Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om handledningen för mervärdesskatt 2008

Datum: 2008-04-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 253209/08-113
 
Leverans av 2008 års handledning för mervärdesskatt har påbörjats.
 
Årets upplaga består i likhet med förra året av två delar (SKV 553 och SKV 554). Fördelningen av avsnitten är också densamma, dvs. del 1 innehåller avsnitten 1-18 och del 2 innehåller avsnitten 19-41 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2008. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. I årets upplaga har dessutom vissa avsnitt renodlats i syfte att undvika överlappande kommentarer. Som exempel kan nämnas att i avsnitt 10 om beskatt-ningsland för varor har kommentarer avseende skattskyldighet, redo-visning och beskattningsunderlag tagits bort. Mot-svarande kommentarer återfinns i stället i avsnitten om skattskyldighet, tidpunkt för redovisningsskyldighet samt beskattningsunderlag. Bilagorna om leverans-klausuler och SNI 2002 avseende byggverksamhet har utgått. Handledningen har komp-letterats med en sammanställning med korresponderande bestämmelser i ML och direktivet (bilaga 19).

Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hän-visning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

Del 1


 
Förord Nyheter: Förordet har uppdaterats.

Förkortningslista Nyheter: Listan har uppdaterats.

1 Definitioner och begrepp

Nyheter: Beskattningsbar person. Beskattningsunderlag. Fakturadatummetod. Marknadsvärde. Omsättning. Redovisningsperiod. Utländsk företagare. Yrkesmässig verksamhet.

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 januari 2008.

3 Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.2 EG-domstolen (fjärde stycket), EGD 283/81 (CILFIT) om inhämtande av förhandsavgörande. 3.2.4 EGD C-409//04 (Teleos m.fl.) om principen om rättssäkerhet och förutsebarhet. 3.4.3 Särskild skattedeklaration. Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 746676-07/111) om särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration. Redovisningsperiod. Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 746687-07/111) om särskilda skäl för enmånadsredovisning.

4 Skattskyldighet

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

5 Skatteplikt

Nyheter: 5.2 Avsnittet har omarbetats.

6 Undantag från skatteplikt

Nyheter: 6.7 Metallkonto. 6.12.1 Begreppet samlarföremål.

7 Omsättning

Nyheter:
7.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 723791-07/111) om begreppet omsättning av varor. Leverans av vara eller tjänst? (andra-tredje styckena).
7.3 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 63603-08/111) om utvecklingsarvode. EGD C-277/05 (Société thermale d´Eugénie-les-Bains) om avtalsvite. RR 2008-01-02 (mål nr 7337-06) om apportemission. SRN 2007-06-26 om friskvårdskupong. Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 661573-07/111) om voucher. Skatteverkets skrivelse 2007-05-15 (dnr 131 180121-07/111) om vinstandelar.
7.4 SRN 2007-04-25 om bredbandstjänst. KRNJ 2007-02-02 (mål nr 2170-06) om sponsorbidrag. Skatteverkets skrivelse 2007-12-12 (dnr 131 419926-07/111) om böteskassor.
7.6. Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
7.6.1 Gåvor och representation.
7.6.2.1 Justeringar med anledning av ny lagstiftning avseende uttag av tjänster. KRNJ 2007-09-12 (mål nr 2962—2963-06, 2964—2965-06) om privat användning av båt. RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.

8 Yrkesmässig verksamhet

Nyheter:
8.3.1 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om näringsverksamhet och näringsfastighet.
8.3.3 EGD C-355/06 (van der Steen) om beskattningsbar person. Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om idrottsutövares verksamhet.
8.3.4 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 63603-08/111) om fackförbund. KRNJ 2007-11-20 (mål nr 1453—1455-07) om danstillställning. KRNS 2007-11-27 (mål nr 2537-07, 2538-07) eftermiddagsdans. KRNG 2007-06-04 (mål nr 3276—3279-06), KRNJ 2007-09-06 (mål nr 1644—1645-06) och KRNG 2007-09-18 (mål nr 2941-05) om ekonomiskt verksamhet. KRNS 2007-10-05 (mål nr 5890—5892-06) bevisbördans placering vid ändrad verksamhetsinriktning.
8.3.5 RÅ 2007 ref. 57 om näringsidkare.
8.4.3 Konkurrensregel.
8.4.3.1 Skatteverkets skrivelse 2008-01-21 (dnr 131 18187-08/111) om led i myndighetsutövning. RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om intyg rörande taxilegitimation. RR 2007-12-21 (mål nr 2511-07) om läkartjänst vid avstämningsmöte.
8.4.3.3 Nytt avsnitt om konkurrensregeln. EGD C-408/06 (Götz) om konkurrenssituation. Skatteverkets skrivelse 2008-01-14 (dnr 131 743642-07/111) om betydande snedvridning.
8.6.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 176097-05/111) om ekonomisk förening.
8.6.3.2 KRNJ 2007-11-15 (mål nr 1818-07) om restaurangverksamhet. KRNJ 2007-02-07 (mål nr 1718—1719-06) om redovisningsverksamhet. Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 176097-05/111) om krematorieverksamhet och huvudsaklighetskravet.

