På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter i Handledning för mervärdesskatt 2012

Datum: 2012-05-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 311874-12/113
Handledningen består av två delar (SKV 553 och SKV 554). Del 1 innehåller avsnitten 1—18 och del 2 innehåller avsnitten 19—44 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna finns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2012. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EU-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. Dessa korrigeringar inbegriper även ändringar som gjorts med anledning av skatteförfarandelagen (SFL). I handledningen hänvisas företrädesvis till SFL. I vissa fall gäller dock bestämmelserna i skattebetalningslagen (SBL) även under 2012, se övergångsbestämmelserna till SFL (punkterna 1, 18—20, 25 och 26). I de fall SBL ska tillämpas gäller de hänvisningar som framgår av förra årets utgåva av handledningen.
 
Nyheter i övrigt avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

DEL 1
 
FÖRORD
Nyheter:
Förordet har uppdaterats.

 
FÖRKORTNINGSLISTA
Nyheter: Listan har uppdaterats.

 

1 Definitioner och begrepp

Nyheter: Betalningsskyldig. Felaktigt debiterad mervärdesskatt. Införsel. SBL.

 

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 april 2006. 1 januari 2012.

 

3 Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.3 Förordning.
3.2.4 EUD C-259/10 och 260/10 Rank Group om skatteneutralitetsprincipen.
3.4.1—3.4.3 Avsnitten har uppdaterats med anledning av skatteförfarandelagen.
3.4.4 Avsnittet har uppdaterats med anledning av att bestämmelserna i 10 a kap. SBL har förts över till lag 2011:1245 om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

 

4 Skattskyldighet

Nyheter: 4.4.1 Tjänster enligt 5 kap. 5 § ML. Tjänster med anknytning till fastighet.
4.6 Rådets genomförandeförordning. Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171037-11/111 om begreppet "utan medverkan". Svenskt VAT-nummer i fakturan.

 

5 Skatteplikt och undantag från skatteplikt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

6 Omsättning

Nyheter: 6.1.1 Skatteverket 2011-04-01, dnr 131 267632-11/1152, om markintrång.
6.2 Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om leverans av vara eller tjänst.
6.3 KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851—1856-10, om insatskapital.
6.4 SRN 2011-09-26, dnr 53-10/I, om koncernbidrag.
6.5 KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851—1856-10, om leverans av vatten (se kantrubrik Anläggningsavgift VA).
6.6.2.1 Uttag tjänst (första och andra styckena). Skatteverket 2011-03-21, dnr 131 205935 11/111, om uttagsbeskattning av tjänster.

 

7 Yrkesmässig verksamhet

Nyheter: 7.6 HFD 2011 not. 75 om en samfällighetsförening upplåtelse av parkeringsplatser (se kantrubrik Utåtriktad verksamhet finns).

 

8 Skattesubjekt

Nyheter: 8.2.1 Transaktioner mellan delägare och HB/KB. Vinstandelar från HB/KB.
8.2.2.1 Föreligger enkelt bolag.
8.2.2.3 Fiskelag (första stycket).
8.7 HFD 2011 not.75 om samfällighetsförenings upplåtelse av parkeringsplatser (se tredje stycket från slutet).

 

9 Beskattningsland — varor

Nyheter: 9.4.2.2 HFD 2011 ref. 28 om gränsöverskridande transport. KRSU 2011-10-04, mål nr 1234-08, om gränsöverskridande transport.
9.7.1 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om exportbegreppet.
9.7.2 Exempel 2 (se kantrubrik Export endast i sista ledet).

 

10 Beskattningsland — tjänster

Nyheter: 10.1.1 Bakgrund och syfte.
10.1.4 Intyg.
10.3.1 Säte.
10.3.2 Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om fast etableringsställe.
10.4.2.2 Avsnittet har till viss del skrivits om med anledning av rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 och Skatteverket 2011-05-04, dnr 131 252439-11/111, om företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal.
10.5.4.3 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om befordran av brev.
10.5.5.1 Artikel 32 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om begreppet tillträde till. Skatteverket 2011-08-24, dnr 131 557026-11/111, om tillträde i flera led. Exempel 1 och 2 om tillträde till pedagogiska evenemang. Exempel 1—3 om tillträde till konferens.
10.5.5.2 EUD C-530/09, Inter-Mark Group, om mässmontrar.
10.6 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om brevfordran (se kantrubrik Tjänster i samband med export eller viss import).

