Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 16 kap 2 § LSK med att lämna självdeklaration (s.k. byråanstånd)

Datum: 2006-11-20

Område: Anstånd

Dnr/målnr/löpnr:

131 706658-06/111

Sammanfattning

 
Den 2 maj är lagstadgad tid för avlämnande av deklaration för både fysiska och juridiska personer.
 
Tidsplanen för leveranser vid byråanstånd var vid 2006 års taxering oförändrad jämfört med tidigare år. Inlämning och registrering av deklarationer fungerade i stort bra. Skatteverket ser ingen orsak att göra några ändringar i villkoren för byråanstånd inför 2007 års taxering.  

1 Leveransplan vid byråanstånd - allmänt  


De som i en näringsverksamhet hjälper deklarations-skyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Bestämmelserna om anstånd regleras i 16 kap. 1-2 §§.
 
Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information externt som administrationen på skattekontoren. Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.  

2 Tidsplan om SRU-uppgifter lämnas på papper    


Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 15 juni 2007.

Vid 2007 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

  2maj35 %
15maj60 %
31maj   4 %
15juni   1 %

Utvecklingen inom IT, i kombination med skatteverkets ambition att få in allt fler uppgifter elektroniskt, gör att andelen SRU-uppgifter som lämnas på papper minskar för varje år. Behovet av anstånd för dessa blir därför allt mindre. 

I avvaktan på utvecklingen av skatteverkets nya elektroniska inlämningssätt för SRU-uppgifter, filöverföring, som införs våren 2007, finns byråanstånd för deklarationer där SRU-uppgifter lämnas på papper kvar även vid 2007 års taxering.  

3 Tidsplan om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper 


Om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att medge anstånd utan att detta på ett oacceptabelt sätt försenar taxeringsarbetet är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.
 
Vid 2007 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15maj60 %
31maj20 %
15juni20 %

Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna SRU-uppgifter elektroniskt. 

4 Tidsplan om såväl SRU-uppgifterna som byråanståndsansökan        lämnas elektroniskt

 
Om, förutom SRU-uppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.
 
Vid 2007 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15maj50 %
31maj25 %
15juni25 %

5 Restriktivitet för skattskyldiga som tidigare lämnat deklaration för sent

 
För skattskyldiga som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör ansökan enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.  

6 Byråer som inte följer beslutad tidsplan 


Byråer som inte följer beslutad tidsplan riskerar att begränsa sin möjlighet till byråanstånd kommande år.