9 Skattesubjekt

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

10 Beskattningsland — varor

Nyheter:
10.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 723791-07/111) om omsättning och leverans.
10.2.2.1 Skatteverkets skrivelser 2006-09-11 (dnr 131 476752-06/111) och 2007-09-11 (dnr 131 176104-05/111) om distansförsäljning och monteringsleverans.
10.2.2.2 RR 2007-11-08 (mål nr 4224-03) och EGD C-111/05 (AB NN) om sjökabel.
10.2.2.4 Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 685056-07/111) om genomsyn. KRNS 2003-12-23 (mål nr 7582-01) och KRNS 2007-09-10 (mål nr 3636-06) om genomsyn. Skatteverkets skrivelse 2007-09-11 (dnr 131 176104-05/111) om frivillig inträde.
10.3.2 EGD C-409/04 (Teleos m.fl.), Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 600012-07/111) och 2007-06-29 (dnr 131 432669-07/111) om krav på gränsöverskridande transport.
10.3.4 Beskattning där transporten avslutas.
10.4.1 Ändringar i förtydligande syfte.
10.4.2.2 Beskattning där transporten avslutas.
10.4.2.6 Ändringar i förtydligande syfte. Bevisbördan.
10.5.1 Avsnittet har skrivits om.
10.5.5 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 432669-07/111) om en s.k. oäkta trepartshandel.
10.7.1 EGD C-97/06 (Navicon) om export.
10.7.2 Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om krav på direkt utförsel. Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om kravet på "utländsk företagare".
10.7.6 Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om varor för kommersiellt bruk. Skatteverkets skrivelse 2008-01-31 (dnr 131 65428-08/111) om dokumentation och godkänd intygsgivare.
10.8.3 Skattefrihet för viss import.
10.9 Nytt avsnitt om dokumentation. Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 600012-07/111) om dokumentation. EGD C-146/05 (Collé) och C-184/05 (Twoh International) om bevisbörda. EGD C-409/04 (Teleos m.fl.) om god tro vid EG-leverans.
10.10 Vissa exempel har justerats i förtydligande syfte.

11 Beskattningsland — tjänster

Nyheter:
11.1.1 Avsnittet har skrivits om.
11.3.1 EGD C-166/05 (Heger) om direkt anknytning.
11.3.2.1 Befordran av brev. Befraktning.
11.3.2.4 Avsnittet har skrivits om.
11.3.3 Normalt språkbruk. EGD C-167/95 (Linthorst) om värdering av materiell lös egendom. EGD C-111/05 (AB NN) om montering och installation.
11.3.4 EGD C-327/94 (Dudda) om stödtjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om stödtjänst. Skatteverkets skrivelse 2007-10-09 (dnr 131 375012-07/111) om konferenstjänster.
11.3.5 EGD C-167/95 (Linthorst), C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV bank) om omsättningsland för diverse tjänster. Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 627138-07/111) om myndigheter. RÅ 2007 ref. 57 om spelarrättigheter. RSV:s skrivelse 1998-10-26 (dnr 7547-98/901) om övergångsersättningar inom idrotten. Skatteverkets skrivelse 2007-08-27 (dnr 131 204125-06/111) om konsulttjänster m.m. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om idrottstränare.
11.3.6 EGD C-401/06 (kommissionen mot Tyskland) om testamentsexekutor. Skatteverkets skrivelse 2007-06-04 (dnr 131 316824-07/111) om betäckningstjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om idrottstränare. Skatteverkets skrivelse 2007-08-27 (dnr 131 204125-06/111) om sammansatt tjänst och administrativa tjänster. Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 661573-07/111) om voucher. RR 2007-06-08 (mål nr 4586-06) om klinisk läkemedelsprövning.
11.4 Skatteverkets skrivelse 2007-04-23 (dnr 131 180127-07/111) om 5 kap. 11 §2 ap. och 2 b p. ML i förhållande till mervärdesskattedirektivet. Förmedling.
11.5 Jämfört med 2007 års handledning har några exempel utgått, därutöver har justering skett av vissa exempel i förtydligande syfte.