 

11 Beskattningsunderlag

Nyheter: 11.2 HFD 2011 not. 97, om plusgaranti.
11.3.1 EUD C-288/94, Argos Distributors, om kupong med rabatt.
11.3.2 SRN 2011-09-26, dnr 53-10/I, om koncernbidrag.
11.4.3.2 Avsnittet har renodlats till att endast behandla fastställandet av beskattningsunderlag vid användning av rörelsetillgång.
11.7 Avsnittet har strukturerats om. EUD C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl., om huvudsaklighets- och delningsprincipen.
11.7.1 7 kap. 7 § ML, EUD C-349/96 Card Protection Plan och C-291(03 MyTravel om delningsprincipen. KRNS 2011-09-08, mål nr 4250-10, om digital festival.
11.7.2 Inledning om huvudsaklighetsbedömning (de två första styckena). EUD C-41/04, Levob Verzekeringen och OV Bank, om anpassning av standardprogramvara. EUD C-88/09, Graphic Procédé, om kopieringsverksamhet.
11.8.2 EUD C-427/98, kommissionen mot Tyskland, om rabattkuponger — tillverkare.

 

12 Utlägg och vidarefakturering

Nyheter: 12.4 EUD C-98/05, De Danske Bilimportörer, om registreringsavgift för fordon. EUD C-106/10. Lidl & Companhia, om fordonsskatt. RÅ 2007 not. 105 om frekvensavgifter. SRN 2009-09-06, dnr 42-08/I, och RÅ 2009 not 175 om avgifter till Bolagsverket.

 

13 Skattesatser

Nyheter: 13.3.4 Nytt avsnitt om restaurang- och cateringtjänster.
13.4.1.1 SRN 2011-02-03, dnr 57-09/I, om e-bok.
13.4.1.2 Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om reklam. HFD 2011 not. 66 om fotobok. Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om utseende/allmänt språkbruk. SRN 2011-10-05, dnr 16-11/1, om anatomikortlek.

 

14 Avdrag för ingående skatt


Nyheter: 14.3.3.2 Utanför mervärdesskattesystemet.
14.4.2 RÅ 2010 ref. 98 om två verksamheter. Skatteverket 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111, om bitransaktioner.
14.5.3 Exempel.
14.5.4 SRN 2011-03-03, dnr 35-08/I, om återbetalningsrätt för importmoms. Skatteverket 2011-06-13, dnr 131 388032-11/111, om rätt till avdrag eller återbetalning vid import.
14.5.6 KRNS 2011-06-09, mål nr 7940--7942-09, om slussning inom en koncern.
14.6.2 KRNS 2009-03-10, mål nr 3541-08, om avdragsförbudet och kostnader för installation av bergvärme i villafastighet.
14.8 Avsnittet har till stora delar skrivs om och nya underavsnitt har infogats.

 

15 Rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

16 Jämkning av ingående skatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

17 Fakturering

Nyheter: 17.1 Arkivering. Skyldighet att bevara fakturor. Lagring i elektronisk form. Bokföringsskyldiga. Ej bokföringsskyldiga.
17.4 Den inledande texten om fakturans innehåll har placerats i ett nytt inledande underavsnitt.
17.6 Omräknat belopp.

 

18 Redovisning av utgående och ingående skatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 
DEL 2
 

19 Fastighetsområdet

Nyheter: 19.3.1 SRN 2011-06-01, dnr 38-10/I, om uthyrning av modulbyggnader. Skatteverket 2011-06-20, dnr 131 428430-11/111, om vindkraftverk.
19.3.4 SRN 2011-06-10, dnr 41-10/I, om mötesplatser.
19.4.3 Skatteverket 2011-04-11, dnr 131 267632-11/1152, om allframtids-upplåtelser.
19.4.4 SRN 2011-11-29, dnr 21-11/I, om tillfällig inkvartering av djur.
19.4.5 HFD 2011 not. 75 om parkeringsverksamhet — samfällighetsförening.

