På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om handledningen för mervärdesskatt 2008

Datum: 2008-04-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 253209/08-113
 
Leverans av 2008 års handledning för mervärdesskatt har påbörjats.
 
Årets upplaga består i likhet med förra året av två delar (SKV 553 och SKV 554). Fördelningen av avsnitten är också densamma, dvs. del 1 innehåller avsnitten 1-18 och del 2 innehåller avsnitten 19-41 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2008. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. I årets upplaga har dessutom vissa avsnitt renodlats i syfte att undvika överlappande kommentarer. Som exempel kan nämnas att i avsnitt 10 om beskatt-ningsland för varor har kommentarer avseende skattskyldighet, redo-visning och beskattningsunderlag tagits bort. Mot-svarande kommentarer återfinns i stället i avsnitten om skattskyldighet, tidpunkt för redovisningsskyldighet samt beskattningsunderlag. Bilagorna om leverans-klausuler och SNI 2002 avseende byggverksamhet har utgått. Handledningen har komp-letterats med en sammanställning med korresponderande bestämmelser i ML och direktivet (bilaga 19).

Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hän-visning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

Del 1


 
Förord Nyheter: Förordet har uppdaterats.

Förkortningslista Nyheter: Listan har uppdaterats.

1 Definitioner och begrepp

Nyheter: Beskattningsbar person. Beskattningsunderlag. Fakturadatummetod. Marknadsvärde. Omsättning. Redovisningsperiod. Utländsk företagare. Yrkesmässig verksamhet.

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 januari 2008.

3 Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.2 EG-domstolen (fjärde stycket), EGD 283/81 (CILFIT) om inhämtande av förhandsavgörande. 3.2.4 EGD C-409//04 (Teleos m.fl.) om principen om rättssäkerhet och förutsebarhet. 3.4.3 Särskild skattedeklaration. Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 746676-07/111) om särskilda skäl för redovisning i skattedeklaration. Redovisningsperiod. Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 746687-07/111) om särskilda skäl för enmånadsredovisning.

4 Skattskyldighet

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

5 Skatteplikt

Nyheter: 5.2 Avsnittet har omarbetats.

6 Undantag från skatteplikt

Nyheter: 6.7 Metallkonto. 6.12.1 Begreppet samlarföremål.

7 Omsättning

Nyheter:
7.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 723791-07/111) om begreppet omsättning av varor. Leverans av vara eller tjänst? (andra-tredje styckena).
7.3 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 63603-08/111) om utvecklingsarvode. EGD C-277/05 (Société thermale d´Eugénie-les-Bains) om avtalsvite. RR 2008-01-02 (mål nr 7337-06) om apportemission. SRN 2007-06-26 om friskvårdskupong. Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 661573-07/111) om voucher. Skatteverkets skrivelse 2007-05-15 (dnr 131 180121-07/111) om vinstandelar.
7.4 SRN 2007-04-25 om bredbandstjänst. KRNJ 2007-02-02 (mål nr 2170-06) om sponsorbidrag. Skatteverkets skrivelse 2007-12-12 (dnr 131 419926-07/111) om böteskassor.
7.6. Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
7.6.1 Gåvor och representation.
7.6.2.1 Justeringar med anledning av ny lagstiftning avseende uttag av tjänster. KRNJ 2007-09-12 (mål nr 2962—2963-06, 2964—2965-06) om privat användning av båt. RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.

