På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om handledningen för mervärdesskatt 2007

Datum: 2007-04-19

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 261547-07/113

Leverans av 2007 års handledning för mervärdesskatt har påbörjats.
 
Årets upplaga består i likhet med förra året av två delar (SKV 553 och SKV 554). Fördelningen av avsnitten är också densamma, dvs. del 1 innehåller avsnitten 1-18 och del 2 innehåller avsnitten 19-41 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2007. Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, som träder i kraft den 1 juli 2007, har dock kortfattat kommenterats i avsnitten 4.3.1, 17.4.1 och 19.4.
 
Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanlig allmän uppdatering och korrigering gjorts. I årets upplaga har dessutom hänvisningarna till sjätte direktivet genomgående ersatts med hänvisningar till mervärdesskattedirektivet (rådets direktiv 2006/112/EG). Se även definitionen av mervärdesskattedirektivet i avsnitt 1.
 
Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.
 

Del 1

 
Förord Nyheter: Förordet har uppdaterats.
 
Förkortningslista Nyheter: Listan har uppdaterats.
 

1        Definitioner och begrepp

 
Nyheter: Faktura. Identifieringsnummer. Investeringsguld. Kreditnota. Mervärdesskattedirektivet. Nya transportmedel. Periodisk publikation. Personbil. Punktskattepliktiga varor. Sjätte direktivet. Skatteverket skattekontoret Falun. Skepp. Tredimensionell fastighet. Tredjeland. Trettonde direktivet. Åttonde direktivet. Övergångsordning.
 

2        Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

 
Nyheter: 1 juli 2006. 1 januari 2007. 1 juli 2007.

 

3        Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter:
3.2.2 Revisionsrätten. Europeiska ombudsmannen. Datatillsynsmannen. 3.2.4 EGD C-255/02 (Halifax) om neutralitetsprincipen. EGD C-396/98 (Grundstückgemeinschaft Schlosstrasse) och C-400/98 (Breitsohl) om reciprocitet. Principen om förfarandemissbruk. EGD C-255/02 (Halifax) och Skatteverkets skrivelse 2006-11-17 (dnr 131 500981-06/111) om förfarandemissbruk.
3.2.6 EGD C-397/01 (Pfeiffer) om direkt effekt och om EG-konform tolkning. EGD C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) om språkversioner.

 

4        Skattskyldighet

Nyheter:
4.3 Säljare eller köpare. Byggtjänster fr.o.m. 2007-07-01.
4.3.1 Avsnittet har omarbetats. Varutransporter. Byggtjänster. Gäller inte byggtjänster fr.o.m. 2007-07-01. Tjänster enligt 5 kap. 7 § ML.
4.4 Konstnärer (förtydligande avseende beloppsgränsen).
4.5.1 Leveransbegreppet (förtydligande avseende EGD C-320/88).
4.5.3 EGD C-419/02 (BUPA Hospitals) om skattskyldighetens inträde. Värdebevis. Skatteverkets skrivelse 2006-05-08 (dnr 131 648991-05/11) om voucher.

 

5        Skatteplikt

 
Nyheter:
5.2 Värdebevis. Skatteverkets skrivelse 2006-05-08 (dnr 131 648991-05/11) om voucher.

 

6        Undantag från skatteplikt

Nyheter:
6.12.1 Skatteverkets skrivelse 2006-04-19 (dnr 131 524193-05/111) om samlarföremål.
6.12.2 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 477862-06/111) om livsmedel och läkemedel.
6.12.5 Lotterilagen (förtydligande avseende definitionen av lotteri). Förmedling av vadslagning.