12 Beskattningsunderlag

Nyheter:
12.2 RR 2007-06-28 (mål nr 3463-06) om frekvensavgifter.
12.3 Avsnittet har skrivits om med anledning av ny lagstiftning avseende uttag.
12.3.3.2 KRNJ 2007-09-12 (mål nr 2962—2963-06 och 2964—2965-06) om faktiskt nyttjande.
12.3.3.3 RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
12.4 Nytt avsnitt om ovärdering.
12.5.2 Skatteverkets skrivelse 2005-10-10 (dnr 131 472941-05/111) om elcertifikat. RÅ 2007 ref. 33 och Skatteverkets skrivelse 2007-09-28 (dnr 131 542246-07/111) om konferensarrangemang. EGD C-111/05 (AB NN) och RR 2007-11-08 (mål nr 4224-03) om leverans och installation av sjökabel.
12.6 RÅ 2007 ref. 24 om avbrottsersättning.
12.10.1 EGD 230/87 (Naturally Yours Cosmetics) och C-33/93 (Empire Stores) om vederlaget för leverans av vara.
12.10.2 SRN 2007-01-10 om omräkning av valuta. Skatteverkets skrivelse 2008-01-24 (dnr 131 20126-08/111) om alternativ kurs.

13 Utlägg och vidarefakturering

Nyheter: RÅ 2007 not. 105 om frekvensavgifter.

14 Skattesatser

Nyheter:
14.4.1.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-06 (dnr 131 419762-07/111) om utseende/allmänt språkbruk. SRN 2007-06-20 om tidning och DVD-skiva.

15 Avdragsrätt

Nyheter:
15.1.2 EGD C-435 (Investrand) om mervärdesskattedirektivet. KRNJ 2007-04-05 (mål nr 4361-06) och KRNS 2007-10-15 (mål nr 4121-05) om förvärv i verksamheten. Skatteverkets skrivelse 2007-04-23 (dnr 131 224115-07/111) om bolags ägandefunktion. KRNJ 2007-08-29 (mål nr 2169-06) om jordbruksfastighet. Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om avdragsrätt vid innehav av näringsfastighet.
15.2.4 Skatteverkets skrivelse 2007-12-04 (dnr 131 670947-07/111) om indirekt ombud vid import.
15.2.8 SRN 2007-05-09 om förvärv för personalmatsal.
15.2.11.2 KRNSU 2007-08-29 (mål nr 960-06 och 962-06) om SPA.
15.2.12 KRNSU 2007-05-08 (mål nr 1492-06 och 1493-06) om bidragsfinansierad verksamhet.
15.5 KRNG 2007-11-22 (mål nr 7055-06) om faktura.

16 Rätt till återbetalning av ingående skatt

Nyheter:
16.1 GIF. Mervärdesskattedirektivet.
16.2 EGD C-35/05 (Reemtsma Cigarettenfabriken) om återbetalning av felaktigt debiterad skatt. EGD C-73/06 (Planzer Luxembourg) om intyg enligt bilaga B i åttonde direktivet.
16.5 Avsnittet har skrivits om. Skatteverkets skrivelse 2007-10-19 (dnr 131 430591-07/111) om företagare från annat land med fast etableringsställe i Sverige. EGD C-240/05 (Eurodental) om EG-försäljning.
16.7 Skatteverkets skrivelse 2007-10-19 (dnr 131 430591-07/111) om företagare från annat land med fast etableringsställe i Sverige.

17 Fakturering

Nyheter:
17.1 Arkivering. Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
17.2 Skatteverkets skrivelse 2007-06-12 (dnr 131 381208-07/111) om självfakturering. Omvänd skattskyldighet. Senaste tidpunkt för byggtjänster.
17.4.1 SKVFS 2007:13 om förenklad faktura och löpnummer.
17.4.2 SKVFS 2007:13 om förenklad faktura och löpnummer.
17.5.1 Felaktigt debiterad utgående skatt.
17.6 RR 2007-11-08 (mål nr 623-07) om omräkning av valuta. Skatteverkets skrivelse 2008-01-24 (dnr 131 20126-08/111) om alternativ kurs.
17.13 Nytt avsnitt om telefonkort. Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 617242-07/111) om faktureringsskyldighet vid försäljning och distribution av telefonkort.

