Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om Handledning för mervärdesskatt 2006

Datum: 2006-04-25

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 255269-06/1152
Handledning för mervärdesskatt 2006 har levererats från tryckeriet.
 
Årets upplaga består av två delar. Del 1 innehåller avsnitten 1-18, del 2 innehåller avsnitten 19-41 och bilagorna 1-19 samt förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2006. Den har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanlig allmän uppdatering och korrigering gjorts. I årets upplaga har dessutom begreppen moms, ingående moms och utgående moms ersatts med begreppen mervärdesskatt, ingående skatt och utgående skatt.

Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.
 

Del 1

 

Förord
Nyheter: Uppdaterat.

Förkortningslista
Nyheter: Uppdaterat.

 

1          Definitioner och begrepp

 
Nyheter: Tredimensionell fastighetsindelning. Vinstmarginalbeskattning.
 

2          Ändringar den 1 juli 1994 - den 1 januari 2006


 
Nyheter: Ändringar den 1 januari 1990 - 30 juni har utgått. 1 juli 2006.

 

3          Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.3 Avsnittet har till viss del skrivits om. 3.2.4-3.2.6 Avsnitten har omnumrerats. 3.2.6 Skatteverkets skrivelse 2005-10-03 (dnr 131 530196-05/111) om skadeståndsanspråk. KRNJ 2005-11-22 (mål nr 1914—1915-04), KRNS 2005-04-12 (mål nr 4790-04 och 4792-04) och KRNG 2004-09-09 (mål nr 4062-03) om frågan huruvida avdragsrätten kan existera på egen hand. 3.4.3 Skatteverkets skrivelse 2005-11-25 (dnr 131 624795-05/111) om särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration.

4          Skattskyldighet

Nyheter: 4.3.1 SRN 2005-06-23 om GIF. 4.5.5 Nytt avsnitt, RR 2005-12-27 (mål nr 4010-03) om felaktigt debiterad mervärdesskatt.

5          Skatteplikt

Nyheter: -
 

6          Undantag från skatteplikt

Nyheter: 6.7 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 15 om vissa begrepp avseende investeringsguld samt Platinum Nobles. Skatteverkets skrivelse 2005-05-18 (dnr 131 285713-05/111) om dentalguld. 6.12.5 EGD förenade målen C-453/02 och C-462/02 (Linneweber) om offentlig spelaktör.

 

7          Omsättning


 
Nyheter: 7.1 RSV skrivelse 2002-11-08 (dnr 5373-02/120) har utgått. 7.2 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 3.2 om leverans av vara eller tjänst. EGD C-435/03 (BATI) om stöld av varor. 7.3 SRN 2005-05-31 om trafikförsäkringsavgifter. Skatteverkets skrivelse 2005-03-31 (dnr 130 164796-05/111) om insatskapital. EGD C-465/03 (Kretztechnik) om nyemission. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 3.1 om optioner och terminer. SRN 2005-03-11 och RR 2006-02-23 (mål nr 2124-05) om kapitalförvaltningstjänster. SRN 2005-06-23 om bolagsmäns tillhandahållande av byggnadsarbeten åt ett handelsbolag. SRN 2005-11-16 om management agreementavtal. SRN 2005-05-16 om vinstandel i enkelt bolag. KRNS 2005-07-08 (mål nr 4313-04) om utbyggnad av allmän trafikplats. SRN 2005-04-26 om fackligt förtroendeuppdrag. SRN 2005-12-21 om stilleståndsersättning. Skatteverkets skrivelse 2005-04-15 (dnr 130 163113-05/111) om prästlönetillgångar. KRNS 2005-07-07 (mål nr 2606-04 och 2608-04) om anknuten förvaltning. 7.4 RSV PM 1992-03-13 (dnr 18052-92/212) har utgått. Skatteverkets skrivelse 2005-02-14 (dnr 130 673024-04/111) om bredbandsutbyggnad. Skatteverkets skrivelse 2005-09-02 (dnr 130 455977-05/111 om sponsorbidrag. 7.6.2.1 Rå 2005 ref. 20 om personalmåltider mot ersättning. Skatteverkets skrivelse 2005-03-17 (dnr 130 653043-04/111) om privat användning av verksamhetstillgångar.

