Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Beskattningskonsekvenser för svenska aktieägare i Fortum Abp med hänsyn till bolagets utdelning av aktierna i Neste Oil Abp

Datum: 2006-01-24

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 52514-06/1152

1 Frågeställning och svar

Du har ställt en fråga till Skatteverket om utdelningen av aktierna i Neste Oil Abp (Neste Oil) medför någon beskattningskonsekvens för de aktieägare i Fortum Abp (Fortum) som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Skatteverket har gjort den bedömningen att utdelningen av aktierna i Neste Oil ska beskattas enligt huvudregeln i 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). I dessa fall ska utdelningsvärdet vara aktiens marknadsvärde vid utdelningen. Utöver sakutdelningen har även aktieägaren fått kontantutdelning.

Skatteverket anser att för varje aktie i Fortum anses aktieägaren fått utdelning med sammanlagt 39,75 kr. Varje aktie i Neste Oil får anses anskaffad för 137,67 kr.

1.1 Bakgrund

Ordinarie bolagsstämma i Fortum beslutade den 31 mars 2005 att till aktieägarna dels betala ut kontant utdelning med 0,58 €, dels dela ut 85 procent av bolagets aktier i Neste Oil. För fyra aktier i Fortum fick aktieägaren en aktie i Neste Oil.

Avstämningsdag för att få kontantutdelning och aktier i Neste Oil var den 5 april 2005. Kontantutdelningen betalades ut den 15 april och aktierna fanns tillgängliga på aktieägarnas finska värdeandelskonto (motsvarar konto på VPC) den 18 april 2005.

Den 15 april 2005 meddelade bolaget i ett pressmeddelande att försäljningspriset, för de 15 procent av aktierna i Neste Oil, som inte delats ut, hade bestämts till 15 €. Detta pris gällde både institutionella investerare och allmänheten.

1.2 Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning få aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Av 42 kap. 1 § IL framgår att utdelningar skall tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital. Detta gäller även om utdelningen består av annan egendom än pengar, t.ex. värdepapper.
Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till den. Den nya aktien anses anskaffad till ett pris som motsvarar aktiens värde vid samma tidpunkt.

Av 42 kap. 16 och 16a §§ IL, den s.k. Lex-Asearegeln, framgår att i vissa fall ska utdelning från ett svenskt aktiebolag eller utländsk motsvarighet i form av andelar i ett dotterbolag inte tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.

2 Skatteverkets bedömning

För att en utdelning ska kunna omfattas av de s.k. lex-Asea reglerna måste alla aktier i ett helägt dotterbolag delas ut. Så har inte skett i ovan beskrivna utdelning av aktierna i Neste Oil. Förmånen för aktieägarna i Fortum att utan betalning få aktier i Neste ska därför beskattas, enligt huvudregeln, som utdelning.

Utdelningsvärdet blir kontantutdelningen, den dag pengarna blivit tillgängliga på konto, samt Neste Oil-aktiernas marknadsvärde när aktieägaren får tillgång till dessa. Enligt uppgift i pressmeddelande från Fortum utbetalades pengarna den 15 april 2005 och aktierna fanns inregistrerade på värdeandelskonto den 18 april 2005. Skatteverket anser att dessa dagar är beskattningstidpunkt för utdelningarna, vilket även innebär att den av riksbanken publicerade mittkursen för Euro dessa dagar bör användas.

Utdelningsvärdet utgörs av aktiens marknadsvärde. Skatteverket anser att det pris som Fortum sålt aktier för, i samband med utdelningen, bör anses vara marknadsvärdet för de aktier aktieägarna fått vid utdelningen.

2.1 Beräkning

Den totala utdelningen på (0,58 + 3,75) = 4,33 € måste räknas om till svenska kronor. Den av riksbanken publicerade mittkursen för den 15 april 2005 är 9,19 kr och är den 18 april 2005 9,178 kr.

För varje aktie i Fortum anses aktieägaren fått kontantutdelning med (0,58 x 9,19) = 5,33 kr

För varje aktie i Fortum anses aktieägaren fått sakutdelning med (15/4 x 9,178) = 34,42 kr

Sammanlagt har aktieägaren för varje aktie i Fortum fått en utdelning på (5,33 + 34,42) = 39,75 kr.

Varje aktie i Neste anses anskaffad för (15 x 9,178) = 137,67 kr.