

Del II
Omsättningsland

 
10 Beskattningsland – varor Avsnittet har omarbetats och till viss del även skrivits om.

10.2.5 Gas och el.

10.3.2 SRN 2004-02-09 och skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 649117-04/111) om undantaget i 3 kap. 30 a § 1 st. ML. Dokumentation.

10.3.7 Skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 649117-04/111) om varuöverföringar.

10.3.8 Dokumentationskrav.

10.4.3 Överföringar i samband med arbete på vara och skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 649117-04/111) om varuöverföringar.

10.7.3 EGD C-382/02 Cimber Air om utrikes trafik.

10.7.8 Dokumentation. RÅ 2004 ref. 26 om god tro.
11 Beskattningsland – tjänster 11.1.1 Väpnade styrkor.

11.3.1 Skattskyldighet.

11.3.3 Skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 649117-04/111) om arbetsbeting och transportkrav. Skattskyldighet. Exempel 32-34 om arbetsbeting.

11.3.4 Skrivelse 2004-12-21 (dnr 130 649122-04/111) om mässor.

11.3.5 KRNJ 2004-12-30 (mål nr 121--123-03) om liknande rättighet. EGD C-68/92 kommissionen mot Frankrike om reklamtjänst. Skrivelse 2004-12-21 (dnr 130 649122-04/111) om mässor. Skrivelse 2004-12-14 (dnr 130 607130-04/111) om klinisk läkemedelsprövning. Koncerntjänster. Transport av el och gas. Exempel 44 om el och gas.

11.3.6 Skrivelse 2004-03-22 (dnr 130 4134-04/1152) om begravningsuppdrag. Nedläggning och underhåll av sjökabel. EGD C-429/97 kommissionen mot Frankrike om omhändertagande av avfall. Skrivelse 2004-12-14 (dnr 130 607130-04/111) om klinisk läkemedelsprövning.

11.3.7 Skattskyldighet.

11.3.8.3 Fastighet. EGD C-68/03 Lipjes om artikel 28b E 3.

11.4 Skrivelse 2004-06-02 (dnr 130 219117-04/1152) om transporttjänst. Exempel 61 om reparation av svarv.
 

Del III
Beskattningsunderlag m.m.

 
12 Beskattningsunderlag Avsnitt 12.4 har till viss del omarbetats.

12.2 EGD C-463/02 kommissionen mot Sverige om torkat foder. Skrivelse 2004-03-31 (dnr 130 1402-04/1152)om KULM-bidrag.

12.3.3 EGD C-412/03 Scandic Gåsabäck om uttag av serveringstjänst. EGD C-230/04 Enkler om användning av rörelsetillgång.

12.4.1 Skrivelse 2004-03-22 (dnr 130 4134-04/1152) om begravningstjänster. SRN 2004-10-05 om kapitalförvaltning.

12.4.2 RÅ 2004 not. 46 om vitvaruförsäkring. SRN 2004-11-16 om försäkringsavgift.
13 Utlägg och vidarefakturering av kostnader 13.2 Skrivelse 2004-03-06 (dnr 130 256490-04/113) om felaktighet faktura.

13.4 Skrivelse 2004-03-22 (dnr 130 4134-04/1152) om begravningstjänster.
14 Skattesatser 14.2.2 KRNSu 2004-08-10 (mål nr 1183-03) om liftkort.

14.3.1.1 RÅ 2004 ref. 7 om trycksak innehållande annonser.

14.3.8 SRN 2004-10-05 om fiskeplats. SRN 2004-03-11 om museijärnväg.
15 Avdragsrätt 15.1.2 EGD C-77/01 EDM om ”out of scope” och C-137/02 Faxworld om förvärv före ett bolags bildande. EGD 268/83 Rompelman om bevisbördan. RÅ 2004 ref. 112 om förvärv i verksamheten (EGD C-97/90 Lennartz, C-415/98 Bakcsi, C-230/94 Enkler, C-4/94 BLP Group, C-98/98 Midland Bank). RÅ 2004 ref. 60 om nyemissionskostnader, (KRNS 2002-11-04 [mål nr 6345-2001] och skrivelse 2003-12-18 [dnr 10862-03/110] om nyemissionskostnad har utgått med anledning av RR:s dom). KRNG 2004-01-08 (mål nr 6867-02) om rådgivning. Skrivelse 2004-10-18 (dnr 130 594445-04/111) om fusionskostnader. RÅ 2004 not. 6 om allmänna omkostnader. RÅ 2004 ref 112 om persondatorer. Skrivelse 2004-12-01 (dnr 130 682100-04/111) om mäklararvode. SRN 2004-06-24 om frikraft.