 

7        Omsättning

 
Nyheter:
7.1 Skadestånd. Försäkringsersättning. Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om försäkringsersättning. EGD C-223/03 (University of Huddersfield Higher Education Corporation) om leverans av varor och tjänster.
7.2 EGD C-63/04 (Centralen Property) om samägande.
7.3 SRN 2006-11-06 om apportemission. RÅ 2004 not. 6 har utgått. RR 2007-02-19 (mål nr 6905-05) om förvaltning av KB. RÅ 2006 not. 90 om rätt till del i vinst. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe. RÅ 2006 ref. 31 om fackligt förtroendeuppdrag.
7.4 RÅ 1989 ref. 86 om koncernbidrag. SRN 1996-06-13 om marknadsföringsbidrag. Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 522-06/111) om bonusförskott/förskottsrabatt.
7.6.1 EGD C-322/99 och C-323/99 (Fischer och Brandenstein) om uttag av varor. EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om uttag av vara och tjänst).
7.6.2.1 RÅ 2005 not. 51 om personalmåltider. EGD C-72/05 (Wollny) om användande av tillgångar för privat bruk. KRNS 2006-02-02 (mål nr 7312-04) om förutsättning för uttagsbeskattning. SRN 2007-01-19 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.

 

8        Yrkesmässig verksamhet

 
Nyheter:
8.2 Tolkning enligt mervärdesskattedirektivet (förtydligande avseende artiklarna 9 och 10.
8.4.3 Staten ett skattesubjekt (förtydligande avseende affärsverken).
8.4.3.1 Broavgift. SRN 2006-12-21 om läkarintyg.
8.4.3.3 EGD C-430/04 (Feuerbestattungsverein Halle) om konkurrensvillkoret.
8.6.1 Skattesubjekt.

 

9        Skattesubjekt

 
Nyheter:
9.2 Upplösta bolag. Filialer och fasta etableringsställen. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe.
9.11 Förtydligande avseende affärsverken.

 

10       Beskattningsland — varor

 
Nyheter:
10.1.1 Destinationsprincipen (förtydligande avseende artikel 402 i mervärdesskattedirektivet).
10.1.3 Inledningen har förtydligats.
10.2.1 Skattskyldighet.
10.2.2.2 Monteringsleverans i annat land. Skatteverkets skrivelse 2006-09-11 (dnr 131 476752-06/111) om monteringsleverans i annat land.
10.3.1 KRNG 2005-12-30 (mål nr 7561-03 och 7563-03) om verktyg.
10.3.4 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om nytt transportmedel.
10.3.5 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416643-06/111) om begreppet nära anslutning till.
10.3.7 Fast etableringsställe i annat land
10.3.8 Redovisningstidpunkt.
10.4.2.2 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om definition av nya transportmedel. Gränsöverskridande transport. Stadigvarande användning.
10.4.4.1 Avsnittet har omarbetats.
10.4.4.2 Avsnittet har omarbetats.
10.5.5 Nytt avsnitt om "oäkta" trepartshandel. EGD C-245/04 (EMAG Handel Eder) om "oäkta" trepartshandel.
10.7.1 Kommentaren om fast etableringsställe har flyttats till avsnitt 10.3.7. Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 695810-05/111) om turistförsäljning).
10.7.3 EGD C-181/04-C-183/04 (Elmeka) om leverans för bruk ombord. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 463971-06/111) om varor för bruk ombord.
10.7.6 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 695810-05/111) om besökare från ett tredjeland. Godkänd intygsgivare.
10.8.2 Tullskyldig (kommentaren har omarbetats).
10.8.3 Import för omsättning till Sverige via annat EG-land.
10.9.2 EGD C-240/05 (Eurodental) om GIF och återbetalningsrätt.
10.10 Hänvisningarna till viss ruta i skattedeklarationen har justerats med anledning av den nya deklarationsblanketten.
10.10.2.1 Exempel 6 har justerats.
10.10.2.3 Exempel16 ahar justerats.
10.10.2.7 Exempel 28 EGD C-245/04 (EMAG Handel Eder).
10.10.3.1 Nytt exempel 35 b.
10.10.3.2 Exempel 38 b har justerats. Nytt exempel 39.

