Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2008 års taxering

Datum: 2008-02-23

Dnr:
131 96530-08/111

För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat.
 
Lämnas SRU-uppgifterna elektroniskt kan också en generösare tidsplan för byråanstånd medges. (Dnr 131-642872-07/111). För att ett sådant generösare anstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-blanketter. Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett m.m.). Elda kan inte användas fr.o.m. 2008.  

Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.
Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.

Skatteverket har tidigare 2007-01-22, Dnr 132-47362-07/111, utfärdat riktlinjer avseende utformningen av de laserritade deklarationsblanketterna. Vad som sägs i dessa riktlinjer har numera upphört att gälla. Istället gäller de riktlinjer som redovisas nedan.

Författningsbestämmelser

I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.

Enligt 1 kap. 1 och 2 § LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 § LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.

Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 § LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.

Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.

Efter medgivande från Skatteverket får näringsuppgifter lämnas med hjälp av ADB.

Se även: Skatteverkets författningssamling Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form; SKVFS 2006:19 Inkomsttaxering.
 

1 Skatteverkets riktlinjer

1.1 Blanketter från vilka registrering ska ske m.m. 

1.1.1 Inkomstdeklaration 1 och bilagor

Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.

Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.

När alla uppgifter på blanketterna NE, NEA, N3A, N4, N7, N8, Momsbilagan, T1, T2, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K10A, K12, K13, K15A och K15B lämnas via ADB kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga uppgifter, som inte kan lämnas elektroniskt.

Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i. Även sambeskattads personnummer ska föras över om det ska gälla.
 

1.1.2  Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska vid 2008 års taxering registreras in i ADB-systemet. Samma gäller för de i blanketterna Inkomstdeklaration 3 och 4 ingående räkenskapsscheman.

Vid 2008 års taxering ska blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 vara i A3 planoformat (4-sidigt A4-format) och av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketter och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketter. För
Inkomstdeklaration 2 gäller dessutom att när den skrivs ut i A3-format ska den skrivas ut på papper som är perforerat i vikningen eftersom Inkomstdeklaration 2 skannas.

Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 får lämnas som laserutskrift av blankettens sida 1 om samtliga övriga uppgifter på blanketten (skattemässiga justeringar och räkenskaper) lämnas elektroniskt. Dessutom ska i förekommande fall blanketterna DU, N3B, N4, N7, N8 och Momsbilagan också lämnas elektroniskt.

Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras. Om någon bilaga ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 - 4 som inte kan lämnas via ADB-media gäller att den lämnas i pappersformat.

Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 3 - 4  måste alltid underlag för fastighetsskatt anges i rutorna som har registreringskoder detta gäller även Inkomstdeklaraton 2 fast att den inte har registreringskoder. Detta även om fastighetsskatteunderlagen inte ska ändras.
 

1.1.3  Gemensamt för INK 1 - 4 och bilagor

I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Av praktiska skäl ska person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Från och med taxeringsår 2006 har Skatteverket infört rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på laserritade blanketter eller att använda sig av rutor med raka hörn.

Ett av syftena med ovannämnda enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering, skanning och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering, skanning och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registrering och skanning ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna hantering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att underlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga.

 

1.1.4  Omslag

 
Deklarationsblanketter ska inte skickas till Skattemyndigheten inlagda i omslag. Varken i den förtryckta deklarationsblanketten för INK2 - 4 eller i någon annan typ av omslag.  

1.2 Blanketter

För alla de blanketter som ska lämnas in vid 2008 års taxering gäller att även dessa ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Skälet är att annars kan granskningsarbetet försvåras.
 

1.3 Övrigt

Flersidiga blanketter häftas ihop längst upp till vänster och ordningsföljden är den samma som i Skatteverkets blanketter. Om blanketten består av flera sidor anges person-/organisationsnummer på varje sida.
Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2008 års taxering se bilaga 1.

Bilaga 1

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2008 års taxering.   

SKVNR NAMN LASERRITAD
2000 INK1 Ja **
2002 INK2 Ja, A3 planoform med färgkant och perforering**
2003INK3Ja, A3 planoform med färgkant **
2003a RäkJa
2004 INK4 Ja, A3 planoform. med färgkant **
2004a Räk. Ja
2004b DU Ja
2050T1Ja
2051 T2 Ja
2102K2Ja
2104 K4Ja
2105K5Ja
2106K6Ja
2107K7Ja
2108 K8Ja
2109 K9Ja
2110 K10Ja
2110a K10AJa
2112 K12Ja
2113 K13Ja
2115 K15A Ja
2116 K15BJa
2161 NEJa
2164 NEAJa
2153 N3AJa
2167 N3BJa
2154 N4Ja
2170 N7Ja
2155 N8Ja
2168 Momsb,Ja

** Inget krav på färgkant om samtliga uppgifter som kan lämnas elektroniskt också lämnas elektroniskt.