15.2.3.1 RR-dom 2004-11-08 (mål nr 3678-01) om importmoms.

15.2.10.2 Skrivelse 2004-10-18 (dnr 130 594451-04/111) om stadigvarande bostad. SRN 2004-05-11 och skrivelse 2005-03-01 (dnr 130 111229-05/111) om elevhem. Skrivelse 2005-01-20 (dnr 130 735858-04/111) om tillfällig bostad i rum och stugor. SRN 2004-06-18 om tröskelboende. SRN 2004-10-05 om tillfälligt boende.

15.2.11 RÅ 2004 not. 6 om allmänna omkostnader.

15.5 Skrivelse 2004-03-16 (dnr 130 256490-04-113) om faktura. Auktionsinköp. RÅ 2004 ref. 65 om felaktigt debiterad moms (kommentar avseende RÅ 84 1:67, RÅ 1988 ref. 74, KRNS 1985-03-06 och 1988-09-07 har utgått).
16 Rätt till återbetalning 16.2 Omsättning utomlands (punkten 4).

16.3 10 kap. 5 § ML. 18 kap. 4 b § SBL. Förfarandet. 16.4 EGD C-173/02 Faxworld om förvärv före bildandet. Skrivelse 2004-09-28 (dnr 130 553881-04/111) om momsregistrering.

16.7 Kommentar avseende övergångsbestämmelserna med anledning av slopandet av fiktiv skatt har utgått.
17 Fakturering 17.1 Skrivelse 2004-07-23 (dnr 130 477317-04/1153) om fakturering.

17.2 Självfakturering (punkten 3). Skrivelse 2004-06-02 (dnr 130 394746-04/113) om 11 kap. 4 § ML. Utläggning av fakturering.

17.4.1 Punkt 2 (utländska företag). Punkt 5 (bifirma). Skrivelse 2004-11-12 dnr 130 641266-04/111 om momsbeloppet.

17.4.2 Förenklad faktura (kommentar till punkt 4). Detaljhandeln.

17.5 Kreditnota. Skrivelse 2004-08-16 (dnr 130 407673-04/1152) om kassarabatt. Skrivelser 2004-06-23 (dnr 130 407683-04/1152) och 2004-09-23 (dnr 130 563343-04/113) om kreditnota och hänvisning till ursprungsfaktura.

17.6 Utländsk valuta.

17.8.2 Handling vid byggnadsföretags försäljning av fastighet.

17.12 Skrivelse 2004-08-19 (dnr 130 439981-04/1152) om Purchasing Card.
18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet 18.1 EGD C-152/02 Terra Baubedarf om tidpunkt för avdragsrätt. Skrivelse 2004-09-23 (dnr 565227-04/113) om målet Terra Baubedarf.
 

Del IV
Speciellt om vissa frågor

 
19 Byggnadsverksamhet – Fastighetsförvaltning Avsnitt 19.4 om översikt över fastighetsbegreppet har utgått, varför efterföljande avsnitt har omnumrerats.

19.1 Sjätte direktivet. Anslutningsfördraget.

19.2.2 SRN 2004-06-18 om bostadsmoduler.

19.5 och 19.5.2 Allmänna avtalsvillkoren AB 04.

19.6 Skrivelse 2004-12-21 (dnr 130 740083-04/111) om oinredda vindar.

19.6.1 Visningshus.

19.7 RR-dom 2005-02-17 (mål nr 7395-03) om komplementärs fastighetsförvaltningstjänster. RÅ 2004 ref. 36 och RÅ 2004 not. 116 om fastighetsskötsel. KRNJ 2004-12-02 (mål nr 157--158-02) om lönebidragsanställd. RÅ 2004 not. 94 om uttagsbeskattning när del av fastighet omfattas av frivillig skattskyldighet.
20 Fastighetsområdet 20.2 EGD C-284/03 Temco Europe om restriktiv tolkning av undantag.

20.2.1 SRN 2004-06-18 om bostadsmoduler.

20.2.4 2004-06-15 om arbetsplats med dator.

20.3.4 Skrivelse 2005-01-20 (dnr 130 735858-04/111) om rum och stugor.

20.3.5 Skrivelser 2004-12-22 (dnr 130 735843-04/111), 2004-09-22 (dnr 130 557045-04/113) och 2004-11-01 (dnr 130 624085-04/111) om parkering.
21 Uthyrning av verksamhetslokal 21.1 Uthyrning. EGD C-381/97 Belgocodex och C-269/03 Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg om medlemsstaternas utrymme att närmare reglera den frivilliga skattskyldigheten.