 

11       Beskattningsland — tjänster

 
Nyheter: Samtliga exempel har flyttats till det nya avsnittet 11.5 och kommentarer avseende skattskyldighet har utgått.
11.1.1 Avsnittet har omarbetats.
11.1.2 Fast etableringsställe. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe.
11.3.1 Mervärdesskattedirektivet. EGD C-166/05 (Heger) om upplåtelse av fiskerätt. Skatteverkets skrivelse 2007-01-12 (dnr 131 607501-06/111) om immateriella tillgångar. Mäss- eller utställningstjänst.
11.3.2.1 Avsnittet har omarbetats.
11.3.3 Reparation i flera led.
11.3.4 EGD C-114/05 (Gillan Beach) om mässtjänst). Skatteverkets skrivelse 2006-07-07 (dnr 131 160190-06/111) om mässtjänster.
11.3.5 Mervärdesskattedirektivet. Tillhandahållande till annat EG-land (förtydligande). Tillhandahållande utanför EG (förtydligande). SRN 2006-03-03 om näringsidkare. Skatteverkets skrivelse 2007-01-12 (dnr 131 607501-06/111) om liknande rättigheter. SRN 2006-11-06 om reklamtjänst. SRN 1998-04-20 och Skatteverkets skrivelse 2004-12-21 (dnr 130 649122-04/111) har utgått (jfr avsnitt 11.3.4). Hårstylister m.fl. (Tryckfel: I handledningen hänvisas här felaktigt till RÅ 2006 not. 60. Hänvisning ska i stället ske till RR 2006-11-09 (mål nr 7517-05) om hårstylister m.fl.) EGD C-167/95 (Linthorst) om konsulttjänst. SRN 2006-06-28 om klinisk läkemedelsprövning. RÅ 2006 not. 60 om fakturaservice. KRNJ 2005-09-09 (mål nr 3247—3248-04) har utgått. RÅ 2006 not. 29 om drift av IT-miljö. 11.3.6 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om fast etableringsställe. Veterinärtjänster (förtydligande).
11.3.7 Nyttjas uteslutande i annat EG-land.
11.4 Avsnittet har omarbetats. SRN 2006-10-18 om bärartjänster.
11.5 Nytt avsnitt med exempel. Hänvisningarna till viss ruta i skattedeklarationen har justerats med anledning av den nya deklarationsblanketten. Därutöver har vissa exempel justerats.

 

12       Beskattningsunderlag

 
Nyheter:
12.2 Inkassoavgift (RSV skrivelse 1991-09-30, dnr 23105-91/D37, har ersatts med hänvisning till propostion). SRN 2006-04-27 om frekvensavgifter. 12.3.3.2 KRNS 2006-02-02 (mål nr 7312-04) om faktiskt nyttjande. EGD C-72/05 (Wollny) om kostnader för värdeminskning.
12.3.3.3 SRN 2007-01-09 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
12.4 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 775685-06/111) om loger i idrottsanläggning.
12.4.1-12.4.2 Avsnitten har omarbetats.
12.4.2 Skatteverkets skrivelse 2006-03-08 (dnr 652494-05/111) om avbeställningsskydd m.m. RÅ 2006 not. 60 om fakturaservice. SRN 2002-01-08 om kontorshotell.
12.5 Avsnittet har delvis omarbetats (bl.a. har FHB 1996-06-13 om rabatt överförts till avsnitt 7.4). Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 522-06/111) om bonusförskott. SRN 2006-11-22 om avbrottsersättning till elanvändare.

 

13       Utlägg och vidarefakturering av kostnader

 
Nyheter: RSV skrivelse 1992-09-29 (dnr 36309-92/212) har utgått.

