Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Återföring av uppskovsbelopp vid Tele2 AB:s inlösenförfarande 2005

Datum: 2006-04-21

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 247397-06/1152

1 Frågeställning och svar

Till Skatteverket har fråga ställts om hur ett beslutat uppskovsbelopp ska hanteras med anledning av den split och obligatoriska inlösen som skett i Tele2 AB (Tele2) under 2005.
 
Skatteverket anser att om en aktie i Tele2 är en mottagen aktie pga ett aktiebyte ska uppskovsbeloppet fördelas på samtliga splittade aktier dvs. både på de "vanliga" aktierna och inlösenaktierna. Eftersom ett uppskovsbelopp ska återföras om en mottagen aktie övergår till någon annan eller den inte längre existerar ska i vissa fall en del av beslutat uppskovsbelopp för Tele2-aktien återföras vid 2006 års taxering.
 
Vidare anser Skatteverket att uppskovsbeloppet ska fördelas på det sätt att så stor del av uppskovsbeloppet ska återföras som motsvarar inlösenaktiens marknadsvärde i förhållande till Tele2-aktiens marknadsvärde vid avskiljandet av inlösenaktierna. Detta innebär att 4,5 % av uppskovsbeloppet ska föras över till inlösenaktierna och denna del av uppskovsbeloppet måste återföras vid 2006 år taxering 
 

2 Bakgrund

Tele2 som frågan avser bytte namn under 2001. Bolaget hette tidigare Netcom AB (Netcom). Aktierna i Netcom delades ut från Industriförvalnings AB Kinnevik (Kinnevik) under 1996.
 
Vid två tillfällen under 1999 och 2000 fick aktieägarna i Kinnevik inköpsrätter i Société Européenne de Communication S.A. (SEC).
 
Under 2000 köpte Netcom upp aktierna i SEC. Som ersättning vid bytet erbjöds aktier i Netcom. Vid detta byte var reglerna om andelsbyte tillämpliga. Detta innebär att vissa aktieägare i Tele2 har beslutade uppskovsbelopp avseende detta bolag.
 
Under 2005 genomförde Tele2 en split 4:1 följd av en obligatorisk inlösen varvid var fjärde aktie löstes in.

Enligt turordningsreglerna i 49 kap 28 § IL så ska gamla aktier anses avyttrade före mottagna aktier. Aktierna i Netcom som erhållits vid utdelningen från Kinnevik anses vara gamla andelar och de aktier som erhållits vid bytet av aktier i SEC mot aktier i Netcom anses vara mottagna andelar.
 
I 49 kap. 19 § IL anges att ett uppskovsbelopp som avser en mottagen andel ska tas upp som intäkt senast det beskattningsår andelen övergår till någon annan eller upphör att existera.
 
Av 49 kap. 30 § inkomstskattelagen (IL) framgår att om anskaffningsutgiften för en mottagen andel ska fördelas på flera andelar på grund av en split, ska alla dessa nybildade andelar anses som mottagna andelar. Vidare framgår att vid en sådan split ska uppskovsbeloppet för de tidigare mottagna aktierna fördelas på de nybildade aktierna.

3 Skatteverkets bedömning


 
Vid den inlösen som Tele2 genomförde under 2005 löstes var fjärde aktie in av bolaget. Denna inlösen var obligatorisk. Skatteverket anser att om en aktie i Tele2 är en mottagen aktie pga ovan beskrivna aktiebyte ska uppskovsbeloppet fördelas på samtliga mottagna splittade aktier.
 
Vidare anser Skatteverket att detta innebär att i de fall där mottagna aktier löst in ska en del av uppskovsbeloppet återföras. Detta eftersom uppskovsbeloppet ska återföras i enlighet med 49 kap 19 § IL.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning ska denna fördelning inte ske proportionellt utan så stor del av uppskovsbeloppet ska återföras som motsvarar inlösenaktiens i Tele2:s marknadsvärde i förhållande till Tele2-aktiens marknadsvärde vid avskiljandet av inlösenaktien.   
 
Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 18 maj 2005 då den lägsta betalkursen för B-aktier i Tele2 var 221,50 kr. Inlösenaktierna var marknadsnoterade från och med den 24 maj 2005. Den lägsta betalkursen denna dag var 9,95 kr för inlösenaktier av både serie A och B. Av uppskovsbeloppet för både A- och B-aktier i Tele2 bör därför (9,95:221,50 =) 4,5 procent föras över till inlösenaktierna.

Den som löst in aktier i Tele2 och som har ett beslutat uppskovsbelopp kan ha ägt både gamla, mottagna och nya aktier. Återföring av uppskovsbelopp blir endast aktuellt om någon mottagen aktie har löst in. Detta innebär att beskattningskonsekvenserna för olika aktieägare med uppskovsbelopp kan variera.
 
Exempel
B köpte 1150 aktie i SEC under 1999. B accepterade bytet mellan SEC och Netcom (nuvarande Tele2). Vid bytet fick B 100 aktier Netcom som ersättning. B har ett beslutat uppskovsbelopp på 15 000 kr. B har 100 mottagna aktier.
 
Vid spliten 2005 får B 300 aktier och 100 inlösenaktier i Tele2. Alla dessa aktier är mottagna aktier. I detta fall så ska uppskovsbeloppet för 100 aktier återföras. Det belopp som ska återföras är (4,5 % x 15 000 =) 675 kr.