8          Yrkesmässig verksamhet


 
Nyheter: 8.2 EGD C-32/03 (I/S Fini H) om avslutande aktiviteter. EGD C-8/03 (BBL) om s.k. SICAV-bolag. 8.3.3 Skatteverkets skrivelse 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111) om idrottsutövares verksamhet. 8.3.4 SRN 2005-12-21 om stilleståndsersättning. KRNS 2005-09-16 (mål nr 2638-05) om ändrad verksamhetsinriktning. 8.3.5 EGD C-60/90 (Polysar) och C-155/94 (Wellcome Trust) om holdningbolag. 8.4.3.1 Skatteverkets skrivelse 2005-06-22 (dnr 130 268378-05/111) om parkeringsplatser. 8.4.3.2 RSV skrivelse 1991-01-31 (dnr 2962-91/D29) har utgått. 8.6.2 RSV skrivelse 1999-01-19 (dnr 531-00/110) har utgått. Skatteverkets skrivelse 2005-04-15 (dnr 130 163113-05/111) om prästlönetillgångar.

 

9          Skattesubjekt


 
Nyheter: 9.2 EGD C-173/02 (Faxworld) om förvärv före slutligt bildande av bolag. 9.3 RR 2005-02-17 (mål nr 7395-03) om delägares tillhandahållande av tjänster åt bolaget. SRN 2005-11-16 om utomstående person utförande av tjänster åt handelsbolag. SRN 2005-06-23 om bolagsmäns tillhandahållande till handelsbolag. EGD C-23/98 (Heerma) om delägares uthyrning till bolag. 9.4 SRN 2005-05-16 om lotteriverksamhet. 9.7 RSN 1969:30.9 har utgått. RÅ 1995 not. 16 har utgått. 9.9 RÅ 2002 ref. 13 om samfällighetsförening. 9.10 RR 2005-09-07 (mål nr 2129-2004) om nära organisatoriska och ekonomiska samband. SRN 2005-05-16 om näringsidkares fasta driftställe i Sverige.

 

10     Beskattningsland - varor

Nyheter: 10.1.3 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 11 och 12 om leverans on-line. RSV PM 1998-05-19 (dnr 4743-98/900) har utgått. 10.2.1 Omvänd skattskyldighet. 10.2.2.4 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 22 om frigräns. 10.2.4 EGD C-58/04 (Köhler) om uppehåll utanför EG. 10.3.8 Skatteverkets skrivelse 2005-04-14 (dnr 130 176101-05/111) om kontroll av köparens VAT-nummer och dokumentation. 10.4.1 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 21 om destinationslandets beskattningsrätt. 10.4.2.2 RR 2005-11-25 (mål nr 7922-03) om stadigvarande användning. 10.7.2 Skatteverkets skrivelse 2005-10-04 (dnr 131 176106-05/111) om export i sista ledet. Skatteverkets skrivelse 2005-10-04 (dnr 131 176106-05/111) om utländsk företagare hämtar varan. 10.7.3 Avdragsförbud. 10.7.6 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 17 om beräkning av beloppsgränsen 200 kr. 10.7.7 Avsnittet om garantiåtagande har utgått, vilket medfört att avsnittet om dokumentation omnumrerats. 10.9.5 RÅ 1999 not. 245 har utgått. 10.10.3.1 Nytt exempel om export (exempel 37), vilket innebär att efterföljande exempel har omnumrerats.

