Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Begäran om ändring i lönegarantilagen (1992:497) och i lönegarantiförordningen (1992:501)

Datum: 2008-04-21

Dnr/målnr/löpnr:

131 215545-08/113

Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket föreslår att det i lönegarantilagen införs en möjlighet för verket att i samband med konkurs eller företagsrekonstruktion återkräva erlagda arbetsgivaravgifter hänförliga till utbetalda lönegarantibelopp. Verket föreslår vidare att en sådan fordran ska handläggas som ett allmänt mål vid indrivningen.

Lönegarantilagen ger staten rätt att återkräva utbetald lönegaranti i samband med konkurs och företagsrekonstruktion. Däremot saknas en uttrycklig bestämmelse om samma möjlighet beträffande de arbetsgivaravgifter som inbetalats med lönegarantibeloppet som grund.

Något rimligt skäl för denna åtskillnad finns inte. Tvärtom kan skillnaden i sig innebära en form av statsstöd som är tveksamt i ett EU-perspektiv.

Skatteverket föreslår därför att 28 § lönegarantilagen får följande lydelse:

"I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion.  Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin tillfaller staten upp till detta belopp.  I fråga om erlagda arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § samt 11 § 1 st. 2p socialavgiftslagen (2000:980) har staten rätt till betalning av arbetsgivaren."

Vidare föreslår Skatteverket att 13 § lönegarantiförordningen får följande lydelse:

"Om statens fordran enligt 28 § lönegarantilagen inte betalas inom den tid som länsstyrelsen föreskriver, ska länsstyrelsen begära indrivning av avgiften. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229).  Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske."  

En översyn av bl.a. 28 § lönegarantilagen pågår inom Justitiedepartementet (Ju2007/8738). Skatteverket föreslår därför att begärd lagändring behandlas i samband med det pågående lagstiftningsarbetet. 

Promemoria som närmare redogör för bakgrunden till Skatteverkets begäran bifogas.