8 Yrkesmässig verksamhet

Nyheter:
8.3.1 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om näringsverksamhet och näringsfastighet.
8.3.3 EGD C-355/06 (van der Steen) om beskattningsbar person. Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om idrottsutövares verksamhet.
8.3.4 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 63603-08/111) om fackförbund. KRNJ 2007-11-20 (mål nr 1453—1455-07) om danstillställning. KRNS 2007-11-27 (mål nr 2537-07, 2538-07) eftermiddagsdans. KRNG 2007-06-04 (mål nr 3276—3279-06), KRNJ 2007-09-06 (mål nr 1644—1645-06) och KRNG 2007-09-18 (mål nr 2941-05) om ekonomiskt verksamhet. KRNS 2007-10-05 (mål nr 5890—5892-06) bevisbördans placering vid ändrad verksamhetsinriktning.
8.3.5 RÅ 2007 ref. 57 om näringsidkare.
8.4.3 Konkurrensregel.
8.4.3.1 Skatteverkets skrivelse 2008-01-21 (dnr 131 18187-08/111) om led i myndighetsutövning. RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om intyg rörande taxilegitimation. RR 2007-12-21 (mål nr 2511-07) om läkartjänst vid avstämningsmöte.
8.4.3.3 Nytt avsnitt om konkurrensregeln. EGD C-408/06 (Götz) om konkurrenssituation. Skatteverkets skrivelse 2008-01-14 (dnr 131 743642-07/111) om betydande snedvridning.
8.6.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 176097-05/111) om ekonomisk förening.
8.6.3.2 KRNJ 2007-11-15 (mål nr 1818-07) om restaurangverksamhet. KRNJ 2007-02-07 (mål nr 1718—1719-06) om redovisningsverksamhet. Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 176097-05/111) om krematorieverksamhet och huvudsaklighetskravet.

9 Skattesubjekt

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

10 Beskattningsland — varor

Nyheter:
10.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-12-20 (dnr 131 723791-07/111) om omsättning och leverans.
10.2.2.1 Skatteverkets skrivelser 2006-09-11 (dnr 131 476752-06/111) och 2007-09-11 (dnr 131 176104-05/111) om distansförsäljning och monteringsleverans.
10.2.2.2 RR 2007-11-08 (mål nr 4224-03) och EGD C-111/05 (AB NN) om sjökabel.
10.2.2.4 Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 685056-07/111) om genomsyn. KRNS 2003-12-23 (mål nr 7582-01) och KRNS 2007-09-10 (mål nr 3636-06) om genomsyn. Skatteverkets skrivelse 2007-09-11 (dnr 131 176104-05/111) om frivillig inträde.
10.3.2 EGD C-409/04 (Teleos m.fl.), Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 600012-07/111) och 2007-06-29 (dnr 131 432669-07/111) om krav på gränsöverskridande transport.
10.3.4 Beskattning där transporten avslutas.
10.4.1 Ändringar i förtydligande syfte.
10.4.2.2 Beskattning där transporten avslutas.
10.4.2.6 Ändringar i förtydligande syfte. Bevisbördan.
10.5.1 Avsnittet har skrivits om.
10.5.5 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 432669-07/111) om en s.k. oäkta trepartshandel.
10.7.1 EGD C-97/06 (Navicon) om export.
10.7.2 Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om krav på direkt utförsel. Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om kravet på "utländsk företagare".
10.7.6 Skatteverkets skrivelse 2007-11-19 (dnr 131 586267-07/111) om varor för kommersiellt bruk. Skatteverkets skrivelse 2008-01-31 (dnr 131 65428-08/111) om dokumentation och godkänd intygsgivare.
10.8.3 Skattefrihet för viss import.
10.9 Nytt avsnitt om dokumentation. Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 600012-07/111) om dokumentation. EGD C-146/05 (Collé) och C-184/05 (Twoh International) om bevisbörda. EGD C-409/04 (Teleos m.fl.) om god tro vid EG-leverans.
10.10 Vissa exempel har justerats i förtydligande syfte.