 

11     Beskattningsland - tjänster


 
Nyheter: 11.1.1 Avsnittet har till viss del arbetats om. EGD C-327/94 (Dudda) och C-167/95 (Linthorst) om klassificering av tjänster. KRNJ 2005-09-09 (mål nr 3247—3248-04) om säljarens utredningsskyldighet. Skatteverkets skrivelse 2003-04-23 (dnr 3325-03/100) har utgått. RSV PM 1998-05-19 (dnr 4743-98/900) har utgått. 11.1.4 Nytt avsnitt. 11.2.1 Skatteverkets skrivelse 2005-06-21 (dnr 130 318867-05/111) om tjänster ombord på fartyg och luftfartyg. 11.3.3 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 5 om montering av maskindelar. 11.3.4 EGD C-327/94 (Dudda) om artistiska framträdande. Skatteverkets skrivelser 2006-01-18 (dnr 131 655475-05/111) om artistiskt framträdande. EGD C-452/03 (RAL) om underhållsmässig tjänst. Skatteverkets skrivelse 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111) om idrott. Skatteverkets skrivelse 2005-12-06 (dnr 131 580052-05/111) om idrottstränare. Skatteverkets skrivelse 2005-06-17 (dnr 130 277667-05/111) om jockey eller kusk. 11.3.5 EGD C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV Bank) om konsulter, advokater, revisorer eller ingenjörer. EGD C-145/96 (Hoffman) om liknande tjänst. EGD C-167/95 (Linthorst) om veterinär. Skatteverkets skrivelse 2005-03-22 (dnr 130 19617-05/111) om begreppen förvärvas här respektive förvärvas i. Skatteverkets skrivelser 2005-08-31 (dnr 130 377585-05/1119 och 2005-10-10 (dnr 131 472941-05/111) om utsläppsrätter. Skatteverkets skrivelse 2005-03-01 (dnr 130 665976-04/111) om modelluppdrag. SRN 2005-12-01 om hårstylister. SRN 2005-06-23 om koncerntjänster. Skatteverkets skrivelse 2005-12-06 (dnr 131 580052-05/111 om idrottstränare. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 6 om textöversättning. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 8 om hantering av återbetalningar åt utländska företagare. Skatteverkets skrivelse 2005-11-30 (dnr 131 580049-05/111) om skadereglering. EGD C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV Bank) om tillhandahållande av standardprogramvara som specialanpassats till köparens behov. Skatteverkets skrivelse 2005-12-21 (dnr 131 621372-05/111) om bank- och finansieringstjänst. SRN 2005-02-03 om fakturasevice. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 10 om uthyrning av lös egendom. KRNJ 2005-09-09 (mål nr 3247—3248-04) om omsättning av telefonkort. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 11 om elektroniska tjänster. SRN 2005-05-16 om drift av IT-miljö. RR 2005-11-21 (mål nr 2201-05) om TV-sändningar. 11.3.6  Skatteverkets skrivelse 2005-06-17 (dnr 130 277667-05/111) om hästtränare. Skatteverkets skrivelse 2005-12-06 (dnr 131 580052-05/111) om idrottstränare. Skatteverkets skrivelse 2005-03-01 (dnr 130 665976-04/111) om modelluppdrag. Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 4 om begravningsuppdrag. 11.3.7 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 10 om transportmedel. 11.3.8.1  Skatteverkets skrivelse 2005-12-06 (dnr 131 377592-05/111) om förmedlingstjänster. 11.3.8.3 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 9 om handelsagenter. 11.4 Exempel 62 har utgått.

 

12     Beskattningsunderlag

Nyheter: 12.1 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 13 om avgifter som erläggs vid betalning med kredit- eller betalkort. Skatteverkets skrivelse 2005-07-08 (dnr 130 649158-04/111) om rättelser i efterhand. 12.2 SRN 2005-06-16 om inkassoavgift. 12.3.3 Avsnittet har arbetats om och avsnitten 12.3.4 och 12.3.5 har infogats i avsnittet. 12.3.3.1 RÅ 2005 not. 51 om uttag av serveringstjänst. 12.3.3.2 Skatteverkets skrivelse 2005-03-17 (dnr 130 653043-04/111) om privat användning av rörelsetillgång. EGD C-230/94 (Enkler), C-193/91 (Mohsche) och C-269/00 (Seeling) om privat användning av rörelsetillgång. 12.4 EGD C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV Bank) om huvudsaklighetsbedömning. 12.4.2 SRN 2005-02-03 om fakturaservice. 12.5 KRNS 2005-12-22 (mål nr 4072-03, 4074-03) om oljebolags bonus/rabatt. 12.9.2 SRN 2005-09-29 om beräkning av beskattningsunderlag med anledning av faktureringsdirektivet.