 

20 Byggverksamhet — Fastighetsförvaltning

Nyheter: 20.3.2.1 Den inledande kommentaren om utlägg har skrivits om (de två första styckena).
20.4.2 KRNS 2011-07-11, mål nr 2646-10, om solpaneler.
20.5.1 Skatteverket 2011-03-09, dnr 131 811979-10/10/111, om egen regi och entreprenad.
20.7 Exempel 5 om privatbostad enskild firma.

 

21 Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: 21.4 Fastigheten måste disponeras.
21.8.2 RÅ 2008 not. 176 om uppförandeskede.
21.11.7 Avsnittet har skrivits om.

 

22 Personbilar och motorcyklar

Nyheter: 22.2 Kommentarerna vid kantrubriken Terrängmotorfordon, fyrhjulingar, snöskotrar har skrivits om.
22.3.4 Avdrag för driftskostnader i en s.k. blandad verksamhet.

 

23 Fartyg och luftfartyg

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

24 Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: 24.2 De inledande kommentarerna har infogats i två nya underavsnitt (24.2.1 Definition av sjukvård och 24.2.2 Omfattningen av undantaget från skatteplikt).
24.2.2 HFD 2011 not. 11 om sjukvårdsupplysning. SRN 2011-12-07, dnr 3-11/I, om psykologutredningar inom skolan.
24.2.7 SRN 2011-04-12, dnr 36-10/I, om tillhandahållande av liggande persontransporter.
24.4 De inledande kommentarerna har infogats i ett nytt underavsnitt (24.4.1 Definition av social omsorg).
24.4.2 SRN 2011-06-30, dnr 6-10/I, om barnomsorg/barnpassning. Färdtjänst.
24.4.3 HFD 2011 not. 74 om samtalsterapi.

 

25 Utbildning

Nyheter: Avsnittet har disponerats om.
25.2 SRN 2011-09-16, dnr 47-10/I, om erkända utbildningsanordnare. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om erkänd utbildningsanordnare.
25.3.1 HFD 2011 not. 30 och KRNJ 2011-05-02, mål nr 3215, om utbildning under eget ansvar. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning under eget ansvar. HFD 2012-01-30, mål nr 4484-11 , om uthyrning av personal. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om uthyrning av personal. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning i idrott.

 

26 Idrott

Nyheter: 26.2.1 SRN 2011-09-21, dnr 23-11/I, om aktiv qigong.
26.2.2 KRNJ 2012-01-25, mål nr 1748-11, om baby- och minisim.
26.2.3  Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning enligt läroplan.

 

27 Hästar

Nyheter: 27.23 Artikel 18 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om näringsidkare.
27.2.5 Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38102-11/111 och Skatteverket 2011-02-25 dnr 131 38080-11/111 om utländska hästägare.

 

28 Kultur

Nyheter: 28.4.1.2 Försäljning från konstnärs bolag. Förmedling i eget namn. SRN 2011-04-26, dnr 59-09/I, om karaktär av handelsvaror. Överlåtelse eller upplåtelse av rättighet.

 

29 Massmedieområdet

Nyheter: 29.1 Skatteverket 2011-05-18, dnr 131 309413-11/111, om begreppet periodisk publikation.

 

30 Restaurang- och cateringtjänst

Nyheter: 30.1—30.3 Avsnitten har skrivits om.

 

31 Vinstmarginalbeskattning — resetjänster

Nyheter: 31.2.1 HFD 2011 not. 80 om tillhandahållande av personbefordran utförd av ett annat persontransportföretag.
31.3.1 31.2.1 RÅ 2009 not. 106 och HFD 2011 not. 80 om persontransportföretag.

 

32 Vinstmarginalbeskattning — begagnade varor m.m.

Nyheter: 32.4 Inköp i Sverige. KRNG 2011-11-03, mål nr 6367—6372-10., om inköp i Sverige.

 

33 Finansiella tjänster

Nyheter: 33.2.1.1 EUD C-350/10, Nordea Pankki Suomi, om SWIFT-tjänster.
33.2.1.2 EUD C-93/10 GFKL Financial Services, HFD 2011-10-25 mål nr 753—757-11, 6291—6293-10 och HFD 2011-10-25 mål nr 1390—1395-11 om indrivningstjänster och administrativa tjänster avseende factoring.
33.2.2.1 HFD 2011 ref. 38 och HFD 2011 not. 84 om garantigivning. HFD 2011 ref. 21 om förmedling av aktier. Skatteverket 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111, om förmedling av aktier.