21.2.1 EGD C-315/00 Maierhofer om begreppet uthyrning av fastighet.

21.3.1 Skrivelse 2004-11-01 (dnr 130 624085-04/111) om parkering. Skrivelse 2005-01-20 (dnr 130 735858-04/111) om uthyrning av tillfällig bostad.

21.4 SRN 2004-11-23 om överlåtelse under uppförandeskede.

21.6 Uttagsbeskattning.

21.10.1 Skrivelse 2004-12-01 (dnr 130 682100-04/111) om mäklararvode.

21.10.2 Skrivelse 2004-09-20 (dnr 130 557775-04/113) om retroaktivt avdrag.

21.12.1.1 Skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 749390-04/111) om jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör.

21.12.1.3 Exempel 4.

21.15 Skrivelse 2005-01-24 (dnr 130 33573-05/111) om punkten 8 i övergångsbestämmelserna.
22 Rörelsearrende, franchising m.m. 22.3 SRN 2004-06-15 om arbetsplats med dator.
23 Jämkning av ingående skatt 23.8 SRN 2004-11-23 om överlåtelse vid uppförandeskede. Skrivelse 2004-12-22 (dnr 130 749390-04/111) om jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör.
24 Bilar, bussar och motorcyklar 24.1 KRNG 2001-12-12 (mål nr 4140-2000) om STCC-bil. SKV A 2004:41 om bilförmån.

24.2.1 Privat användning Lastbil (uttagsbeskattning).

24.2.2 Mer än ringa omfattning. Överlåtelse av leasingkontrakt. LR-dom 2004-01-13 (mål nr 206—207-03) om lösen av leasingkontrakt.

24.2.3 EGD C-338/98 kommissionen mot Nederländerna om egen bil i tjänsten.

24.4 Kommentaren om VMB har kortats ned.
25 Fartyg och luftfartyg -
26 Sjukvård, tandvård och social omsorg Avsnitten 26.2 och 26.4 har omarbetats. Ändringar med anledning av att RSV S 1996:7 upphävts.

26.2 LYHS. Medicinsk åtgärd. SRN 2004-11-16 om invaliditetsintyg.

26.4.1 RR-dom 2004-10-08 (mål nr 3368-04) om hemtjänst. Skrivelse 2004-10-22 (dnr 130 606129-04/111) om social omsorg.
27 Utbildning 27.1 Sjätte direktivet (allmännas regi och med det allmännas stöd).

27.2 Uppdragsforskning.

27.3 Underentreprenör.
28 Idrott 28.1 Sjätte direktivet.

28.2 Skrivelse 2004-07-06 (dnr 130 330591-04/1152) om kundaliniyoga. Skrivelse 2005-01-13 (dnr 130 744903-04/111) om fotbollsgolf. Skrivelse 2004-07-01 (dnr 130 330506-04/1152) om äventyrsbanor. Skrivelse 2004-09-17 (dnr 130 544322-04/113) om qigong.

28.3 SRN 2004-06-22 om golflektioner. 28.5 KRNJ 2004-09-01 (mål nr 2651-02) om golfanläggning. KRNG 2004-01-14 (mål nr 6896-02) och KRNJ 2004-12-30 (mål nr 121--123-03) om övergångsersättning.
29 Hästar Avsnittet har omarbetats och i princip skrivits om bl.a. med utgångspunkt från skrivelserna 2004-12-22 (dnr 130 685459-04/111) om verksamhet med hästar, 2004-09-28 (dnr 130 553888-04/111) om mervärdesskatteregistrering och 2004-12-14 (dnr 130 645783-04/111) om hobbyverksamhet.

29.4.1 EGD C-97/90 Lennartz och C-291/92 Armbrecht om ekonomisk verksamhet. KRNJ 2004-01-27 (mål nr 2039-01) om hästuppfödning.
30 Kultur 30.2.1 RÅ 2004 not. 64 om
erotiska telefonmeddelanden.

30.3.2.3
KRNS 2004-11-15 (mål nr 2293-03, 3932--3933-03, 744-03, 863-03, 866-03 och 928--929-03) om fotografier.

30.3.2.4 KRNS 2004-11-15 (mål nr 735-03, 737-03, 743-03) om programledartjänst. KRNS 2004-11-15 (mål nr 739--40-03) om kommentatorstjänst. KRNS 2004-11-15 (mål nr 411-03 och 413-03 om programpresentation.