 

13     Utlägg och vidarefakturering av kostnader

Nyheter: 13.2 Skatteverkets skrivelse 2005-09-06 (dnr 131 471453-05/111) om slutligt betalningsansvar. 13.4 Skatteverkets skrivelse 2005-09-06 (dnr 131 471453-05/111) om avhysning.

 

14     Skattesatser

Nyheter: 14.2 Nytt avsnitt, vilket innebär att de efterföljande avsnitten har omnumrerats. 14.3.1 Skatteverkets skrivelse 2005-10-03 (dnr 131 176135-05/111) om giltighetsmärken. 14.4.1.1 SRN 2005-06-17 om tidning innehållande annonser. 14.4.1.2 RÅ 2005 ref. 6 om skolfotokataloger. Skatteverkets skrivelse 2005-02-08 (dnr 130 715636-04/111) om stick- och sömnadsbeskrivning.

15     Avdragsrätt

Nyheter: 15.1.2 KRNS 2005-09-16 (mål nr 2638-05) om förvärv i verksamheten. Skatteverkets skrivelse 2005-06-02 (dnr 130 304122-05/111) om förvärv delvis för verksamheten. EGD C-291/92 (Armbrecht), C-415/98 (Bakcsi), C-269/00 (Seeling), C-97/90 (Lennartz) och C-25/03 (HE) om förvärv delvis för verksamheten. RSV skrivelse 2000-03-13 (dnr 2664-00/110) har utgått. EGD C-80/95 (Harnas & Helm), C-77/01 (EDM), C-306/94 (Régie dauphinoise) och C-155/94 (Wellcome Trust) om försäljning av aktier. Skatteverkets skrivelse 2005-05-23 (dnr 130 299787-05/111) om försäljning av aktier. Skatteverkets skrivelse 2005-04-26 (dnr 130 228909-05/111) om motion och friskvård. Skatteverkets skrivelse 2005-05-10 (dnr 130 259915-05/111) om konkursförvaltararvode. 15.2.4-15.2.13 Avsnitten har omnumrerats. 15.2.6 Skatteverkets skrivelse 2005-06-14 (dnr 130 300385-05/111) om koncernslussning. 15.2.11.2 KRNG 2004-09-09 (mål nr 3824-04), KRNSu 2004-10-27 (mål nr 1110-03), KRNS 2005-05-30 (mål nr 2592-04), KRNS 2005-09-02 (mål nr 7079-03) om stadigvarande bostad. Samlad bedömning. RÅ 2005 ref. 34 om tillfälligt boende. 15.2.11.4 Nytt avsnitt. Vissa varuleveranser till fartyg. 15.2.12 Skatteverkets skrivelse 2005-09-02 (dnr 130 455977-05/111) om stimulans av nyföretagande. 15.5 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 18 om importdokument.

 

16     Rätt till återbetalning av ingående skatt

Nyheter: Uppdaterat.
 