11 Beskattningsland — tjänster

Nyheter:
11.1.1 Avsnittet har skrivits om.
11.3.1 EGD C-166/05 (Heger) om direkt anknytning.
11.3.2.1 Befordran av brev. Befraktning.
11.3.2.4 Avsnittet har skrivits om.
11.3.3 Normalt språkbruk. EGD C-167/95 (Linthorst) om värdering av materiell lös egendom. EGD C-111/05 (AB NN) om montering och installation.
11.3.4 EGD C-327/94 (Dudda) om stödtjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om stödtjänst. Skatteverkets skrivelse 2007-10-09 (dnr 131 375012-07/111) om konferenstjänster.
11.3.5 EGD C-167/95 (Linthorst), C-41/04 (Levob Verzekeringen och OV bank) om omsättningsland för diverse tjänster. Skatteverkets skrivelse 2007-12-10 (dnr 131 627138-07/111) om myndigheter. RÅ 2007 ref. 57 om spelarrättigheter. RSV:s skrivelse 1998-10-26 (dnr 7547-98/901) om övergångsersättningar inom idrotten. Skatteverkets skrivelse 2007-08-27 (dnr 131 204125-06/111) om konsulttjänster m.m. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om idrottstränare.
11.3.6 EGD C-401/06 (kommissionen mot Tyskland) om testamentsexekutor. Skatteverkets skrivelse 2007-06-04 (dnr 131 316824-07/111) om betäckningstjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 28484-08/111) om idrottstränare. Skatteverkets skrivelse 2007-08-27 (dnr 131 204125-06/111) om sammansatt tjänst och administrativa tjänster. Skatteverkets skrivelse 2007-11-26 (dnr 131 661573-07/111) om voucher. RR 2007-06-08 (mål nr 4586-06) om klinisk läkemedelsprövning.
11.4 Skatteverkets skrivelse 2007-04-23 (dnr 131 180127-07/111) om 5 kap. 11 §2 ap. och 2 b p. ML i förhållande till mervärdesskattedirektivet. Förmedling.
11.5 Jämfört med 2007 års handledning har några exempel utgått, därutöver har justering skett av vissa exempel i förtydligande syfte.

12 Beskattningsunderlag

Nyheter:
12.2 RR 2007-06-28 (mål nr 3463-06) om frekvensavgifter.
12.3 Avsnittet har skrivits om med anledning av ny lagstiftning avseende uttag.
12.3.3.2 KRNJ 2007-09-12 (mål nr 2962—2963-06 och 2964—2965-06) om faktiskt nyttjande.
12.3.3.3 RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
12.4 Nytt avsnitt om ovärdering.
12.5.2 Skatteverkets skrivelse 2005-10-10 (dnr 131 472941-05/111) om elcertifikat. RÅ 2007 ref. 33 och Skatteverkets skrivelse 2007-09-28 (dnr 131 542246-07/111) om konferensarrangemang. EGD C-111/05 (AB NN) och RR 2007-11-08 (mål nr 4224-03) om leverans och installation av sjökabel.
12.6 RÅ 2007 ref. 24 om avbrottsersättning.
12.10.1 EGD 230/87 (Naturally Yours Cosmetics) och C-33/93 (Empire Stores) om vederlaget för leverans av vara.
12.10.2 SRN 2007-01-10 om omräkning av valuta. Skatteverkets skrivelse 2008-01-24 (dnr 131 20126-08/111) om alternativ kurs.

13 Utlägg och vidarefakturering

Nyheter: RÅ 2007 not. 105 om frekvensavgifter.

14 Skattesatser

Nyheter:
14.4.1.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-06 (dnr 131 419762-07/111) om utseende/allmänt språkbruk. SRN 2007-06-20 om tidning och DVD-skiva.

15 Avdragsrätt

Nyheter:
15.1.2 EGD C-435 (Investrand) om mervärdesskattedirektivet. KRNJ 2007-04-05 (mål nr 4361-06) och KRNS 2007-10-15 (mål nr 4121-05) om förvärv i verksamheten. Skatteverkets skrivelse 2007-04-23 (dnr 131 224115-07/111) om bolags ägandefunktion. KRNJ 2007-08-29 (mål nr 2169-06) om jordbruksfastighet. Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om avdragsrätt vid innehav av näringsfastighet.
15.2.4 Skatteverkets skrivelse 2007-12-04 (dnr 131 670947-07/111) om indirekt ombud vid import.
15.2.8 SRN 2007-05-09 om förvärv för personalmatsal.
15.2.11.2 KRNSU 2007-08-29 (mål nr 960-06 och 962-06) om SPA.
15.2.12 KRNSU 2007-05-08 (mål nr 1492-06 och 1493-06) om bidragsfinansierad verksamhet.
15.5 KRNG 2007-11-22 (mål nr 7055-06) om faktura.