30.3.3.1
Serveringsföretag (RSV S 1995:20 har upphävts).
31 Massmedieområdet 31.1.3 Förtydligande av vad som avses med framställningstjänst (första stycket). SRN 2004-12-23 om framställningstjänst. SRN 2004-04-27 om omsättning av vara.
32 Serveringstjänster Justeringar med anledning av att RSV S 1995:20 har upphävts.

32.2 Skrivelse 2004-04-02 (dnr 130 229280-04/1152) om gränsdragning mellan serveringstjänst och vara.

32.4 Avsnittet har till viss del omarbetats samt uppdaterats med anledning av EGD C-412/03 Scandic Gåsabäck.
33 Marginalbeskattning – Resetjänster 33.4.2 EGD C-149/01 First Choice Holidays om resebyråns rabatt.
34 Marginalbeskattning – Begagnade varor m.m. 34.2.3 RÅ ref. 45 och EGD C-320/02 Stenholmen om att djur kan anses vara begagnad vara.

34.4 Skrivelse 2005-02-02 (dnr 130 753322-04/111) om bevisbörda.
35 Finansiella tjänster 35.2.2 KRNS 2004-06-15 (mål nr 4890--4893-2000) om betalningsförmedling. SRN 2004-06-15 om kassaservicetjänster. SRN 2004-05-25 om kreditförmedling. EGD C-305/01 MKG och skrivelse 2004-12-20 (dnr 130 676523-04/111) om factoring.

35.2.2 SRN 2004-03-05 om likviditetsgarantitjänst. RÅ 2004 ref. 100 om market maker-tjänster. SRN 2004-10-05 om serviceavtal.

35.3 SRN 2004-03-23 om telefonförsäljning. RR-dom 2004-12-23 (mål nr 7469-03) om fondförsäkring. SRN 2004-10-05 om fondförsäkring.
36 Överlåtelse av vissa tillgångar 36.2 Kommentaren avseende den upphörda (1 nov 1995) s.k. fiktiva skatten har kortats ned.
37 Överlåtelse av verksamhet Avsnittet har omarbetats. Ändringarna har gjorts med utgångspunkt från bl.a. EGD C-497/01 Zita Modes och skrivelse 2004-11-01 (dnr 130 585737-04/111).

37.3
KRNG 2004-06-30 (mål nr 803--804-02) och KRNSu 2004-08-03 (mål nr 359-04) om vidareöverlåtelse.
38 Lager Uppdaterat.
39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. 39.2 RSV-skrivelse 1998-08-24 om skattefrihet för internationella organisationer m.fl. har kompletterats med information om skrivelsens innehåll. Väpnade styrkor.

39.5 Återbetalning i särskilda fall.
40 Utländska företag Avsnittet har omarbetats.

40.2 KRNS 2003-12-15 (mål nr 957-2002) om fast etableringsställe.

40.5 Varor till och från annat EG-land.
41 Konkurs och ackord Uppdaterat.
Bil.1 Skattesatser, momspålägg och omräkningstal -
Bil.2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde F.d. bilaga 3. Uppdaterad.
Bil.3 Mervärdesskattesatser F.d. bilaga 4. Uppdaterad.
Bil.4 Tröskelvärden - undantag för små företag Ny bilaga.
Bil.5 Tröskelvärden - förvärv och distansförsäljning Uppdaterad.
Bil.6 Adresser till myndigheter – återbetalning till utländska företagare m.fl. Uppdaterad.
Bil.7 Adresser till myndigheter – information om respektive lands mervärdesskattesystem Uppdaterad.
Bil.8 Uttrycket mervärdesskatte-registreringsnummer -
Bil.9 Utformning av momsregistreringsnummer Uppdaterad (Belgien).
Bil.10 EG:s institutioner och organ Uppdaterad.
Bil.11 Leveransklausuler -
Bil.12 Vägtrafikregistrets karosserikoder för bussar och lastbilar -
Bil.13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund Svenska Ringetteförbundet.
Bil.14 Översikt - momsregler på kulturområdet -
Bil.15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt -
Bil.16 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté Ny röstfördelning (procedurregler).
Bil.17 Översikt - momsregler inom massmedieområdet -
Bil.18 Byggnads- och verksamhetstillbehör -
Bil.19 Fastighetsbegreppet – översikt Ny bilaga
(fanns tidigare i avsnitt 19.9).
  Lagar och förarbeten Uppdaterad.
  Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd m.m. Uppdaterad.
  Lagrumsregister Uppdaterat inkl genomgång av gamla sökord.
  Register, skrivelser m.m. Uppdaterat inkl genomgång av gamla sökord.
  Rättsfallsregister Uppdaterat inkl genomgång av gamla sökord.
  Sakregister Uppdaterat inkl genomgång av gamla sökord.