17     Fakturering


 
Nyheter: 17.1 Samlingsfaktura. 17.2 Skatteverkets skrivelse 2006-02-14 (dnr 131 81324-06/111) om flera fakturor i samma handling. 17.4.1 Skatteverkets skrivelse 2006-01-13 (dnr 131 19703-06/111) om löpnummerserier. 17.4.2 Skatteverkets föreskrift (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura. Skatteverkets skrivelse 2006-02-15 (dnr 131 81324-06/111) om mindre belopp då flera fakturor förekommer i samma handling. Skatteverkets skrivelse 2005-06-27 (dnr 130 357195-05/111) om identifiering av säljaren. Skatteverkets skrivelse 2005-03-11 (dnr 130 150780-05/111) om vinstmarginalbeskattning. 17.4.3 Nytt avsnitt. Skatteverkets skrivelse 2004-03-31 (dnr 130 1402-04/1152) om bidrag kopplat till priset. 17.5.1 RR 2005-12-27 (mål nr 4010-03) om felaktigt inbetald utgående skatt. 17.5.2 Skatteverkets skrivelse 2005-09-30 (dnr 131 505964-05/111) om hänvisning till ursprungsfaktura. 17.6 Skatteverkets skrivelse 2005-03-08 (dnr 130 135753-05/111) om omräkningskurs.

 

18     Tidpunkt för redovisningsskyldighet


 
Nyheter: 18.1 Skatteverkets skrivelse 2006-01-31 (dnr 131 25306-06/111) om delägare i enkelt bolag. 18.2 Skatteverkets skrivelse 2005-05-02 (dnr 130 237238-05/111) om mjölkkvoter

Lagrumsregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.

Rättsfallsregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.

Register - skrivelser m.m.
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.

Sakregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.

 

Del 2

Förord
Nyheter: Uppdaterat.

Förkortningslista
Nyheter: Uppdaterat.

19     Byggnadsverksamhet - Fastighetsförvaltning

Nyheter: 19.2 Avsnittet har omarbetats, avsnitten 19.2 och 19.3 om fastighetsbegreppen i JB och ML har slagits ihop till ett gemensamt avsnitt, vilket innebär att efterföljande avsnitt har omnumrerats. 19.2.1 Avsnittet har till viss del skrivits om. 19.2.2 Skatteverkets skrivelse 2005-12-20 (dnr 131 695183-05/111) om tredimensionell fastighet. 19.2.2.1 RR 2005-06-17 (mål nr 4129-04) om bostadsmoduler. 19.2.3 Avsnittet har till viss del skrivits om. 19.6 SRN 2005-06-23 om bolagsmäns tillhandahållande av byggnadsarbeten åt HB.

 

20     Fastighetsområdet

Nyheter: 20.2.1 RR 2005-06-17 (mål nr 4129-04) om bostadsmoduler. 20.2.3 Skatteverkets skrivelse 2005-06-03 (dnr 130 329765-05/111) om lokaler utrustade för vårdverksamhet. 20.2.4 RR 2005-06-07 (mål nr 4209-04) om arbetsplats med dator. KRNJ 2005-09-07 (mål nr 2945-03) om utrymme för spelverksamhet. 20.3.4 Skatteverkets skrivelse 2005-10-03 (dnr 131 176135-05/111) om giltighetsmärken för camping. Skatteverkets skrivelse 2005-03-01 (dnr 130 111229-05/111) om elevhem. 20.3.5 EGD C-173/88 (Morten Henriksen) och C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) om parkeringsplatser. RÅ 2003 ref. 99 om kommunal parkeringsverksamhet. Skatteverkets skrivelse 2005-06-22 (dnr 130 268378-05/111 om kommunal parkeringsverksamhet. SRN 2005-06-16 om upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende. Skatteverkets skrivelse 2005-06-17 (dnr 130 357200-05/111) om husvagnar och båtar. EGD C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) och C-173/88 (Morten Henriksen) om husvagnar och båtar. 20.3.6 EGD C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) och C-173/88 (Morten Henriksen) om parkeringsplatser. RSV/FB Im 1980:2 har utgått. 20.3.10 Trängselskatt.