16 Rätt till återbetalning av ingående skatt

Nyheter:
16.1 GIF. Mervärdesskattedirektivet.
16.2 EGD C-35/05 (Reemtsma Cigarettenfabriken) om återbetalning av felaktigt debiterad skatt. EGD C-73/06 (Planzer Luxembourg) om intyg enligt bilaga B i åttonde direktivet.
16.5 Avsnittet har skrivits om. Skatteverkets skrivelse 2007-10-19 (dnr 131 430591-07/111) om företagare från annat land med fast etableringsställe i Sverige. EGD C-240/05 (Eurodental) om EG-försäljning.
16.7 Skatteverkets skrivelse 2007-10-19 (dnr 131 430591-07/111) om företagare från annat land med fast etableringsställe i Sverige.

17 Fakturering

Nyheter:
17.1 Arkivering. Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
17.2 Skatteverkets skrivelse 2007-06-12 (dnr 131 381208-07/111) om självfakturering. Omvänd skattskyldighet. Senaste tidpunkt för byggtjänster.
17.4.1 SKVFS 2007:13 om förenklad faktura och löpnummer.
17.4.2 SKVFS 2007:13 om förenklad faktura och löpnummer.
17.5.1 Felaktigt debiterad utgående skatt.
17.6 RR 2007-11-08 (mål nr 623-07) om omräkning av valuta. Skatteverkets skrivelse 2008-01-24 (dnr 131 20126-08/111) om alternativ kurs.
17.13 Nytt avsnitt om telefonkort. Skatteverkets skrivelse 2007-12-05 (dnr 131 617242-07/111) om faktureringsskyldighet vid försäljning och distribution av telefonkort.

18 Tidpunkt för redovisningsskyldighet

Nyheter:
18.1 Byggverksamhet fr.o.m. 2008-01-01.
18.3.1 Omperiodisering och fakturadatummetoden.
18.4.3 Avsnittet har skrivits om.
18.4.3.1-18.4.3.3 Nya avsnitt med anledning av de nya redovisningsreglerna inom byggområdet.
18.4.7 SRN 2007-04-03 om tidpunkt för avdrag vid import. Skatteverkets skrivelse 2007-12-04 (dnr 131 670947-07/111) om indirekt ombud.
18.4.11 Nytt avsnitt om felaktigt debiterad mervärdesskatt.

Del 2

19 Byggverksamhet — Fastighetsförvaltning

Nyheter:
19.1-19.3 Avsnitten har skrivits om och kompletterats med Skatteverkets skrivelser på området.
19.5 Skatteverkets skrivelse 2007-05-15 (dnr 131 180121-07/111) om delägare i HB/KB. KRNJ 2007-11-02 (mål nr 577—578-07) om uttagsbeskattning.
19.6.1 Nytt exempel om bostadsrätt för försäljning.

20  Fastighetsområdet

Nyheter:
20.2 Nytt avsnitt (flyttat från avsnitt 19.2) om mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp.
20.2.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-05 (dnr 131 591256-07/111) om husbåt. RÅ 1988 ref. 139 om skräddarsydd industribyggnad.
20.3 EGD C-451/06 (Walderdorff) om fastighetsupplåtelse.
20.3.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-05 (dnr 131 598946-07/111) om ersättning till hyresgäst.
20.3.2 Avsnittet har delvis skrivits om. SRN 2007-06-20 om datorhall
20.3.4 RR 2007-03-27 (mål nr 5213-06) och Skatteverkets skrivelse 2007-09-28 (dnr 131 542246-07/111) om konferensarrangemang.
20.4.5 SRN 2007-04-25 om upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende.