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

Nyheter:
18.1 Byggverksamhet fr.o.m. 2008-01-01.
18.3.1 Omperiodisering och fakturadatummetoden.
18.4.3 Avsnittet har skrivits om.
18.4.3.1-18.4.3.3 Nya avsnitt med anledning av de nya redovisningsreglerna inom byggområdet.
18.4.7 SRN 2007-04-03 om tidpunkt för avdrag vid import. Skatteverkets skrivelse 2007-12-04 (dnr 131 670947-07/111) om indirekt ombud.
18.4.11 Nytt avsnitt om felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Del 2

19 Byggverksamhet — Fastighetsförvaltning

Nyheter:
19.1-19.3 Avsnitten har skrivits om och kompletterats med Skatteverkets skrivelser på området.
19.5 Skatteverkets skrivelse 2007-05-15 (dnr 131 180121-07/111) om delägare i HB/KB. KRNJ 2007-11-02 (mål nr 577—578-07) om uttagsbeskattning.
19.6.1 Nytt exempel om bostadsrätt för försäljning.

20  Fastighetsområdet

Nyheter:
20.2 Nytt avsnitt (flyttat från avsnitt 19.2) om mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp.
20.2.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-05 (dnr 131 591256-07/111) om husbåt. RÅ 1988 ref. 139 om skräddarsydd industribyggnad.
20.3 EGD C-451/06 (Walderdorff) om fastighetsupplåtelse.
20.3.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-05 (dnr 131 598946-07/111) om ersättning till hyresgäst.
20.3.2 Avsnittet har delvis skrivits om. SRN 2007-06-20 om datorhall
20.3.4 RR 2007-03-27 (mål nr 5213-06) och Skatteverkets skrivelse 2007-09-28 (dnr 131 542246-07/111) om konferensarrangemang.
20.4.5 SRN 2007-04-25 om upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende.

21 Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: Avsnittet om övergångsbestämmelser har utgått.
21.3.1 Kommuns vidareuthyrning. Skatteverkets skrivelse 2007-05-07 (dnr 131 292393-07/111) om vidareuthyrning.
21.3.2 Skatteverkets skrivelse 2007-05-07 (dnr 131 292393-07/111) om återuthyrning.
21.8.1 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om jämkning vid uppförandeskede.
21.10.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om jämkning vid uppförandeskede. Skatteverkets skrivelse 2007-05-30 (dnr 131 347924-07/111) om mindre än 5 procentenheter.
21.13 Nytt avsnitt om inkomstbeskattningen.

22 Rörelsearrende, franchising m.m.

Nyheter:
22.2 Ny inledning.

23 Jämkning av ingående skatt

Nyheter: Avsnitten om övergångsbestämmelser och äldre bestämmelser med tillhörande exempel har utgått.
23.5 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om ändrad användning vid uppförandeskede. Skatteverkets skrivelse 2007-05-30 (dnr 131 347924-07/111) om mindre än 5 procentenheter.

24 Bilar, bussar, motorcyklar m.m.

Nyheter:
24.2.1 Försäljning efter skadereglering.
24.2.3 Nytt avsnitt om leasning av lastbil.
24.3.1 Bil för sjuktransporter.
24.3.5.2 Uttagsbeskattning fr.o.m. den 1 januari 2008. RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
24.4 VMB. Tillfällig registrering. Uppskjuten skattskyldighet.
24.6 Nytt avsnitt om reparation av bilar. Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om reparation av skada på inbytesbil.

25 Fartyg och luftfartyg

Nyheter:
25.6.1 EGD C-97/06 (Navicon) om befraktning eller varutransport.

26 Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: Avsnittet har omarbetats till viss del.
26.2 RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om intyg rörande taxiförarlegitimation och färdtjänst. RR 2007-12-28 (mål nr 6957-06) om sjukvårdsupplysning. RR 2007-12-21 (mål nr 2511-07) om upplysningar till försäkringskassan.
26.2.3 EGD C-446/04 och C-444/04 (Sollevold) om paramedicinska yrkesutövare.
26.4.1 RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om läkarutlåtande rörande färdtjänst.

27 Utbildning

Nyheter:
27.2 Undantag för utbildning.
27.3 EGD C-445/05 (Haderer) och C-434/05 (Horizon College) om underentreprenör.
27.4 KRNG 2007-05-29 (mål nr 504—505-06) om kopieringskort.