 

14       Skattesatser

 
Nyheter:
14.1 Avsnittet har omarbetats till viss del.
14.3.2-14.3.4 Avsnitten har numrerats om med anledning av att avsnittet om transport i skidliftar har utgått (avsnitt 14.3.2 i 2006 års upplaga).
14.3.3 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 477862-06/111) om naturmedel. Skatteverkets skrivelse 2007-01-30 (dnr 131 66747-07/111) om jordbruksgrödor.
14.4 Avsnittet har omarbetats.
14.4.1.2 RR 2006-12-20 (mål nr 5842-06) om sudukoböcker. Kombinerade tillhandahållanden.
14.4.8 Tillträde till skidanläggning.
14.4.9 Transport i skidliftar.

 

15       Avdragsrätt

 
Nyheter:
15.1.2 EGD C-240/05 (Eurodental) om direkt och omedelbart samband. KRNS 2006-03-17 (mål nr 5004-05) om förvärv av segelbåt. EGD C-434/03 (Charles och Charles-Tijmens) och C-72/05 (Wollny) om delvis för verksamheten. KRNG 2006-11-13 (mål nr 3072-04) om försäljning av aktier. SRN 2007-01-12 om förvärv och försäljning av aktier. EGD C-435/05 (Investrand) om aktieförsäljning. RÅ 2001 not. 69 och not. 70 har utgått. EGD C-465/03 (Kretztechnik) om nyemission och börsintroduktion. RR 2006-05-16 (mål nr 1337-04) om nyemissionskostnader. KRNS 2002-12-10 (mål nr 240—241-2002) har utgått. RÅ 2006 ref. 19 (I) om avgifter till fondbörs. RÅ 2006 ref. 19 (II) om konsultkostnader i samband med offentligt uppköpserbjudande. KRNSU 2006-06-19 (mål nr 2729-05) om processkostnader. Skatteverkets skrivelse 2006-05-12 (dnr 131 293148-06/111) om rivning och sanering.
15.2.2 Avsnittet har förtydligats.
15.2.10 Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om reparation av krockskadad personbil.
15.5 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv försäljning. Bedrägerifall. EGD C-439/04 och C-440/04 (Kittel) om karusellbedrägerier.

 

16       Rätt till återbetalning av ingående skatt

 
Nyheter:
16.5 Avsnittet har omarbetats. EGD C-240/05 (Eurodental) om GIF och återbetalningsrätt. 10 kap. 11 §3 st . ML (förtydligande avseende avdragsrätt vid omsättning i annat EG-land).
16.8 Avsnittet har omarbetats. ESV 2004:23.

 

17       Fakturering

 
Nyheter:
17.1 Avsnittet har omarbetats.
17.2 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv auktion.
17.4 Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 150989-06/111) om uppgifter i flera handlingar.
17.4.1 Omvänd skattskyldighet. Utländsk säljare. Köparens registreringsnummer vid omvänd skattskyldig inom byggsektorn.
17.4.3 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416724-06/111) om bidrag kopplat till priset. Nya exempel.
17.6 Gemenskapsinternt förvärv.
17.8-17.4 Avsnitten har omnumrerats eftersom avsnittet om handling som inte utgör faktura har utgått (avsnitt 17.8 i 2006 års upplaga).
17.9 Förmedling i annans namn (förtydligande). Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv auktion.

 

18       Tidpunkt för redovisningsskyldighet

 
Nyheter: Avsnittet har omarbetats.
18.1 Nya regler fr.o.m. 2007-01-01.
18.2 Kommentar avseende 6 kap. 1 § BFL. Årsredovisning enligt BFL. Årsbokslut.
18.3 Förenklat bokslut.
18.3.3 Byte av redovisningsmetod.
18.4.7 Förskjuten avdragsrätt.
18.4.10 EG-handel.

 

Del 2

 

19       Byggnadsverksamhet — Fastighetsförvaltning

 
Nyheter:
19.2.3 KRNJ 2006-04-28 (mål nr 3608-04) om idrottsgolv.
19.4 Omvänd skattskyldighet fr.o.m. 2007-07-01.
19.4.3-19.4.3.3 Nya avsnitt om regler om omvänd skattskyldighet fr.o.m. den 1 juli 2007.