 

34 Handel med guld

Nyheter: 34.2.1 Guldmyntsförteckning. Godtagen vikt.
34.2.2 Registrering.
34.2.3 Avsnittet har skrivits om. Skatteverket 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111, om avdragsrätt hos säljaren.
34.3 Skatteverket 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111, om avdragsrätt hos säljaren.

 

35 Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

36 Överlåtelse av verksamhet

Nyheter: 36.2 EUD C-444/10, Schreiver, om verksamhet — unionsrättsligt begrepp. HFD 2011-09-30, mål nr 7525-10, om försäljning av dotterbolag (PT).
36.4 Skatteverket 2011-06-20, dnr 131 428430-11/111, om vindkraftverk som tagits i drift.

 

37 Lager

Nyheter: 37.2 Skatteverket 2012-01-13, dnr 131 863243-11/111, om ej för slutlig användning eller förbrukning.
37.2.2 Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om tjänst. Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om dokumentation.
37.3 Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om tjänst. Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om dokumentation.
37.6.1 Exempel.
37.6.2 Exempel.

 

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter: 38.1.2.1 Internationella organisationer.

 

39 Utländska företagare, etablering

Nyheter: 39.2.1 Avsnittet har skrivits om.
39.2.2 Fast etableringsställe enligt rådets genomförandeförordning. EUD C-260/95, DFDS, om fast etableringsställe. Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om fast etablering i Sverige.
39.2.3 EUD C-421/10, Stoppelkamp, om begreppen bosatt eller stadigvarande vistas. Stadigvarande vistelse.
39.2.4 Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om etableringsställe.
39.5.1 Avsnittet har skrivits om.

 

40 Konkurs och ackord

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

41 Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

Nyheter: 41.2.1 KRSU 2011-03-01-17, mål nr 1969—1971-10, om sociala lägenheter.
41.2.2 KRSU 2011-05-10 mål nr 1525-09 och KRSU 2011-05-10 mål nr 746-10 om kostnader för hyra av lokal. Skatteverket 2011-02-10, dnr 131 74236-11/111, om lokalkostnad vid utbetalning av skolpeng. KRSU 2011-05-10, mål nr 1525-09, om lokalkostnad.

 

42 Bokföring av mervärdesskatt

Nyheter: 42.3.2 Exempel 2 och 3.
42.3.3 Exempel 3.

 

43 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats med anledning av att bestämmelserna i 10 a kap. SBL har förts över till lag 2011:1245 och förordning 2011:1262 om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.
43.1 EU-rätt.
43.2.1 Icke-etablerad näringsidkare.

 

44 Beskattning av import

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 
Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML
Nyheter:

 
Bilaga 2 Skattesats för olika tryckta produkter
Nyheter: Skatteverket 2011-09-12, dnr  131 618062-11/111.

 
Bilaga 3 Översikt — fastighetsbegreppet
Nyheter:

 
Bilaga 4 Byggnads- och verksamhetstillbehör
Nyheter: Verksamhetstillbehör — Maskinell utrustning i vindkraftverk.

 
Bilaga 5 Vägtrafikregistrets karosserikoder
Nyheter:

 
Bilaga 6 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund
Nyheter:

 
Bilaga 7 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet
Nyheter:

 
Bilaga 8 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet
Nyheter:

 
Bilaga 9 Europeiska unionens mervärdesskatteområde
Nyheter:

 
Bilaga 10        EU:s institutioner och organ
Nyheter: Bilagan har uppdaterats

 
Bilaga 11        Adresser till  myndigheter
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 12        Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 13        Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats

 
Bilaga 14        Identifieringsnummer
Nyheter:

 
Bilaga 15        Mervärdesskattesatser inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 16        Tröskelvärden inom EU — undantag för små företag
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 17       Tröskelvärden inom EU — förvärv och distansförsäljning
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 18        Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt
Nyheter:

 
Bilaga 19        Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 20        Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Förteckning — Lagar och förarbeten
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Lagrumsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Rättsfallsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Register — skrivelser
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Sakregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.