 

21     Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: 21.1 EGD C-12/98 (Far) och C-269/03 (Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg) om medlemsstaternas valfrihet. 21.2.2 KRNG 2005-11-23 (mål nr 4787-04) om stadigvarande användning. 21.4 Avsnittet har till viss del arbetats om. 21.5 Avsnittet har till viss del arbetats om. RR 2005-12-27 (mål nr 4010-03 om felaktigt debiterad mervärdesskatt. 21.8-21.14 Avsnitten har numrerats om, bl.a. på grund av att avsnittet om hyresgästs avdragsrätt har flyttats till avsnitt 21.9.4.
21.8 Skatteverkets skrivelse 2005-11-22 (dnr 131 624144-05/111) om redovisningsperiod för retroaktivt avdrag. Nytt exempel. 21.9.1 Skatteverkets skrivelse 2004-10-04 (dnr 130 573672-04/111)om kostnader efter frånträde. 21.9.2 Skatteverkets skrivelse 2005-11-22 (dnr 131 624144-05/111) om redovisningsperiod för retroaktivt avdrag. 21.12.4 Skatteverkets skrivelse 2005-11-25 (dnr 131 624795-05/111) om särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration.

 

22     Rörelsearrende, franchising m.m.


 
Nyheter: 22.3 RR 2005-06-07 (mål nr 4209-04) om tillgång till särskild utrustning.
 

23     Jämkning av ingående skatt

Nyheter: 23.2 EGD C-378/02 (Waterschap Zeeuws Vlaanderen) om myndighets rätt till jämkning. 23.3 EGD 51/79 (Verbond nederlandse ondernemingen) om definition av investeringsvara. 23.5 Skatteverkets skrivelse 2005-10-11 (dnr 131 436951-05/111) om ändrad användning. EGD förenade målen C-487/01 och C-7/02 (Gemeente Leusden) om lagändring. 23.12 Skatteverkets skrivelse 2005-01-24 (dnr 130 33573-05/111) om beräkning av korrigeringstiden.
 

24     Bilar, bussar och motorcyklar


 
Nyheter: 24.1 Skatteverkets skrivelse 2006-01-18 (dnr 131 25302-06/111) om personbilsbegreppet. RÅ 2005 ref. 23 om STCC-bil. 24.2.1 Skatteverkets skrivelse 2005-09-16 (dnr 131 484706-05/111) om skattefri omsättning. Skatteverkets skrivelse 2005-10-11 (dnr 131 436951-05/111) om jämkning vid ändrad användning. 24.2.2 Leasingavtal upphör. KRNG 2005-06-23 (mål nr 1340—1341-01) om överlåtelse av leasingkontrakt. 24.3.5.1 Skatteverkets skrivelse 2005-10-11 (dnr 130 436951-05/111) om jämkning. 24.3.5.2 Skatteverkets skrivelse 2005-03-17 (dnr 130 653043-04/111) om beskattningsunderlag. 24.4 RR 2005-11-25 (mål nr 7922-03) om EG-förvärv av ny bil.

 

25     Fartyg och luftfartyg

Nyheter: 25.6 Skatteverkets skrivelse 2005-06-21 (dnr 130 318867-05/111) om tjänster tillhandahållna ombord.
 

26     Sjukvård, tandvård och social omsorg


 
Nyheter: 26.2 Skatteverkets skrivelse 2005-06-15 (dnr 130 146848-05/111) om vissa tjänster av legitimerad läkare. Skatteverkets skrivelse 2005-10-20 (dnr 131 525141-05/111) om hälsointyg. 26.2.1 EGD C-394/04 (Ygeia) om verksamhet närbesläktad med sjukvård. 26.2.3 Lagändring 1 april 2006. 26.3 Skatteverkets skrivelse 2005-06-15 (dnr 130 70904-05/111) om tandreglering m.m. 26.4.1 EGD C-498/03 (Kingcrest) om privat enhet som drivs i vinstsyfte. SRN 2005-10-14 om kontraktsvård. 26.4.3 SRN 2005-02-17 om färdtjänster.

 

27     Utbildning


 
Nyheter: 27.3 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 14 om yrkesutbildning. SRN 2005-06-28 om ett bolags tillhandahållande av utbildning åt ett landsting.

