Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Avdrag för förluster p.g.a. oegentligheter i Phoenix Kapitaldienst GmbH

Datum: 2006-10-18

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
131 626065-06/111

1    Frågeställning och svar


 
Till Skatteverket har fråga ställts om inbetalningar till Phoenix Managed Account, som förvaltats av Phoenix Kapitaldienst GmbH (Phoenix) kan jämställas med en investering i en svensk investeringsfond. Likaså har frågan ställts om förlusten i Phoenix är en avdragsgill sådan och i så fall om avdrag kan medges för inkomstår 2005 (taxeringsår 2006).
 
Skatteverket anser att Phoenix Managed Account är jämförbar med en svensk specialfond vad gäller öppenhet, tillsyn och kontroll. Delägarna får därför anses ha förvärvat andelar i en utländsk investeringsfond.
 
Detta innebär att den förlust som uppkommer, när andelarna anses avyttrade, är avdragsgill. Andelarna som omfattas av investerarskyddet anses avyttrade vid den tidpunkt då ersättningen fastställts.
 
Skatteverket anser däremot att avdrag inte kan medges förrän det går att avgöra hur stor förlusten totalt blir för varje investerare. Då det ännu inte är klart om och hur mycket som kan återfås från fonden m.fl. innebär detta att något avdrag för inkomstår 2005 inte kan medges.
 

2    Bakgrund


 
Phoenix är ett tyskt företag som erbjudit sina investerare att satsa pengar i Phoenix Managed Account Detta har det tyska företaget kallat en alternativ investeringsfond. Managed Account har funnits sedan 1992 och fram till våren 2005 har sammanlagt ca 500 miljoner EUR betalats till Managed Account. Förvaltade pengar har företrädesvis satsats på terminer och på att ställa ut optioner i råvaror och valutor. Lägsta insats på Managed Account har varit 3 000 EUR.
 
I Norden har Phoenix varit representerat genom sitt danska dotterbolag - Phoenix Fondmeaglerselskab A/S. Det danska bolaget har enbart förmedlat kontrakt mellan investerare och Phoenix. Enligt uppgift finns det 300 - 400 svenskar som har ingått kontrakt med det tyska bolaget. 
 
Under våren 2005 påbörjades en insolvensutredning i Phoenix sedan det konstaterats att det förekommit oegentligheter i bolaget. Den tyska Finansinspektionen (BaFin) spärrade samtliga konton i samband med att oegentligheterna upptäcktes. BaFin har beslutat att investerarna har rätt att få ersättning från den tyska motsvarigheten till vårt investerarskydd. Den tyska motsvarigheten omfattar 90 procent av insatta medel upp till max 20 000 EUR. I Tyskland administreras denna av EdW - Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (fondmäklarföretagens ersättningsinstitution). Ersättningsbeloppet är knutet till person och inte konto, vilket innebär att två kontoinnehavare kan som mest få ut en ersättning på 40 000 EUR.
 
Av Lag om investeringsfonder (SFS 2004:46) kapitel 5 framgår krav för en värdepappersfond och i kapitel 6 framgår regler för specialfonder. De fonder som betecknas som värdepappersfonder enligt lagen är de som uppfyller de krav som uppställts i EU:s UCITS-direktiv (84/611/EEG med tillägg).
 
Av 55 kap. 5 - 10 §§ inkomstskattelagen (IL) framgår de regler som gäller investerarskydd. I 11 § i detta kapital anges att ersättning från ett utländskt investerarskydd även omfattas av ovan nämnda paragrafer.
 
Av 44 kap. 26 § IL framgår att en förlust ska tas upp till beskattning det beskattningsår den är definitiv.
 

3    Skatteverkets bedömning


 
För att uppfylla kraven för en värdepappersfond krävs bl.a. att investeraren när som helst kan lösa in sina andelar. Enligt de kontrakt som tecknats så kan investeraren gå in i och ut ur fonden en gång i månaden. Av kontrakten framgår däremot att fonden är öppen för alla, att den står under kontroll och tillsyn av tyska finansinspektionen. Skatteverket anser därför att den investering som gjorts i Phoenix Managed Account är jämförbar med en svensk specialfond vad gäller öppenhet, tillsyn och kontroll. Skatteverket anser därför att delägarna får anses ha förvärvat andelar i en utländsk investeringsfond.
 
En investeringsfond anses avyttrad när en andel löses in eller när fonden upplöses. Av 55 kap 8 § IL framgår att de andelarna som omfattas av investerarskyddet anses avyttrade vid den tidpunkt då ersättningen fastställts. Det innebär att när investerarna får utdelning i konkursen och/eller utbetalning från det tyska investerarskyddet får det ses som försäljningspris för andelarna.  
 
Detta innebär även att de förluster som uppkommer vid avyttringen är avdragsgilla. Av 44 kap. 26 § IL framgår att en kapitalförlust inte ska dras av som en kostnad förrän förlusten är definitiv.
 
Skatteverket har bl.a. tagit del av en utredning som danska Skat (motsvarigheten till Skatteverket) gjort avseende vad som hänt i Phoenix och dess danska dotterbolag. I denna utredning har bl.a. representanter för investerare deltagit.
 
Av den danska utredningen framgår att det i dagsläget inte går att avgöra hur mycket pengar som kan komma att betalas ut från fonden. Det anges att fonden bl.a. ställt krav på återbetalning av skatt och moms från tyska staten och att man ställt krav mot dödsboet efter en tidigare direktör i Phoenix.
 
Skatteverket anser därför att avdrag inte kan medges förrän det går att avgöra hur stor förlusten totalt blir för varje investerare. Då det ännu inte är klart om och hur mycket som kan återfås från fonden och investerarskyddet innebär detta att något avdrag för inkomstår 2005 inte kan medges.