Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändringar i inkomstskattelagen och skattebetalningslagen

Datum: 2006-05-02

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
131 9022-06/113
  

                                                          Finansdepartementet
                                                          103 33 STOCKHOLM

Förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483)lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian. Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Pettersson samt rättslige utredaren Innerstedt, föredragande och biträdande rättsliga utredaren Ossmer.