 

28     Idrott


 
Nyheter: 28.1 Skatteverkets skrivelse 2005-08-30 (dnr 130 383808-05/111) om tillämpningen av undantaget i 3 kap. 11 a § ML. 28.2 KRNG 2005-06-10 (mål nr 5828-04) om turkiskt bad. Skatteverkets skrivelse 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111) om prispengar. 28.3 RÅ 2005 ref. 11 om golflektioner.
 

29     Hästar


 
Nyheter: 29.2.5 Nytt avsnitt, vilket innebär att efterföljande avsnitt om central redovisning har omnumrerats. Skatteverkets skrivelse 2005-06-17 (dnr 130 277667-05/111) om tränares och kusk/jockeys tillhandahållanden. 29.3 Skatteverkets skrivelse 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111) om omsättningsland. 24.4.2 Nytt avsnitt, vilket innebär att efterföljande avsnitt om uttagsbeskattning har omnumrerats. Skatteverkets skrivelse 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111) om ridsport. Skatteverkets skrivelse 2005-06-17 (dnr 130 277677-05/111) om hästtränare.

30     Kultur


 
Nyheter: 30.2.1 SRN 1995-04-28 har utgått. RR 2005-12-07 (mål nr 835-05) om förenings vidareförsäljning av utövande konstnärs framförande av ett konstnärligt verk. RR 2005-11-23 (mål nr 8584-03) om utövande konstnär. Skatteverkets skrivelse 2006-01-18 (dnr 131 655475-05/111) om utövande konstnär. 30.3.2.4 Skatteverkets skrivelse 2006-01-18 (dnr 131 655475-05/111) om filminspelning. 30.3.3.2 EGD C-204/03 (kommissionen mot Spanien) om begränsning av avdragsrätten med hänsyn till subventioner.
 

31     Massmedieområdet


 
Nyheter: 31.1.1 SRN 2005-06-16 om medlemsförhållande. 31.2 RSV/FB IM 1983:10 och RÅ 1991 not. 234 har utgått.
 

32     Serveringstjänster


 
Nyheter: 32.2 RÅ 2005 not. 51 om livsmedel eller serveringstjänst. 32.4.2 RÅ 2005 not. 51 om uttagsbeskattning. 32.4.3 Anställds kost vid tjänsteresor.
 

33     Marginalbeskattning - Resetjänster

Nyheter: 33.2.2 EGD C-200/04 (iSt) om turistresor. 33.3.3 Egenproducerad deltjänst. RSV skrivelse 1999-03-05 (dnr 1266-99/100) har utgått. EGD C-291/03 (MyTravel) om värdering av den egna tjänsten.
 

34           Marginalbeskattning - Begagnade varor m.m.


 
Nyheter: 34.2.2 EGD C-280/04 (Jyske Finans) om del av leasingstock. 34.2.3 KRNSu 2005-08-11 (mål nr 707—708-05) om begagnat motorcykelchassi. 34.4 KRNJ 2005-05-30 (mål nr 1604—1607-04) och KRNG 2005-10-18 (mål nr 890—892-04) om undersökningsplikt. 34.5.3 Nytt exempel. 34.6 RÅ 2004 ref. 65 om god tro. 34.7 Skatteverkets skrivelse 2005-03-11 (dnr 130 150780-05/111) om förenklad faktura.

 

35     Finansiella tjänster


 
Nyheter: 35.2.1 SRN 2005-10-11 om upplåning och utlåning. RÅ 2005 not. 61 om förmedling av låneansökning. 35.2.2 SRN 2005-12-21 om omsättning och förmedling av värdepapper. SRN 2005-12-22 om företagsöverlåtelse. SRN 2005-07-01 om förmedling av köp och säljorder, courtagedelning. SRN 2005-03-14 om förvaltning av kapital. 35.3 SRN 2005-03-14 om försäkringsbolags tillhandahållande av beräkningstjänster m.m. EGD C-472/03 (Arthur Andersen) om tjänster avseende backofficeverksamhet. SRN 2005-02-15 om samarbetsavtal. Kommentaren avseende RÅ 1995 not. 105 har kortats ner. RR 2005-12-27 (mål nr 2419-04) om telefonförsäljning. RR 2005-09-30 (mål nr 6333-04) om fondförsäkring.
 

