Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Kommuner som säljer el till sina hyresgäster

Datum: 2008-10-23

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
588313-08/111

  

Fråga

 
Fråga har ställts om en kommun som vid ett vindkraftverk producerar el som kommunen matar ut på elnätet och säljer till sina hyresgäster, ska anses yrkesmässigt leverera elen i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
 
Om kommunen yrkesmässigt levererar elen kan elen inte omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.

 

Gällande rätt

 
Av 11 kap. 2 § 1 LSE, framgår att el inte är skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el.
 
Av 1 kap. 4 § LSE framgår att en verksamhet är yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
13 kap. 1 § IL (Huvudregel):
 
Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.
 
Innehav av näringsfastigheter och näringsbostadsrätter samt av avverkningsrätt till skog räknas alltid som näringsverksamhet. Privatbostadsfastigheter, privatbostadsrätter och andra privatbostäder kan inte ingå i en näringsverksamhet.
 
13 kap. 2 § IL:
 
För juridiska personer räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet, även om inkomsterna eller utgifterna inte ingår i en näringsverksamhet enligt 1 §.

 

Svar

 
Av Skatteverkets skrivelse från den 23 oktober 2008 (131 634650-08/111) framgår att Skatteverket anser att en fastighetsförvaltare som fakturerar hyresgästerna för den el som förbrukas i den upplåtna lokalen eller bostaden i form av uppmätt eller uppskattad elförbrukning, ska anses leverera elen till hyresgästerna. Ingår däremot elen ospecificerad i hyresdebiteringen anser Skatteverket att fastighetsförvaltaren inte ska anses ha levererat elen.
 
Enligt 1 kap. 4 § LSE är en verksamhet yrkesmässig om verksamheten utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.
 
En kommun är en juridisk person och utgör civilrättsligt sett ett självständigt rättssubjekt.

Eftersom inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar enligt 13 kap. 2 § IL ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för juridiska personer oavsett om rekvisiten för näringsverksamhet i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda eller inte, så utgör verksamhet som bedrivs av en kommun näringsverksamhet enligt 13 kap. IL.
 
En kommun som producerar el i ett vindkraftverk i Sverige och som levererar elen till sina hyresgäster, anses leverera elen yrkesmässigt i den mening som avses i 11 kap. 2 § 1 LSE. Detta innebär att sådan el inte kan omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 11 kap. 2 § 1 LSE.