 

20       Fastighetsområdet

 
Nyheter:
20.2.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 775685-06/111) om loger i idrottsanläggningar.
20.2.2 SRN 2006-06-30 om sammansatt konferensarrangemang.
20.3.4 Avsnittet har omarbetats.
20.3.5 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-12-20 (dnr 131 790481-06/111) om anknytning till bostad. RÅ 2006 not. 53 och RÅ 2006 not. 54 om upplåtelse av parkering till andra än boende. RR 2007-03-06 (mål nr 2730-06) om uppläggningsplats för båtar.

 

21       Uthyrning av verksamhetslokal

 
Nyheter:
21.1 EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om avdragsrätt.
21.2-21.3 har omarbetats.
21.2.1.2 SRN 2006-03-03 om stadigvarande användning.
21.3.1 Skatteverkets skrivelse 2006-04-06 (dnr 131 104811-06/111) om kommuns vidareuthyrning.
21.4-21.13 har numrerats om med anledning av att avsnittet om uppförandeskede (avsnitt 21.4 i 2006 års upplaga) har inarbetats i avsnitten 21.2.2, 21.3, 21.4, 21.8.1, 21.8.2 och 21.11.3.
21.4 Skatteverkets skrivelse 2006-04-04 (dnr 131 195842-06/111) om feldebiterad "moms".
21.6 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om jämkningshandling.
21.8.1 Skatteverkets skrivelse 2006-05-12 (dnr 131 293148-06/111) om rivningskostnader.

 

22       Rörelsearrende, franchising m.m.

 
Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

23       Jämkning av ingående skatt

 
Nyheter:
23.2 EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om avdragsrätt.
23.4 Inledningen har förtydligats.
23.8 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om jämkningshandling.
23.10 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om brister i jämkningshandling.

 

24       Bilar, bussar och motorcyklar

 
Nyheter:
24.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 651144-06/111) om omklassificering av husbilar. KRNG 2004-02-26 (mål nr 780—786-03, 2518-03) om tävlingsbil. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 768263-06/111) om avdragsrätt för bilar i tävlingsverksamhet.
24.2.1 Skatteverkets skrivelse 2005-06-02 (dnr 130 304122-05/111) om begränsad avdragsrätt.
24.2.2 Skatteverkets skrivelse 2006-02-13 (dnr 131 62021-06/111) om avdragsrätt vid leasing av personbil. Överlåtelse av leasingkontrakt (förtydligande).
24.2.3 Skatteverkets skrivelse 2006-02-13 (dnr 62021-06/111) om avdragsrätt vid leasing av personbil.
24.3.2.2 SRN 2006-04-25 om biluthyrningsföretags avdragsrätt för leasingbilar.
24.3.3 Finansiering.
24.3.5.2 Privat användning personbilar (förtydligande). SRN 2007-01-19 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
24.4 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om bedömning av nytt transportmedel.

 

25       Fartyg och luftfartyg

 
Nyheter:
25.5 RSV skrivelse 1995-12-19 (dnr 8922-95/900) om utrikes trafik. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 463971-06/111) om utrikes trafik.
25.6.1 Uthyrning av personal. Skatteverkets skrivelse 2005-06-21 (dnr 130 318867-05/111) om omsättningsland vid uthyrning av personal.

 

26       Sjukvård, tandvård och social omsorg

 
Nyheter:
26.1 Avsnittet har omarbetats.
26.2 Avsnittet har omarbetats. SRN 2006-12-21 om intyg rörande taxiförarlegitimation. SRN 2006-10-23 om sjukvårdsupplysning.
26.2.3 Förteckningen över yrkeskategorier med särskild legitimation har uppdaterats. 1 april 2006 (förtydligande).
26.2.5 EGD C-106/05 (L.u.P.) om medicinska analyser.
26.3.2 EGD C-401/05 (VDP Dental Laboratory) om tandproteser. Skatteverkets skrivelse 2007-01-30 (dnr 131 801346-06/111) om tolkning av 3 kap. 4 §2 st . ML.
26.4-26.4.2 Avsnitten har omarbetats.
26.4.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 664715-06/111) om social omsorg.
26.4.2 RÅ 2006 not. 93 om kontraktsvård. SRN 2006-12-21 om läkarutlåtande rörande färdtjänst.