21 Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: Avsnittet om övergångsbestämmelser har utgått.
21.3.1 Kommuns vidareuthyrning. Skatteverkets skrivelse 2007-05-07 (dnr 131 292393-07/111) om vidareuthyrning.
21.3.2 Skatteverkets skrivelse 2007-05-07 (dnr 131 292393-07/111) om återuthyrning.
21.8.1 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om jämkning vid uppförandeskede.
21.10.2 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om jämkning vid uppförandeskede. Skatteverkets skrivelse 2007-05-30 (dnr 131 347924-07/111) om mindre än 5 procentenheter.
21.13 Nytt avsnitt om inkomstbeskattningen.

22 Rörelsearrende, franchising m.m.

Nyheter:
22.2 Ny inledning.

23 Jämkning av ingående skatt

Nyheter: Avsnitten om övergångsbestämmelser och äldre bestämmelser med tillhörande exempel har utgått.
23.5 Skatteverkets skrivelse 2007-12-14 (dnr 131 738814-07/111) om ändrad användning vid uppförandeskede. Skatteverkets skrivelse 2007-05-30 (dnr 131 347924-07/111) om mindre än 5 procentenheter.

24 Bilar, bussar, motorcyklar m.m.

Nyheter:
24.2.1 Försäljning efter skadereglering.
24.2.3 Nytt avsnitt om leasning av lastbil.
24.3.1 Bil för sjuktransporter.
24.3.5.2 Uttagsbeskattning fr.o.m. den 1 januari 2008. RR 2008-01-30 (mål nr 1133-07) om förhandsbesked avseende bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
24.4 VMB. Tillfällig registrering. Uppskjuten skattskyldighet.
24.6 Nytt avsnitt om reparation av bilar. Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om reparation av skada på inbytesbil.

25 Fartyg och luftfartyg

Nyheter:
25.6.1 EGD C-97/06 (Navicon) om befraktning eller varutransport.

26 Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: Avsnittet har omarbetats till viss del.
26.2 RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om intyg rörande taxiförarlegitimation och färdtjänst. RR 2007-12-28 (mål nr 6957-06) om sjukvårdsupplysning. RR 2007-12-21 (mål nr 2511-07) om upplysningar till försäkringskassan.
26.2.3 EGD C-446/04 och C-444/04 (Sollevold) om paramedicinska yrkesutövare.
26.4.1 RR 2007-12-21 (mål nr 273-07) om läkarutlåtande rörande färdtjänst.

27 Utbildning

Nyheter:
27.2 Undantag för utbildning.
27.3 EGD C-445/05 (Haderer) och C-434/05 (Horizon College) om underentreprenör.
27.4 KRNG 2007-05-29 (mål nr 504—505-06) om kopieringskort.

28 Idrott

Nyheter:
28.2 SRN 2000-05-25 om Pilates. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om idrottstränares tjänster.
28.3 Nytt avsnitt om inget direktkrav. RÅ 2007 ref. 39 om anställd som tillhandahålls idrottstjänst. Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om direktkravet.
28.5 Skatteverkets skrivelse 2008-01-29 (dnr 131 375809-07/111) om korttidsuthyrning av idrottslokal.
28.6 RÅ 2007 ref. 57 om övergångsersättning.

29 Hästar

Nyheter:
29.4 Skatteverkets skrivelse 2007-06-29 (dnr 131 604139-06/111) om sponsorbidrag.
29.4.2 Skatteverkets skrivelse 2007-06-04 (dnr 131 316824-07/111) om betäckningstjänst.

30 Kultur

Nyheter: Avsnittet har omarbetats.

31 Massmedieområdet

Nyheter:
31.1.1 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2007-11-06 (dnr 131 593610-07/111) om serviceorgan.

32 Serveringstjänster

Nyheter:
32.4.3 SRN 2007-05-09 om personalmatsal som bedrivs av entreprenör.