36     Överlåtelse av vissa tillgångar


 
Nyheter: 36.2 Skatteverkets skrivelse 2005-09-16 (dnr 131 484706-05/111) om utköpta leasingbilar.
 

37     Överlåtelse av verksamhet


 
Nyheter: Uppdaterat.

 

38     Lager


 
Nyheter: 38.2 Upplagshavare.

 

39     Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter: Uppdaterat.

40     Utländska företagare - plats för etablering


 
Nyheter: 40.1 Avsnittet har till viss del skrivits om. 40.2 Kommentaren avseende näringsidkare har utgått, eftersom redogörelsen återfinns i annat avsnitt. Kommentaren avseende 5 kap. 7 § ML har kortats ner, eftersom redogörelsen återfinns i annat avsnitt. Exemplet har förtydligats och kompletterats med ytterligare ett exempel. 40.5.2 Rådets förordning (EG) nr 1777/2005 artikel 20 om den särskilda beskattningsordningen. 40.6 Åttonde och trettonde direktiven. 40.6.1 EGD C-302/93 (Debouche) om förutsättningar för rätt till återbetalning enligt åttonde direktivet.
 

41     Konkurs och ackord


 
Nyheter: 41.3.11 Skatteverkets skrivelse 2005-05-10 (dnr 130 259915-05/111) om avdragsrättens omfattning.
 

Bilaga 1 Historik - skattesatser enligt ML
Nyheter: Endast redaktionell ändring.

Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde
Nyheter: -

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EG
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrade uppgifter avseende Grekland, Portugal och Norge.

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EG - undantag för små företag
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrade uppgifter avseende Slovakien, Slovenien Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

Bilaga 5 Tröskelvärden inom EG - förvärv och distansförsäljning
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrade uppgifter avseende Cypern, Portugal, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien och Ungern.
 
Bilaga 6 Adresser till myndigheter - återbetalning till utländska företagare m.fl.
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrade uppgifter avseende Slovakien och Norge.

Bilaga 7 Adresser till myndigheter - information om respektive lands mervärdesskattesystem
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrade uppgifter avseende Danmark, Nederländerna och Norge.
 
Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG
Nyheter: Information om var uppgifterna har hämtats. Ändrad uppgift avseende Tjeckien.
 
Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG
Nyheter: Endast redaktionella ändringar.
 
Bilaga 10 EU:s institutioner och organ
Nyheter: Uppdaterat.
 
Bilaga 11 Leveransklausuler
Nyheter: Uppdaterad med hänsyn till INCOTERMS 2000.
 
Bilaga 12 Vägtrafikregistrets karosserikoder för bussar och lastbilar
Nyheter: -
 
Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges riksidrottsförbund
Nyheter: Uppdaterat.
 
Bilaga 14 Översikt - mervärdesskatteregler på kulturområdet
Nyheter: Uppdaterat.
 
Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt
Nyheter: -

Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté
Nyheter: Hänvisning till rådets förordning (EG) nr 1777/2005.

Bilaga 17 Översikt - mervärdesskatteregler inom massmedieområdet
Nyheter: Uppdaterat.
 
Bilaga 18 Byggnads- och verksamhetstillbehör
Nyheter: Uppdaterat.

Bilaga 19 Översikt - fastighetsbegreppet
Nyheter: -
 
Förteckning; Lagar och förarbeten
Nyheter: Uppdaterat.
 
Förteckning; Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd m.m.
Nyheter: Uppdaterat.
 
Lagrumsregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.
 
Rättsfallsregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.

Register - skrivelser m.m.
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.
 
Sakregister
Nyheter: Gemensamt för del 1 och del 2. Uppdaterat.