 

27       Utbildning

 
Nyheter:
27.3 Kommentaren om kunskapslyftet har utgått. Uppdragsutbildning (förtydligande).
27.4 Skollunch. Skatteverkets skrivelse 2006-05-05 (dnr 131 606095-05/111) om måltider och logi i samband med utbildning.

 

28       Idrott

 
Nyheter:
28.2 KRNJ 2006-11-21 (mål nr 1422—1423-05) om bailine.
28.3 SRN 2006-04-07 om personlig träning.
28.4 KRNG 2006-02-22 (mål nr 3694-04) om kost och logi).
28.5 Tillträde till skidanläggning. Kommentaren om uthyrning av lokal och inventarier har utgått.

 

29       Hästar

 
Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

30       Kultur

 
Nyheter:
30.2.1 SRN 1993 har utgått.
30.2.4 Skatteverkets skrivelse 2006-03-27 (dnr 131 483423-05/111) om fortlöpande understöd.
30.2.4.1 RÅ 1992 ref. 66 om ICOM.
30.2.4.2 Skatteverkets skrivelse 2006-03-27 (dnr 131 483423-05/111) om annordnande av utställning.
30.3.2.1 KRNS 2006-05-19 (mål nr 3866—3870-05) om korta notiser och reportage.
30.3.2.2 SRN 2005-01-05 om allmogemålning på föremål.
30.3.3.2 Avsnittet har omarbetats. RÅ 2006 ref. 47, RÅ 2006 not. 106 och RR 2006-06-26 (mål nr 3980-03) om avdragsbegränsningsregeln. EGD C-204/03 (kommissionen mot Spanien) om avdragsbegränsning.

 

31       Massmedieområdet

 
Nyheter:
31.1 Mervärdesskattedirektivet. Kommentaren om 4 kap. 8 § ML har utgått. 31.1.2 Försvarsfrämjande ändamål (förtydligande). SRN 2006-11-10 om nykterhetsfrämjande ändamål.
31.1.3 RÅ 2006 not. 12 om ej redaktionellt arbete. RÅ 2006 not. 13 om montering av text och bilder.

 

32       Serveringstjänster

 
Nyheter:
32.4.2 Måltidskuponger.
32.4.3 Kommentaren om måltidskuponger har utgått/flyttats till avsnitt 32.4.2.

 

33       Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

 
Nyheter:
33.4.3 RSV skrivelse 1995-11-24 (dnr 8257-95/900) om schablonmarginal.

 

34       Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

 
Nyheter:
34.2.2 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 391387-06/111) om syftet med förvärvet.
34.2.3 SRN 2006-04-25 om delar från skrotbil. Skatteverkets skrivelse 2006-04-19 (dnr 131 524193-05/111) om sedlar och mynt.
34.3.3 Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 394248-06/111) om huvudsaklig del.
34.4 Bevisbörda. Skatteverkets skrivelse 2007-02-06 (dnr 131 68738-07/111) om bevisbörda. KRNJ 2006-11-15 (mål nr 910—913-06, 1576—1577-05 och 2855-06) om VMB.
34.5.2 Avsnittet har numrerats om eftersom avsnittet om samlarföremål och antikviteter inköpta före ikraftträdandet har utgått.