 

33 Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

Nyheter:
33.1 Bakgrund. Mervärdesskattedirektivet.

34 Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

Nyheter:
34.2.3 Skatteverkets skrivelse 2007-12-17 (dnr 131 723781-07/111) om djur. 34.5.2 Beskattningsunderlag vid VMB efter import.

35 Finansiella tjänster

Nyheter:
35.2.1.1 EGD C-453/05 (Ludwig) om kreditförmedling.
35.2.2.1 Skatteverkets skrivelse 2007-10-02 (dnr 131 304409-07/111) om konsulttjänster i samband med företagsöverlåtelser.
35.2.2.2 SRN 2007-03-27 om investeringsfond — administration. EGD C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust och The Association of Investment Trust Companies) om begreppet särskilda investeringsfonder. Skatteverkets skrivelse 2008-02-07 (dnr 131 769930-07/111) om investeringsfonder.
35.3.1 RR 2007-10-19 (mål nr 3771-05) om skadereglering. Skatteverkets skrivelse 2007-12-12 (dnr 131 419926-07/111) om böteskassor.

36 Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter:
36.2 RSV:s skrivelse 2002-12-13 (dnr 9999-02/100) om ändrad karaktär.

37 Överlåtelse av verksamhet

Nyheter:
37.2 Skatteverkets skrivelse 2008-01-30 (dnr 131 661576-07/111) om utländskt företag. RR 2008-01-02 (mål nr 7337-06) om blandad verksamhet. KRNG 2007-06-01 (mål nr 706—708-06) om fortsatt drift.
37.4 KRNS 2007-11-19 (mål nr 589-07) om överlåtelse av del av verksamhet.

38 Lager

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

39 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter:
39.1.2.1 KRNSU 2007-05-08 (mål nr 1438-06) om garagehyra.
39.1.2.2 Nya regler fr.o.m. 2008-01-01.
39.4 Den inledande kommentaren har kompletterats (styckena tre-fyra).

40 Utländska företagare — fast etableringsställe

Nyheter:
40.2.1 EGD C-73/06 (Planzer Luxembourg) om fast etableringsställe.
40.3-40.6 Avsnitten har omarbetas.

41 Konkurs och ackord

Nyheter:
41.3.6 Kreditnota. Felaktig debitering.
41.3.7 Byggentreprenad och beställare i konkurs.
41.3.8 Avsnittet har uppdaterats.
41.3.9 Avsnittet har uppdaterats.

Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML


Nyheter: -

Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde


Nyheter: -

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EG Nyheter:


Ändrade uppgifter avseende Irland.

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EG — undantag för små företag


Nyheter:  Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 5 Tröskelvärden inom EG — förvärv och distansförsäljning


Nyheter:  Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 6 Adresser till myndigheter — återbetalning till utländska företagare m.fl.


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 7 Adresser till myndigheter — information om respektive lands mervärdesskattesystem


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG


Nyheter: Uppgifter avseende Bulgarien, Polen och Rumänien.

 

Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG


Nyheter: Ändrad uppgift avseende Belgien.

Bilaga 10 EU:s institutioner och organ


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 11 Vägtrafikregistrets karosserikoder


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 12 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 13 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 14 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt


Nyheter: -

Bilaga 15 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté


Nyheter: Bilagan har uppdaterats med aktuell röstfördelning.

Bilaga 16 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet


Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 17 Byggnads- och verksamhetstillbehör


Nyheter: -

Bilaga 18 Översikt — fastighetsbegreppet


Nyheter: -

Bilaga 19 Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet


Nyheter: Ny bilaga.

 

Förteckning — Lagar och förarbeten


Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 

Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.


Nyheter: Förteckningen har uppdaterats..

Lagrumsregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.

Rättsfallsregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.

Register — skrivelser m.m.


Nyheter: Registret har uppdaterats.

 

Sakregister


Nyheter: Registret har uppdaterats.