28 Idrott

Nyheter:
28.2 SRN 2000-05-25 om Pilates. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om idrottstränares tjänster.
28.3 Nytt avsnitt om inget direktkrav. RÅ 2007 ref. 39 om anställd som tillhandahålls idrottstjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om direktkravet.
28.5 Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om korttidsuthyrning av idrottslokal.
28.6 RÅ 2007 ref. 57 om övergångsersättning.

29 Hästar

Nyheter:
29.4 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om sponsorbidrag.
29.4.2 Skatteverkets skrivelse 2007-06-04 (dnr 131 316824-07/111) om betäckningstjänst.

30 Kultur

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

31 Massmedieområdet

Nyheter:
31.1.1 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2007-11-06 (dnr 131 593610-07/111) om serviceorgan.

32 Serveringstjänster

Nyheter:
32.4.3 SRN 2007-05-09 om personalmatsal som bedrivs av entreprenör.

 

33 Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

Nyheter:
33.1 Bakgrund. Mervärdesskattedirektivet.

34 Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

Nyheter:
34.2.3 Skatteverkets skrivelse 2007-12-17 (dnr 131 723781-07/111) om djur. 34.5.2 Beskattningsunderlag vid VMB efter import.

35 Finansiella tjänster

Nyheter:
35.2.1.1 EGD C-453/05 (Ludwig) om kreditförmedling.
35.2.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-02 (dnr 131 304409-07/111) om konsulttjänster i samband med företagsöverlåtelser.
35.2.2.2 SRN 2007-03-27 om investeringsfond — administration. EGD C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust och The Association of Investment Trust Companies) om begreppet särskilda investeringsfonder. Skatteverkets skrivelse 2008-02-07 (dnr 131 769930-07/111) om investeringsfonder.
35.3.1 RR 2007-10-19 (mål nr 3771-05) om skadereglering. Skatteverkets skrivelse 2007-12-12 (dnr 131 419926-07/111) om böteskassor.

36 Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter:
36.2 RSV:s skrivelse 2002-12-13 (dnr 9999-02/100) om ändrad karaktär.

37 Överlåtelse av verksamhet

Nyheter:
37.2 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 661576-07/111) om utländskt företag. RR 2008-01-02 (mål nr 7337-06) om blandad verksamhet. KRNG 2007-06-01 (mål nr 706—708-06) om fortsatt drift.
37.4 KRNS 2007-11-19 (mål nr 589-07) om överlåtelse av del av verksamhet.

38 Lager

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter:
39.1.2.1 KRNSU 2007-05-08 (mål nr 1438-06) om garagehyra.
39.1.2.2 Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
39.4 Den inledande kommentaren har kompletterats (styckena tre-fyra).

40 Utländska företagare — fast etableringsställe

Nyheter:
40.2.1 EGD C-73/06 (Planzer Luxembourg) om fast etableringsställe.
40.3-40.6 Avsnitten har omarbetas.

41 Konkurs och ackord

Nyheter:
41.3.6 Kreditnota. Felaktig debitering.
41.3.7 Byggentreprenad och beställare i konkurs.
41.3.8 Avsnittet har uppdaterats.
41.3.9 Avsnittet har uppdaterats.

Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML


Nyheter: -

Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde


Nyheter: -

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EG Nyheter:


Ändrade uppgifter avseende Irland.

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EG — undantag för små företag


Nyheter:  Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 5 Tröskelvärden inom EG — förvärv och distansförsäljning


Nyheter:  Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 6 Adresser till myndigheter — återbetalning till utländska företagare m.fl.


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 7 Adresser till myndigheter — information om respektive lands mervärdesskattesystem


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG


Nyheter: Uppgifter avseende Bulgarien, Polen och Rumänien.

 

Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG


Nyheter: Ändrad uppgift avseende Belgien.

Bilaga 10 EU:s institutioner och organ


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 11 Vägtrafikregistrets karosserikoder


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 12 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 13 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 14 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt


Nyheter: -

Bilaga 15 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté


Nyheter: Bilagan har uppdaterats med aktuell röstfördelning.

Bilaga 16 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 17 Byggnads- och verksamhetstillbehör


Nyheter: -

Bilaga 18 Översikt — fastighetsbegreppet


Nyheter: -

Bilaga 19 Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet


Nyheter: Ny bilaga.

 

Förteckning — Lagar och förarbeten


Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 

Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.


Nyheter: Förteckningen har uppdaterats..

Lagrumsregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.

Rättsfallsregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.

Register — skrivelser m.m.


Nyheter: Registret har uppdaterats.

 

Sakregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.