 

35       Finansiella tjänster

 
Nyheter:
35.2 Mervärdesskattedirektivet.
35.2.1 Avsnittet har omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.2.1.1 EGD C-2/95 (SDC) om betalningsförmedling. SRN 2006-06-30 och SRN 2006-02-28 om betal- och kreditkortstjänster. RÅ 1994 not. 13 har utgått.
35.2.2 Avsnittet har delvis omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.2.2.1 RR 2006-11-28 (mål nr 324-06) om företagsöverlåtelse. RÅ 2006 not. 77 om förvaltning av kapital.
35.2.2.2 EGD C-169/04 (Abbey National) om begreppet förvaltning. Skatteverkets skrivelse 2007-01-23 (dnr 131 560843-06/111) om investeringsfond. SRN 2004-10-05 och 2003-06-18 har utgått.
35.3 Avsnittet har omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.3.1 RÅ 2006 not. 90 om samarbetsavtal.
35.3.2 RÅ 2005 ref. 80 om närstående tjänster. SRN 2006-08-18 om bärgningsförsäkring. SRN 2006-06-30 om reseförsäkring.

 

36       Överlåtelse av vissa tillgångar

 
Nyheter:
36.2 EGD C-280/04 (Jyske Finans) om överlåtelse av vissa tillgångar. Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 391387-06/111) om EG-målets tillämplighet.

 

37       Överlåtelse av verksamhet

 
Nyheter:
37.2 SRN 006-11-06 om blandad verksamhet.
37.3 KRNJ 2005-06-14 (mål nr 3965-04 om förhållanden med mellanled. Skatteverkets skrivelse 2006-06-01 (dnr 131 636467-05/111) om överlåtelse i flera led.
37.4 KRNS 2006-10-24 (mål nr 4180-02) om överlåtelse av mixerbord.

 

38       Lager

 
Nyheter:
38.3 EG:s skatteområde.

 

39       Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

 
Nyheter:
39.1.2.2 KRNSU 2003-12-23 (mål nr 2117-03) om beloppsgränsen.
39.2 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416643-06/111) om intyg.

 

40       Utländska företagare — plats för etablering

 
Nyheter:
40.2 Avsnittet har omarbetats och indelats i underavsnitt. Fast etableringsställe enligt EG domstolen. EGD C-190/95 (ARO Lease) och EGD C-260/95 (DFDS) om fast etableringsställe. Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om fast etableringsställe.
40.2.1 om bedömning av till vilken etablering ett tillhandahållande ska hänföras. Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om etableringsställe.

 

41       Konkurs och ackord

 

Nyheter:
41.3.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv försäljning.

 

Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML Nyheter: -

 

Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Nyheter:

De nya medlemsländerna (Bulgarien och Rumänien).

 

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EG Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien. Ändrade uppgifter avseende Cypern, Slovakien, Tyskland, Ungern och Norge.

 

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EG — undantag för små företag Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien. Ändrade uppgifter avseende Cypern, Irland, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

 

Bilaga 5 Tröskelvärden inom EG — förvärv och distansförsäljning Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrade uppgifter avseende Cypern, Portugal, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien och Ungern.

 

Bilaga 6 Adresser till myndigheter — återbetalning till utländska företag m.fl. Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrade uppgifter avseende Frankrike.

 

Bilaga 7 Adresser till myndigheter — information om respektive lands mervärdesskattesystem Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrad uppgift avseende Norge.

 

Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG Nyheter: -

 

Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien.

 

Bilaga 10 EU:s institutioner och organ Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 11 Leveransklausuler Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 12 Vägtrafikregistrets karosserikoder Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund Nyheter: -

 

Bilaga 14 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet Nyheter:

Informationen om avdragsbegränsningsregeln har utgått.

 

Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt Nyheter: -

 

Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté Nyheter: -

 

Bilaga 17 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet Nyheter: -

 

Bilaga 18 Byggnads- och verksamhetstillbehör Nyheter: -

 

Bilaga 19 Översikt — fastighetsbegreppet Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 20 SNI 2002 avseende byggverksamhet Nyheter:

Ny bilaga.

 

Förteckning — Lagar och förarbeten Nyheter:

Förteckningen har uppdaterats.

 

Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m. Nyheter: Förteckningen har uppdaterats..

 

Lagrumsregister Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 

Rättsfallsregister Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 

Register — skrivelser m.m. Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 
Sakregister Nyheter: Registret har uppdaterats.