Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Ekonomiska föreningar som säljer el till sina medlemmar

Datum: 2008-10-08

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 571875-08/111

Sammanfattning

En ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer till sina medlemmar, levererar elen yrkesmässigt i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 lagen om skatt på energi (LSE). Detta innebär att sådan el inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

Fråga


 
Fråga har ställts om en ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer enbart till sina medlemmar ska anses yrkesmässigt leverera elen i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.
 
Om den ekonomiska föreningen yrkesmässigt levererar elen kan elen inte omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

 

Gällande rätt


 
Av 11 kap. 2 § 1 LSE, framgår att el inte är skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el.
 
Av 1 kap. 4 § LSE framgår att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
13 kap. 1 § IL (Huvudregel):
 
Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. 
Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt av avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet.
 
13 kap. 2 § IL:
 
För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.

 

Svar


 
Enligt 1 kap. 4 § LSE är en verksamhet yrkesmässig om verksamheten utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.
 
En ekonomisk förening är en juridisk person och utgör civilrättsligt sett ett självständigt rättssubjekt. Eftersom inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar enligt 13 kap. 2 § IL ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för juridiska personer oavsett om rekvisiten för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda eller inte, så utgör verksamhet som bedrivs av en ekonomisk förening näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.
 
En ekonomisk förening som vid ett vindkraftverk i Sverige producerar el som föreningen matar ut på elnätet och säljer till sina medlemmar, levererar således elen yrkesmässigt i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 LSE. Detta innebär att sådan el inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.