Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skattekonsekvenser för svenska aktieägare i NorskHydro ASA med hänsyn till omstrukturering i bolaget under 2007

Datum: 2008-03-27

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 785906-07/1152

1 Frågeställning och svar

Till Skatteverket har frågor ställts om hur den upp-delning (demerger) och den sammanläggning (merger) som skett i NorskHydro ASA (NorskHydro) och StatoilHydro ASA (StatoilHydro) under 2007 ska beskattas.

Skatteverket har gjort den bedömningen att uppdelningen och sammanläggningen inte uppfyller kraven för skattefrihet vid partiell fission enligt inkomstskattelagen (IL). Med hänsyn till rättspraxis anser däremot Skatteverket att omstruktureringen inte ska leda till att en svensk aktieägare ska utdelningsbeskattas för denna.

Om aktieägaren inte ska utdelningsbeskattas så leder detta till att NorskHydro:s omkostnadsbelopp ska fördelas mellan detta bolag och StatoilHydro. Detta ska göras genom en proportionering utifrån aktiernas marknadsvärden direkt efter genomförd omstrukturering.

Skatteverket anser att av anskaffningsutgiften för aktier i NorskHydro bör 33 procent hänföras till dessa aktier och 67 procent till erhållna aktier i StatoilHydro.

1.1 Bakgrund

På extra ordinära bolagsstämmor den 5 juli 2007 i NorskHydro och Statoil ASA (Statoil) beslutades att godkänna förslaget om uppdelning och sammanläggning i de båda bolagen.

Besluten innebar att hela petroleumverksamheten i NorskHydro lades över i ett nybildat helägt dotterbolag (NorskHydro Petroleum AS). All annan verksamhet bl.a. aluminium-delen och övrig kraft del ligger kvar i NorskHydro ASA.

Vidare innebar besluten att NorskHydro Petroleum AS sammanläggs med Statoil. Efter sammanläggningen byter Statoil namn till StatoilHydro.

För varje aktie i NorskHydro erhölls 0,8622 aktier i StatoilHydro.

Sista dag för handel med NorskHydro inklusive rätt att motta aktier i StatoilHydro var den 28 september 2007. Den nya aktien StatoilHydro handlades första gången den 1 oktober 2007.

1.2 Skatteregler

Skatteverket anser att de regler som avser partiell fission enligt svensk skattelagstiftning inte är tillämpliga på den omstrukturering som bolaget har gjort.

Vidare anser Skatteverket att omstruktureringen inte ska leda till att en svensk aktieägare ska utdelningsbeskattas för denna. Detta med hänsyn till rättspraxis (RÅ 1999 not. 285 och SRN 9 oktober 2002) och att någon förmögenhetsöverföring inte skett till aktieägarna.

Om den svenska aktieägaren inte ska utdelningsbeskattas så leder detta till att NorskHydro:s omkostnadsbelopp istället ska fördelas mellan detta bolag och StatoilHydro. I enlighet med ovan nämnda rättsfall ska detta göras genom en proportionering utifrån aktiens marknadsvärde direkt efter genomförd omstrukturering.

1.3 Beräkning

Aktierna i Norsk Hydro är noterade på Oslobörsen. Den sista dagen för handel med aktier i Norsk Hydro med rätt till att erhålla aktier i StatoilHydro ASA var den 28 september 2007.

Den lägsta noterade betalkursen för aktier i NorskHydro var denna dag 230,75 NOK. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt att erhålla aktier i StatoilHydro ASA var den 1 oktober 2007, då den lägsta noterade betalkursen var 75,60 NOK.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i NorskHydro bör därför (75,60 : 230,75 =) 33 procent hänföras till aktien i NorskHydro och 67 procent till aktien i StatoilHydro.

Observera att ovanstående beskrivning och fördelning gäller aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige.